Để bầu ra ban chấp hành Chi bộ cho nhiệm kỳ mới, trong buổi Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026 phải tiến hành bỏ phiếu kín. Vậy tiếp về sau là 5 mẫu phiếu bầu cử được biên soạn rất kỹ lưỡng, bạn cũng rất có thể chỉnh sửa trực tuyến, rồi in ra.

Mẫu Phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ trong bài viết dưới đây chia ra thành Phiếu bầu cử chi ủy Chi bộ, Phiếu bầu cử chức danh Bí thư Chi bộ, Phiếu bầu cử Phó bí thư Chi bộ, Phiếu bầu cử đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ. Để buổi Đại hội Chi bộ ra mắt thành công đẹp đẽ bạn cũng rất có thể xem thêm thêm mẫu kịch bản, nghị quyết, báo cáo Đại hội Chi bộ.

Mẫu phiếu bầu cử Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

  • Phiếu bầu cử chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026
  • Phiếu bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026
  • Phiếu bầu cử Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026
  • Phiếu bầu cử đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ

Phiếu bầu cử chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

Mẫu 1

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Chi ủy chi bộ …………………
Nhiệm kỳ 20.. 20..
———

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1      
2      
3      
4      

Mẫu 2

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ CẤP ỦY CHI BỘ
Nhiệm kỳ 2021 – 2026

(Mẫu phiếu dùng cho bầu cử có số dư tại đại hội)

1. Đồng chí:…………………………………………………………………………

2. Đồng chí:…………………………………………………………………………

3. Đồng chí:…………………………………………………………………………

4. …

* Ghi chú: Người bầu cử nếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử thì gạch
giữa cả chữ họ và tên của người mà mình không bầu.

Phiếu bầu cử Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Bí thư chi bộ ……………..
Nhiệm kỳ 20.. 20..
———

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1      
2      
3      
4      

Phiếu bầu cử Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2021 – 2026

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Chức danh Phó Bí thư Chi bộ ……………………
Nhiệm kỳ 20.. 20..
———

STT Họ và tên Đồng ý Không đồng ý
1      
2      
3      
4      

Phiếu bầu cử đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ

ĐẢNG BỘ ………….
CHI BỘ ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

……, ngày … tháng … năm 20..

PHIẾU BẦU CỬ
Đại biểu của chi bộ THCS tham gia Đại hội Đảng bộ xã
———

STT

Họ và tên

Đại biểu chính thức

Đại biểu dự khuyết

       
       
       
       
       
       
       

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *