Nghị quyết Đại hội Chi bộ, Đảng bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026 được lập ra để ghi chép lại nội dung đại hội chi bộ. 

Nghị quyết Đại hội chi bộ theo nhiệm kỳ là hình thức văn bản quyết định về những vấn đề cơ bản sau khi được bàn thảo, trải qua bằng biểu quyết theo đa số, biểu thị ý kiến của ban chi ủy nhiệm kỳ, tổng kết nhiệm kỳ cũ và đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp cụ thể có tính khả thi để tổ chức triển khai cho nhiệm kỳ mới. Vậy tiếp trong tương lai là 3 mẫu nghị quyết đại hội Chi bộ mời những bạn cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

  • Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 1
  • Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 2
  • Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 1

ĐẠI HỘI…………………………………

……………………………………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

TP Hà Nội, …ngày… tháng năm 20…..

NGHỊ QUYẾT
Đại hội (Đại hội đại biểu) Đảng bộ (chi bộ) …
nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..)

Đại hội đảng viên (ĐH đại biểu) Đảng bộ (chi bộ)……… nhiệm kỳ………………….., tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …………… của Đảng, từ ngày…đến ngày ….. tháng …. năm 20….., tại….…

QUYẾT NGHỊ

1) trải qua dự thảo báo cáo tổng kết triển khai nghị quyết Đại hội đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ…và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..).

(Nêu rõ những chỉ tiêu và giải pháp cụ thể)

2) trải qua dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo những văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ …………… của Đảng.

3) trải qua dự thảo báo cáo ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 20…..-20…..(hoặc của cấp trên trực tiêp).

4) trải qua kết quả bầu cấp ủy, Bí thư chi bộ, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..).

5) trải qua kết quả bầu đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết đi dự dự Đại hội Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 20…..-20……

Đại hội giao cho BCH đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..) căn cứ vào kết quả biểu quyết và nghị quyết của Đại hội để hoàn chỉnh, chính thức phát hành; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch hành động toàn khóa và hàng năm để tổ chức triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội./.

 

ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN (ĐH ĐẠI BIỂU)

NHIỆM KỲ 20…..-20….. (hoặc 20…..-20…..)

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

(ký ghi rõ họ tên)

Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 2

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ TRƯỜNG…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ….NQ/CB …., ngày ……tháng …… năm 20

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG ……….
NHIỆM KỲ 20…. – 20….

Hôm nay ngày …….tháng …….năm 20….. tại văn phòng trường ……………..

Đã tiến hành Đại hội chi bộ trường …………… nhiệm kỳ 20….-20…. .

Sau khi nghe báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ trường ………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí – Bí thư chi bộ ……………. nhiệm kỳ 20….-20…. trình diễn trước Đại hội.

Đại hội đã tranh luận và đóng góp bổ xung vào báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ trường………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…..

Đại hội được nghe ý kiến phát biểu chỉ huy của đồng chí: ………….. Bí thư Đảng ủy …………

Đại hội:………………………………………………………..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội nhất trí trải qua báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ lãnh đạo của Chi bộ …………… nhiệm kỳ (20….-20….) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 20….-20…. do đồng chí ………….. trình diễn trước Đại hội.

Điều 2. Đại hội tiếp thu, lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ huy của đồng chí ………… Bí thư Đảng ủy……. và những ý kiến tham gia, đóng góp của Đại hội bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 20….-20…..

Đại hội nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Công tác chuyên môn

– những danh hiệu thi đua.

a) Tập thể

+ Chi bộ: trong trắng vững mạnh

+ Nhà trường: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

+ Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.

+ Tổ KH Tự nhiên: Tập thể lao động tiên tiến .

+ Tổ KH Xã hội: Tập thể lao động tiên tiến .

+ Liên đội mạnh xuất sắc cấp tỉnh.

b) Cá nhân

+ CSTĐCS: 20%

+ GV dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh: 30%

+ GV dạy giỏi cấp trường: 70 %

+ LĐTT: 80%

2. Công tác xây dựng Đảng

– Chi bộ tiếp tục triển khai tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên triển khai tốt điều lệ Đảng.

– Xây dựng nề nếp sinh hoạt trong chi bộ và phân công nhiệm vụ cho Đảng viên, nội dung sinh hoạt ngắn gọn, thiết thực.

– Kiểm tra giám sát việc Đảng viên chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp lý của nhà nước, Đảng viên triển khai Điều lệ Đảng, kiểm tra việc triển khai nghĩa vụ công dân, việc tham gia học tập Nghị quyết của Đảng viên.

– Trong nhiệm kỳ 20….-20…. chi bộ phấn đấu kết nạp 2 đồng chí đảng viên mới. Phấn đấu 100% đảng viên Hoàn thành tốt và Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

– Chi bộ phấn đấu giữ vững danh hiệu chi bộ trong trắng vững mạnh tiêu biểu.

3. Công tác lãnh đạo đoàn thể

– chỉ huy những hoạt động của Công đoàn đạt kết quả cao, xây dựng tốt mối đoàn kết nội bộ. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

– Đẩy mạnh hoạt động của Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Chú trọng tới công tác văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường để tạo bầu không khí vui tươi, lành mạnh tạo điều kiện phát triển tốt cho học viên.

4. Công tác xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất

– Tham mưu với Đảng uỷ – UBND …. và Hội cha mẹ học viên cải tạo mặt bằng, tu sửa những phòng học ………., từng bước phấn đấu xây dựng trường chuẩn vào năm 20…..

– Từng bước xây dựng những phòng học tính năng, bổ xung cơ sở vật chất cho những phòng học, phòng vi tính.

– Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh tạo môi trường xanh – sạch – đẹp. Sân và trồng cỏ sân thể dục.

5. Công tác tài chính

– Quản lí tài chính đúng nguyên tắc, thu chi đúng mục đích, công khai minh bạch dân chủ.

Điều 3. Đại hội đã bầu Ban chi uỷ chi bộ …………nhiệm kì 20….-20…. gồm 3 đồng chí đủ tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo vào ban chi uỷ chi bộ ………….. nhiệm kỳ (20….-20….).

1) Đ/c:……………….. Bí thư chi bộ

2) Đ/c: ……………… Phó Bí thư chi bộ

3) Đ/c: ……………… Chi uỷ viên

Điều 4. Đại hội giao cho chi uỷ chi bộ nhiệm kỳ (20….-20….) căn cứ vào Nghị quyết đại hội xây dựng kế hoạch chương trình tổ chức triển khai thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ đề ra.

Điều 5. Đại hội kêu gọi toàn thể những đồng chí đảng viên trong chi bộ đoàn kết thống nhất góp phần cùng nhân dân trong ……….. triển khai và hoàn thành xuất sắc những mục tiêu kinh tế chính trị xã hội ở địa phương đề ra.

TM. Đoàn chủ tịch
Ký, ghi rõ họ tên

TM. Đoàn thư ký
Ký, ghi rõ họ tên

Mẫu nghị quyết Đại hội Chi bộ – Mẫu 3

ĐẢNG BỘ …….

CHI BỘ TRƯỜNG…..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: ….NQ/CB …., ngày ……tháng …… năm 20

NGHỊ QUYẾT
Đại hội chi bộ – lần thứ ….
Nhiệm kỳ 20…. – 20….

Đại hội chi bộ ban QLNT, Đảng bộ Trường ……………… được tiến hành 1 phần hai ngày 22/4/20…. tại…….. của Nhà trường với sự có mặt của…..đảng viên trong chi bộ và đại diện Đảng ủy, BGH Nhà trường về dự chỉ huy đại hội.

QUYẾT NGHỊ

1. Đại hội tán thành cao với nội dung đánh giá tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 20…. – 20….; thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ V, giai đoạn 20…. – 20…. nêu trong Báo cáo trình Đại hội với những nội dung cơ bản tiếp trong tương lai:

2. Đại hội khẳng định trong nhiệm kỳ qua chi bộ đã triệu tập lãnh đạo và đạt được những thành tích trên những mặt:

– Lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị: lãnh đạo ban Quản lý Nội trú và trạm Y tế triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình chi bộ và đơn vị ổn định, kết quả hoàn thành năm sau, cao hơn năm trước và luôn phát triển, góp phần tích cực vào thành tích chung của Nhà trường

– Công tác xây dựng chi bộ: Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất, triển khai triển khai nghiêm túc, kịp thời những Chủ trương, Nghị quyết của Đảng những cấp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của chi bộ và tính tiền phong gương mẫu của từng đảng viên trong đơn vị, cơ bản hoàn thành những chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội chi bộ khóa IV đề ra.

– Lãnh đạo công tác những đoàn thể chính trị: Quan tâm, lãnh đạo và tạo điều kiện để Công đoàn bộ phận và chi hội CCB triển khai tốt tính năng nhiệm vụ của từng tổ chức, phối hợp thúc đẩy trào lưu thi đua sôi nổi trong đơn vị góp phần cùng chuyên môn hoàn thành nhiệm vụ trong từng năm học.

3. Đại hội nhất trí phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu sau:

3.1. Phương hướng chung: Quán triệt những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý Nhà nước, những qui định của nhà trường; tổ chức lãnh đạo đơn vị và những đoàn thể quần chúng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và nhà trường đề ra; triển khai tốt nhiệm vụ là đơn vị sự nghiệp có thu, phối kết hợp dịch vụ với phục vụ HSSV, hỗ trợ công tác đào tạo trong Nhà trường, triển khai tốt công tác Y tế trường học. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

3.2. những chỉ tiêu chủ yếu

3.2.1. Chỉ tiêu chủ yếu trong từng năm học:

– Đảm bảo tỉ lệ sử dụng phòng nội trú hiện có đạt từ 85% trở lên

– 100% đảng viên trong chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, Trong số đó có từ 70% trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có từ 10% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng uỷ cấp trên khen thưởng.

– 100% CBVC – LĐ đạt LĐTT, Trong số đó có từ 10% trở lên đạt CSTĐ cấp trường.

– Chi bộ giành danh hiệu chi bộ trong trắng vững mạnh.

– Ban QLNT và trạm Y tế giành danh hiệu tập thể lao động tiên tiến .

– Công đoàn và chi hội CCB ban QLNT đạt xuất sắc.

3.2.2. Chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ:

– Trong nhiệm kỳ bồi dưỡng giới thiệu kết nạp được ít nhất 01 quần chúng ưu tú vào Đảng

3.3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu: Lãnh đạo triển khai nghiêm theo Qui chế hoạt động của Trạm Y tế; công tác quản lý, phục vụ HSSV nội trú của Ban QLNT theo cơ chế đơn vị sự nghiệp có thu vừa phục vụ, vừa làm dịch vụ hỗ trợ công tác đào tạo trong trường; phấn đấu đưa Ban QLNT và trạm Y tế hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

4. trải qua Báo cáo kiểm điểm của Ban chi ủy chi bộ khóa IV. Ban chi ủy chi bộ khóa V cần tiếp tục phát huy ưu thế, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng và kết quả công tác cho nhiệm kỳ tới.

5. trải qua kết quả bầu Ban chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 20…. – 20…. gồm 02 đồng chí; Trong số đó: đồng chí ……… giữ chức Bí thư, đồng chí ………. giữ chức Phó bí thư chi bộ. Ban chi ủy khóa V hoàn chỉnh hồ sơ về kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy để quyết định chuẩn y theo quy định.

6. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ trường khóa IV, nhiệm kỳ 20…. – 20…. là những đồng chí đảng viên tiêu biểu, đại diện cho công tác lãnh đạo của chi bộ.

7. Giao cho chi ủy khóa V căn cứ vào Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV, xây dựng chương trình hành động, những kế hoạch công tác để nhanh gọn đưa Nghị quyết Đại hội đi vào triển khai.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của chi bộ, đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo đẩy mạnh trào lưu thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 20…. – 20…. của chi bộ đã đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ trường triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ trường lần thứ IV.

TM. Đoàn chủ tịch
Ký, ghi rõ họ tên

TM. Đoàn thư ký
Ký, ghi rõ họ tên

………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *