Phiếu đảng viên là biểu mẫu được lập ra để kê khai thông tin đảng viên như về hoàn cảnh kinh tế của gia đình, tính chất lịch sử bản thân, quy trình hoạt động, công tác, tính chất lịch sử bản thân.

Đây là mẫu phiếu đảng viên mới nhất hiện nay, vậy mời những bạn cùng theo dõi mẫu phiếu đảng viên cũng như cách viết trong bài viết dưới đây:

Mẫu phiếu đảng viên mới nhất

  • Phiếu đảng viên (Mẫu 2-HSĐV)
  • Hướng dẫn khai Phiếu đảng viên

Phiếu đảng viên (Mẫu 2-HSĐV)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

ĐẢNG BỘ TỈNH (tương đương):

……………………………

SỐ LÝ LỊCH:

ĐẢNG BỘ HUYỆN (tương đương)…

………………………..

SỐ THẺ ĐẢNG VIÊN

ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ SỞ:………

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN: ……………..

CHI BỘ: ……………………………………

PHIẾU
ĐẢNG VIÊN

Ảnh
(3×4)

01) Họ và tên đang dùng: …………………………. 02) Nam, nữ: ………………………………

03) Họ và tên khai sinh: …………………………. 04) Sinh ngày: ……./……./………………..

05) Nơi sinh: ……………………………….…………………….……………………………….

06) Quê quán: ……………………………….……………………….……………………………

07) Nơi thường trú: ……………………………….……………………….………………………

Nơi tạm trú: ……………………………….………………………….……………………………

08) Dân tộc:…………………………………….. 09) Tôn giáo: …………………………………

10) Thành phần gia đình: ……………………….. 11) Nghề nghiệp hiện nay: ………………….

…………………………………………………………………………………………………….

12) Ngày vào Đảng:…/……./…………………. Tại Chi bộ: …………………………………….

Người giới thiệu thứ 1: ………………………. Chức vụ, đơn vị:.…………………………….…

Người giới thiệu thứ 2: ………………………. Chức vụ, đơn vị:.………………………….……

Ngày cấp có thẩm quyền ra quyết định kết nạp: ..…/……./……

Ngày chính thức: ..…/……./…… Tại Chi bộ: …………………………………………………..

13) Ngày được tuyển dụng: ..…/……./…… Cơ quan tuyển dụng: …………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

14) Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ..…/……./……

15) Tham gia những tổ chức xã hội khác: …………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………

16) Ngày nhập ngũ: ..…/……./…… Ngày xuất ngũ, chuyển ngành ..…/……./………..

………………………………………………………………………………………………………

17) Trình độ hiện nay:

– Giáo dục phổ thông: ………………………………. – Giáo dục nghề nghiệp: …………………

– Giáo dục ĐH và sau ĐH: ………………………………………………………………..

– Học vị: ……………………………………..…. – Học hàm: ……………………………………..

– Lý luận chính trị: ……………………………….. – Ngoại ngữ: …………………………………

– Tin học: ……………………….……………………………….………………………………..

18) Tình trạng sức khỏe bản thân: ………….. – Thương binh loại: ………………………

– Gia đình liệt sỹ: □ – Gia đình có công với CM: □

19) Số chứng tỏ ND: ………. 20) Được miễn công tác và SHĐ ngày ..…/……./……

(hoặc số căn cước công dân): ……………………………

21) tóm gọn quy trình HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm Làm gì, chức vụ, đơn vị công tác
(Đảng, chính quyền, đoàn thể, kinh tế, văn hóa, xã hội…)

22) ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, NGOẠI NGỮ

Tên trường

Ngành học hoặc tên lớp học

Từ tháng/năm đến tháng/năm

Hình thức học

Văn bng, chứng chỉ, trình độ gì

23) Khen thưởng : (Huân chương, huy chương, bằng khen). ……………………………………..

24) Đã được tặng HH Đảng: 30 năm □ 140 năm □ 45 năm □ 50 năm □ 55 năm □ 60 năm □ 65 năm □ 70 năm □ 75 năm □ 80 năm □ 85 năm □ 90 năm □

25) Danh hiệu được phong (chiến sĩ thi đua; anh hùng “LL vũ trang, lao động”; nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc “nhân dân, ưu tú”).

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

26) Kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp lý): ………………………….…………………………

27) tính chất LỊCH SỬ BẢN THÂN

a) Bị xóa tên trong danh sách đảng viên:

Thời gian: ………………………. Tại Chi bộ: ……………………………….

b) Được kết nạp lại vào Đảng:

– Ngày vào Đảng lần thứ 2: ..…/……./…………………. Tại chi bộ: …………………………….

Người giới thiệu 1: ………………………………………. Chức vụ, đơn vị: ……………………

Người giới thiệu 2: ………………………………………. Chức vụ, đơn vị: ……………………

– Ngày chính thức lần thứ 2: ..…/……./…………………. Tại chi bộ: ……………………………

c) Ngày được khôi phục đảng tịch: ..…/……./………….. Tại chi bộ: …………………………

……………………………………………………………………………………………

d) Bị xử lý theo pháp lý (ngày, tháng, năm; chính quyền nào xử lý; hình thức xử lý, nơi thi hành án…).

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

e) Bản thân có làm việc trong cơ chế cũ (ngày, tháng, năm; chức vụ; nơi làm việc…)………..

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

28) QUAN HỆ VỚI quốc tế

a) Đã đi quốc tế (nước nào, lý do, thời gian ra quốc tế…) ……………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

b) Tham gia hoặc có quan hệ với những tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội nào ở quốc tế:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

c) Có người thân ở quốc tế (tên người, quan hệ gì, ở nước nào?) ……

29) QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ (ông xã); vợ (ông xã); những con; anh chị em ruột

Quan hệ

HỌ VÀ TÊN

Năm sinh

Quê quán, nơi ở hiện nay (trong, ngoài nước), nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác

30) HOÀN CẢNH KINH TẾ CỦA BẢN THÂN VÀ GIA ĐÌNH

– Tổng thu nhập của hộ gia đình (trong một năm): …………đồng, bình quân 1 người/hộ:…….đồng

– Nhà ở: + Được cấp, được thuê, loại nhà …………………, tổng diện tích sử dụng m2

+ Nhà tự mua, tự xây, loại nhà……………………………… , tổng diện tích sử dụng m2

– Đất ở : + Đất được cấp: ……………………….m2 + Đất tự mua: …………………m2

– Hoạt động kinh tế: …………………….……………………………………………………..

Diện tích đất Marketing trang trại ………..ha. Số lao động thuê mướn …………………người

Những tài sản có giá trị (50 tr đồngng trở lên): Tài sản: ………Giá trị ………………….đồng

………………………………………………………………………………………

NGƯỜI KHAI
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng thực sự
Ngày…..tháng…..năm…….
(Ký ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CHI ỦY CHI BỘ
……………………………….
……………………………….
Ngày…..tháng…..năm…….
(Chức vụ, ký ghi rõ họ tên)


XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ
(Chức vụ, ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

…, ngày … tháng … năm …