Mẫu 8-KNĐ: Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là biểu mẫu mới nhất năm 2020 được phát hành kèm theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương phát hành.

Theo Hướng dẫn 09-HD/BTCTW thì Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở là một giấy tờ không thể thiếu khi xét kết nạp Đảng. Nội dung trong mẫu 8-KNĐ trình diễn đầy đủ những ưu, nhược điểm của người vào Đảng cũng như số phiếu bầu kết nạp. Nội dung chi tiết, mời những bạn theo dõi và tải tại đây.

Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của đảng ủy cơ sở

ĐẢNG BỘ………………..

ĐẢNG ỦY………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-
Số – NQ/ĐU

……, ngày…….tháng…….năm……

NGHỊ QUYẾT
Đề nghị kết nạp đảng viên

Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày…………tháng……..năm……………, Ban Chấp hành Đảng bộ ……………đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng ………………………………vào Đảng.

Tổng số ủy viên Ban chấp hành………đồng chí, có mặt: …… đồng chí, vắng mặt:………đồng chí.

Lý do vắng mặt:…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Chủ trì hội nghị: Đồng chí……………………………………Chức vụ ……………….

Thư ký hội nghị: Đồng chí………………………………………………………………….

Sau khi đánh giá Nghị quyết số ………..-NQ/CB ngày …… tháng …… năm………….. của

Chi bộ …………………………., Báo cáo số…-BC/ĐU ngày..…tháng..…năm….. của Đảng ủy bộ phận………………… .(nếu có) về sự việc đề nghị kết nạp quần chúng vào Đảng, Đảng ủy thống nhất Tóm lại về quần chúng…………………………..…… như sau:

Về lý lịch: ………………………… ………………. ………… ………………

.…………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; quan hệ quần chúng)

.…………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng ủy đã xét và biểu quyết kết nạp quần chúng ….. … … ……………..………. vào Đảng, kết quả như sau:

– Đồng ý kết nạp vào Đảng……………….đồng chí (đạt……….%) so với tổng số cấp ủy viên.

– Không đồng ý kết nạp vào Đảng………………………..đồng chí (chiếm…%) với lý do …….

Đề nghị Ban thường vụ………….đánh giá, quyết định kết nạp quần chúng …………. vào Đảng.

Nơi nhận :
– Ban Thường vụ…………..(để báo cáo)
– Lưu Văn phòng đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *