Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên năm 2021 gồm 8 mẫu, được lập ra cho giáo viên tự đánh giá kết quả công tác tu dưỡng, rèn luyện của tôi trong năm vừa mới qua. Cũng như việc tiến hành những quy định về đạo đức nghề nghiệp.

Phiếu đánh giá, phân loại viên chức giáo viên năm 2021

 • Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2021
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 1
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 2
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 3
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 4
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 5
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 6
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 7
 • Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 8

Nội dung trong mẫu phiếu đánh giá viên chức giáo viên 2021 cần nêu rõ thông tin cá nhân của viên chức, phần tự đánh giá của viên chức và ý kiến nhận xét của đơn vị tập thể. Bên cạnh đó, còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức. Mời những bạn cùng xem thêm 8 mẫu phiếu đánh giá, cùng hướng dẫn viết phiếu trong bài viết dưới đây:

Hướng dẫn viết phiếu đánh giá phân loại viên chức năm 2021

1. Chính trị tư tưởng

 • Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước và những nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, tự phê bình và phê bình;
 • Đặt lợi ích của Đảng, vương quốc – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân;
 • Có quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định lập trường; không dao động trước mọi khó khăn, thử thách;
 • Có ý thức nghiên cứu, học tập, vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chỉ thị, quyết định và những văn bản của Đảng.

2. Đạo đức, lối sống

 • Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, thời điểm, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không hoàn toàn có thể hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa;
 • Có tinh thần đoàn kết, xây dựng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trắng, vững mạnh;
 • Có lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị;
 • Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của tôi để trục lợi.

3. Tác phong, lề lối làm việc

 • Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong tiến hành nhiệm vụ;
 • Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong tiến hành nhiệm vụ;
 • Có thái độ đúng mực và phong thái ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật

 • Chấp hành sự phân công của tổ chức;
 • tiến hành những quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác;
 • tiến hành việc kê khai và công khai minh bạch tài sản, thu nhập theo quy định;

5. Kết quả tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý:

 • Quán triệt, thiết chế hóa và tiến hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Duy trì kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; không để xảy ra những vụ, việc vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp lý phải xử lý, tình trạng khiếu nại, tố cáo nối dài; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi cơ quan, tổ chức, đơn vị;
 • Lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; chỉ huy, tiến hành công tác cải cách hành chính, cải cách cơ chế công vụ, công chức tại cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, Trong số đó xác định rõ kết quả tiến hành những chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể.

+ Đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:

 • Kết quả tiến hành nhiệm vụ theo quy định của pháp lý, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; trọng lượng, quy trình, chất lượng tiến hành nhiệm vụ;
 • Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Lưu ý: Cần đánh giá chính xác, khách quan và trung thực thì từ đó bản thân viên chức mới thấy rõ được những ưu thế và những hạn chế của tôi. Dựa trên đó viên chức mới hoàn toàn có thể đánh giá đúng trong mục tự xếp loại chất lượng tương ứng là: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ.

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT……….

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm 2021

Họ và tên: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II

Đơn vị công tác: Trường THCS……………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Về tư tưởng chính trị

+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng và pháp lý của nhà nước.

+ Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

+ Luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân tiến hành đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp lý của nhà nước và chính sách tại địa phương.

+ Tham gia học tập những chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, tích cực.

2. Đạo đức, lối sống:

+ Bản thân luôn luôn tiến hành và học tập làm theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

+ Không dao động trước những khó khăn thử thách

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, mẫu mực

+ Có tinh thần đoàn kết, có lối sống trong trắng, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.

+ Có mối quan hệ tốt với nhân dân, học viên cùng gia đình tiến hành tốt những quy định của nhà nước và địa phương nơi cư trú.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

+ Luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng cũng như chính sách pháp lý của Nhà nước.

+ Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kỹ năng về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, tiến hành nghiêm túc những nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt đảng.

– Luôn đấu tranh, phòng chống những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

+tiến hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu tiến hành nền nếp, cơ chế sinh hoạt đảng, những nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Kết quả tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc tiến hành; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, quy trình công việc):

* Về công tác giảng dạy:

– Tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

– Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .

– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ.

– Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao. Hết lòng hết sức với công việc được giao.

– Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

– Luôn quan tâm, gần gũi với học viên, rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp của học viên.

– Thường xuyên tham mưu giúp đỡ tổ trưởng , những thành viên trong tổ để ngày càng chất lượng đi lên

Trong quy trình công tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc. Tôi luôn tiến hành công việc đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Vì vậy tôi đã đạt được những thành tích như sau:

+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 28%.

– So với kết quả năm trước thì tỉ lệ học viên khá, giỏi ,trung bình cao hơn năm trước. Đó cũng là kết quả nỗ lực phấn đấu của cả thầy và trò cũng như việc giúp đỡ của đơn vị mình.

* Công tác hoạt động khuyến học khuyến tài.

– phối hợp với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác khuyến học khuyến tài.

– trải qua những cuộc họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng đến Cha Mẹ học viên về những tiêu chuẩn hoạt động của Chi hội, ý nghĩa sâu sắc của việc đăng ký gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

– Chi hội đã tham mưu với lãnh đạo địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức Hội trên địa bàn.

– phối hợp tốt với những Đoàn thể trong xã trong việc vận động những tổ chức, cá nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học viên nghèo, học viên có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Tổ chức vận động học viên đến trường, quan tâm, giúp đỡ học viên nghèo có nguy cơ bỏ học.

– Thưởng và hỗ trợ cho GV trong trào lưu bồi dưỡng HS giỏi :

– Thưởng cho học viên Tiên tiến, học viên Giỏi và học viên đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Về công tác quần chúng đoàn thể:

– Có mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi cư trú.

– Đẩy mạnh những hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công tác.

– Bản thân tôi không ngừng học tập, nghiên cứu. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

– tiến hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm tiến hành phương châm phối phối hợp giáo dục học viên. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục

vụ nhân dân, đấu tranh với những thể hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

a. ưu thế

+ Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

b. Hạn chế, khuyết điểm

– Về công tác giảng dạy:

+ vẫn chưa thực sự giành nhiều thời gian đầu tư vào chuyên môn, đôi khi còn vẫn chưa mạnh dạn.

+Tinh thần phê và tự phê vẫn chưa cao.

– Về tham gia công tác xã hội:

+ vẫn chưa thực sự có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.

– Còn nể nang, e dè, ngại va quệt.

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

….., ngày……tháng…….năm……….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

….., ngày….tháng……năm……..
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần dành riêng cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

……, ngày……tháng……năm………
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2021

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………..

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với đối tượng học viên; đảm bảo trọng lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có tác dụng; thường xuyên xem thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học viên làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn tôn vinh công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao tác dụng giờ dạy.

Kết quả đánh giá định kì cuối năm học …….. của lớp …… cụ thể như sau:

Sĩ số Đánh giá môn học và HĐGD Đánh giá năng lực và phẩm chất
T H C T Đ C
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
26 12 46% 14 54% 0   12 46% 14 54% 0  

Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng những văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; tiến hành chỉ huy của Chuyên môn và BGH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và xã hội.

– Tận tụy với công việc; tiến hành đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

– công minh trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– tiến hành phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

– Tôn trọng học viên, lắng nghe những ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của học viên, không làm cho những em bị lệ thuộc.

– Tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học viên chủ động, sáng tạo học tập, tạo thời điểm công minh đối với toàn bộ học viên.

– Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học viên tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh.

– Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân thành, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp lý”.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, pháp lý của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể, đi đầu trong những trào lưu thi đua của Đoàn – Hội – Đội.

– tiến hành nghiêm những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

– Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

– Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

Nhược điểm:

– Trong công việc vẫn chưa mạnh dạn trong công tác tham mưu đề xuất cho lãnh đạo.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

……,ngày….. tháng. ….năm 2021
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

………………………………….

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lí viên chức viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày….. tháng. ….năm 2021
Tổ chuyên môn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……, ngày….. tháng. ….năm 2021

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

………………………..

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 3

PHÒNG GDvàamp;ĐT………………….
TRƯỜNG THvàamp;THCS…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2021

– Họ và tên: ……………………………..

– Chức danh nghề nghiệp: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

– Đơn vị công tác: Trường THCS……………………………………..

– Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………….. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

a, Công việc được giao:

– Giảng dạy: Toán lớp 6A; 6B; 8C.

– Kiêm nghiệm: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

b, tiến hành quy chế chuyên môn:

* Công tác tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy những tổ viên tiến hành tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở những tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

* Giảng dạy: tiến hành tốt những quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo quy định, hoàn thành tốt những loại hồ sơ, chấm chữa bài đầy đủ công minh và động viên kịp thời tới những em học viên, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, ra vào lớp đúng giờ quy định.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường.

– Nghiêm túc tiến hành nội quy của cơ quan, đơn vị.

– Tham gia nghiêm túc những hoạt động của tổ như thăm lớp dự giờ, thao giảng, những hoạt động của tổ.

– Tham gia đầy đủ những cuộc họp. Trong cuộc họp ghi chép đầy đủ nội dung những cuộc họp, phục tùng sự phân công của tổ trưởng, của nhà trường.

– Giảng dạy đúng theo kế hoạch đã đề ra, không cắt xén chương trình, thời lượng những tiết dạy.

– Trung thực, công minh, công khai minh bạch, và khách quan trong chấm chữa bài, đánh giá chất lượng học viên, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục cho nhà trường.

– Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiến bộ về mọi mặt, tự học từ tài liệu, học hỏi từ bè bạn, đồng nghiệp,…

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

– Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học viên.

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học viên với việc học tập và giáo dục của những em.

– Có quan hệ đúng mực với đồng chí, đồng nghiệp.

– Gần gũi, thương yêu, tôn trọng và đối xử công minh với học viên.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

– Tham gia đầy đủ những cuộc họp công đoàn và đóng góp đầy đủ đoàn phí công đoàn.

– Tham gia đầy đủ và nhiệt tình vào những hoạt động bề nổi, những buổi ngoại khóa do nhà trường, Công đoàn, Đoàn và tổ phát động.

– Tham gia ủng hộ quỹ bão lũ, quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, …

– tiến hành nghiêm túc những nghĩa vụ của người công chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

* ưu thế

– Tư tưởng lập trường vững vàng, đoàn kết với đồng nghiệp và nhân dân.

– tiến hành đầy đủ, nghiêm túc quy chế chuyên môn do nhà trường, ngành đề ra.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là tấm gương sáng cho học viên và bè bạn đồng nghiệp noi theo.

* Khuyết điểm:

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối phối hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn vẫn chưa cao.

– vẫn chưa tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học viên giỏi bộ môn trong nhà trường.

– Còn nể nang trong đấu tranh phê và tự phê.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

……….., ngày …… tháng ….. năm 2021

Viên chức tự đánh giá

 

……………………………

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

……….., ngày …… tháng ….. năm 2021

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ hộ tên)

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 4

PHÒNG GDvàamp;ĐT……………
TRƯỜNG………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm học……………

Họ và tên:…………………………………….

Chức vụ:………………………………………

Chức danh nghề nghiệp: ……………….

Đơn vị công tác: …………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: Hạng….., Bậc:….., Hệ số lương: ……

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Tôi luôn chấp hành tốt mọi sự phân công của đơn vị, Dạy học có chất lượng, dạy học theo chuẩn kỹ năng kĩ năng,những nội dung tích hợp. Tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong những công việc được giao, nhiệt tình trong giảng dạy, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Hoàn thành hồ sơ, sổ sách cá nhân theo yêu cầu của tổ chuyên môn và của nhà trường:

– Chất lượng bộ môn:

+ Ngữ Văn 6 (D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 95%

+ Địa Lí khối 6 (A,B,C,D): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 96%

+ Địa Lí 7 (B,C): Chất lượng chuyển lớp của lớp đạt 94%

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Bản thân tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống trong sáng, không hoang mang dao động trước mọi hoàn cảnh khó khăn, thử thách.

Tôi luôn chấp hành nghiêm chủ trương,đường lối của Đảng, chính sách và pháp lý của nhà nước, vận động gia đình, đồng nghiệp và nhân dân chấp hành mọi chủ trương đường lối của Đảng và pháp lý của nhà nước.

Giữ gìn đạo đức nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên; có ý thức đấu tranh với những thể hiện tiêu cực; được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học viên và nhân dân.

Bản thân luôn giữ gìn đạo đức nhà giáo,có lối sống trong trắng, lành mạnh, đời tư trong sáng.

Có tinh thần đoàn kết, trung thực trong công tác, quan hệ đồng nghiệp, thái độ phục vụ nhân dân và học viên.

Tôi luôn tôn vinh tinh thần đoàn kết trong tập thể đơn vị, trung thực, thật thà trong những báo cáo cho BGH, cấp trên, và trong công việc.

Luôn giữ vững mối quan hệ với đồng nghiệp, gắn bó trong trong đơn vị.

Có thái độ phục vụ nhân dân hết mình, luôn tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của học viên lớp chủ nhiệm từ đó hiểu hơn đối tượng học viên

Có ý thức đấu tranh với những thể hiện tiêu cực trong đơn vị, được đồng nghiệp, học viên và nhân dân yêu quý.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

– Luôn tôn trọng và giữ gìn mối quan hệ gần gũi, đúng mực và tôn trọng với nhân dân

– tiến hành tốt những quy tắc ứng sử trong cơ quan đơn vị

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

– Tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao, luôn cố gắng suy nghĩ để hoàn thành tốt nhất những công việc của tập thể phân công cũng như của cá nhân.

– Đối với sự phân công trong Chi bộ: Tôi được Chi bộ nhà trường phân công công tác vận động học viên tại …………, tôi luôn phối hợp cùng những đồng chí lãnh đạo thôn vận động đảm bảo công tác vận động để đảm bảo sĩ số đến trường theo kế hoạch giao.

– tiến hành công việc đúng những chức trách, nhiệm vụ của Đảng viên trong Chi bộ.

– Trong công tác chuyên môn: tiến hành đúng nội dung, đủ chương trình, lên lớp đúng quy định. tiến hành nghiêm túc quy chế chuyên môn của nhà trường phân công và của ngành Giáo dục.

– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

– Trong công tác học viên bán trú: Tôi luôn sát sao quan tâm đến việc dọn dẹp vệ sinh nơi ăn chốn ở, đảm bảo nước dùng nấu cơm, sinh hoạt cho học.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Tôi luôn tiến hành đúng chức trách nhiệm vụ nhà trường và ngành giao, tiến hành đầy đủ công tác chuyên môn được phân công, tham gia nhiệt tình có trách nhiệm vào những hoạt động của nhà trường và địa phương nơi công tác, tích cực chủ động tham gia những hoạt động nhà trường và địa phương.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

Ngày ….. tháng….. năm 2021

Viên chức tự đánh giá

 

…………………………..

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ (TỔ CHUYÊN MÔN)

1. Ý kiến của tập thể Tổ chuyên môn nơi viên chức công tác:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của Tổ trưởng chuyên môn:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ngày….tháng….. năm 2021

Tổ trưởng chuyên môn

 

 

…………………………….

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ngày….tháng…..năm 2021

Hiệu trưởng

 

……………………..

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 5

PHÒNG GDvàamp;ĐT …………
TRƯỜNG ……………………….
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….

Họ và tên: ………………………………………………………………………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: ………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………………. Bậc: ……………….. Hệ số lương: …………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học viên hoàn thành kỹ năng bộ môn đạt 100% số lượng học viên.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, tiến hành tốt những quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành; không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

 • Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.
 • Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học viên và phụ huynh.
 • Có thái độ hoà nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳng thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp công việc.
 • Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của đồng nghiệp và học viên để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.
 • Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học viên hỏi hay thắc mắc.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ những tiêu chuẩn quy đinh của địa phương như: VAT nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy.

Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kỹ năng liên quan cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

…………………………………………………………………………………………………………………

  ……….., ngày….tháng….năm….
  Viên chức tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………….

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………….

  ………….., ngày…tháng….năm…
  Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm: ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………….

  …………., ngày….tháng….năm…
  Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 6

PHÒNG GDvàamp;ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch viên chức: ……………………………

– Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………

– Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….…………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ những NỘI DUNG

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với đối tượng học viên; đảm bảo trọng lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có tác dụng; thường xuyên xem thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học viên làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

– Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn tôn vinh công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao tác dụng giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

*học viên:

Duy trì sĩ số: 100%

Hạnh kiểm:

 • tiến hành đầy đủ: 30/30 em
 • Không tiến hành đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
04 16.7 14 58.3 06 25 00 00,0

Tham gia đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đoạt giải:

– Thi Toán tuổi thơ có …. em đoạt giải khuyến khích

– Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em đoạt giải A, …. em được công nhận.

– Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có phần thưởng.

– Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong những trào lưu do Liên đội phát động.

– Năm học 20…- 20…. Chi đội …. đã đoạt danh hiệu Chi đội Vững mạnh.

*Giáo viên:

– tiến hành soạn, giảng đúng theo phân phối trình.

– Đảm bảo ngày, giờ công.

– Tham gia đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn phát động.

– Được bảo lưu kết quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20….- 20…

– đoạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng những văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; tiến hành chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là một đảng viên bản thân luôn tiến hành tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng tác dụng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và gương mẫu tiến hành những cơ chế sinh hoạt, nội quy quy chế của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của tôi.

– Là một UVBCH Công đoàn bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác Công đoàn.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong công việc, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và những đoàn thể trong cơ quan để tiến hành nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc chuyên môn của tôi và của cả cơ quan.

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gần gũi với nhân dân, không hoàn toàn có thể hiện xa rời quần chúng.

Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc cũng như trong công việc chuyên môn.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học viên, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, trào lưu xây dựng “Trường học thân thiện, học viên tích cực”.

những khoản thu của thôn luôn luôn đóng góp đầy đủ và tiến hành nghiêm túc những quy định của địa phương nơi cư trú, gia đình đã hoàn thành những khoản đóng góp với địa phương trong năm 20….

Luôn động viên quần chúng tiến hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp lý”.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, pháp lý của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

– Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham gia những cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức, đồng thời luôn có ý kiến để xây dựng, rút kinh nghiệm và bàn luận đưa ra phương hướng phát triển giáo dục ở địa phương ngày một đi lên.

– tiến hành tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

– Chấp hành tốt những quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

– Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị công tác.

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

ưu thế:

– Luôn cố gắng học hỏi bè bạn, đồng nghiệp.

– Nhiệt tình trong công việc

Khuyết điểm

– Tính hay nóng nảy.

– Công tác phê và tự phê vẫn chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………

Cá nhân tự phân loại theo kết quả đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự đánh giá

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển

………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Tóm lại phân loại của tập thể đơn vị:…………………….……………….…………………….

………, ngày…. tháng…. năm ………

Thủ trưởng nơi viên chức làm việc
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 7

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm ……….

Họ và tên:………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp:……………………

Đơn vị công tác:……………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………….; Bậc: …. ; Hệ số lương: …….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.

Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham gia các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra.

………………………………………………….

…………………………………………………..

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,yêu thương và có trách nhiệm với học sinh.

Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

…………………………………………………

………………………………………………..

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.

Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.

………………………………………………….

…………………………………………………..

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

Có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.

Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.

Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.

……………………………………………………

…………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân dân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Nhược điểm:

Trong công việc vẫn chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo

2. Phân loại đánh giá: ………………….

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày….tháng….năm 20….
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

 

Ngày….tháng….năm 20….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá phân loại viên chức giáo viên – Mẫu 8

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên: …………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………….

Đơn vị công tác: …………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: ….. Hệ số lương: ..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày….tháng….năm 20…
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *