Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2020 gồm 9 mẫu, được lập ra để tự đánh giá kết quả công tác tu dưỡng, rèn luyện của tôi trong năm vừa mới qua. Phiếu đánh giá viên chức cần trình diễn rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, hạng chức danh nghề nghiệp, cũng như tự đánh giá kết quả công tác trong năm vừa mới qua để từ đó đưa ra định hướng cho năm mới.

tiến hành theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật Viên chức năm 2010; Nghị định 90/2020/NĐ-CP những đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại những cơ quan, doanh nghiệp nhà nước sẽ phải hoàn thiện mẫu phiếu đánh giá và phân loại viên chức vào dịp cuối năm. Đây là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức do Chính phủ phát hành ngày 13/08/2020. Mời những bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết mẫu phiếu trong bài viết dưới đây:

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức năm 2020

 • Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 1
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 2
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 3
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 4
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 5
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 6
 • Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 7
 • tiêu chuẩn đánh giá và phân loại viên chức

Mẫu phiếu đánh giá phân loại viên chức

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC,
ĐƠN VỊ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm ……….

Họ và tên: ………………………………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

……………………………………………………………………………….

2. Đạo đức, lối sống:

………………………………………………………………………………

3. Tác phong, lề lối làm việc:

………………………………………………………………………………

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

……………………………………………………………………………..

5. Kết quả tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc tiến hành; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, quy trình công việc):

…………………………………………………………………………….

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

…………………………………………………………………………..

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

………………………………………………………………………

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

………………………………………………………………………

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

………………………………………………………………………

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

…………………………………………………………………….

2. Tự xếp loại chất lượng:

………………………………………………………………………..

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký và ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

………………………………………………………….

……………………………………………………………

 

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC (Phần giành riêng cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………………………

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

….., ngày….tháng….năm….
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 1

PHÒNG GDvàamp;ĐT……….

TRƯỜNG THCS………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC
Năm 2020

Họ và tên: ……………………………………….

Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên THCS hạng II

Đơn vị công tác: Trường THCS……………….

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

– Về tư tưởng chính trị

+ Bản thân tôi luôn chấp hành tốt mọi chủ trương , đường lối, chính sách của Đảng và pháp lý của nhà nước.

+ Luôn đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai ngạt lí tưởng, luôn bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt.

+ Luôn gương mẫu trong mọi lĩnh vực, cũng như tuyên truyền vận động bà con nhân dân tiến hành đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp lý của nhà nước và chính sách tại địa phương.

+ Tham gia học tập những chỉ thị nghị quyết của Đảng đầy đủ, tích cực.

2. Đạo đức, lối sống:

+ Bản thân luôn luôn tiến hành và học tập làm theo theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

+ Không dao động trước những khó khăn thử thách

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, mẫu mực

+ Có tinh thần đoàn kết, có lối sống trong trắng, giản dị, hòa nhã với đồng nghiệp trong cơ quan.

+ Có mối quan hệ tốt với nhân dân, học viên cùng gia đình tiến hành tốt những quy định của nhà nước và địa phương nơi cư trú.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

+ Luôn viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân tiến hành đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết chính sách của Đảng cũng như chính sách pháp lý của Nhà nước.

+ Luôn tự giác học tập không ngừng nâng cao kỹ năng và kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

+ Nêu cao vai trò đầu tàu gương mẫu, tiến hành nghiêm túc những nguyên tắc tổ chức trong sinh hoạt đảng.

– Luôn đấu tranh, phòng chống những biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

+tiến hành nghiêm những nguyên tắc tổ chức của Đảng, gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu tiến hành nền nếp, chính sách sinh hoạt đảng, những nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

5. Kết quả tiến hành chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc tiến hành; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, quy trình công việc):

* Về công tác giảng dạy:

– Tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn Tiếng Anh từ 6- 9, kiêm chi hội trưởng khuyến học, tổ phó tổ KH-XH.

– Soạn giảng theo đúng phân phối chương trình, nộp giáo án kịp thời đúng quy định .

– Dự giờ, dạy đổi mới phương pháp và thao giảng đầy đủ theo kế hoạch nhà trường đã đề ra .

– Có tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực cũng như chuyên môn nghiệp vụ.

– Trong cơ quan trường học bản thân luôn năng nổ trong công việc, thể hiện vai trò và trách nhiệm chuyên môn cao. Hết lòng hết sức với công việc được giao.

– Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

– Luôn quan tâm, gần gũi với học viên, rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp của học viên.

– Thường xuyên tham mưu giúp đỡ tổ trưởng , những thành viên trong tổ để ngày càng chất lượng đi lên

Trong quy trình công tác, bản thân luôn có ý thức trách nhiệm công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tự giác, nhiệt tình trong công việc. Tôi luôn tiến hành công việc đúng giờ, đúng kế hoạch nhà trường đề ra. Vì vậy tôi đã đạt được những thành tích như sau:

+ Khối 6 đạt 78% trên trung binh trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 20%.

+ Khối 7 đạt 80% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 35%.

+ Khối 8 đạt 75% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 25%.

+ khối 9 đạt 74% trên trung bình trở lên. Trong số đó khá giỏi chiếm 28%.

– So với kết quả năm trước thì tỉ lệ học viên khá, giỏi ,trung bình cao hơn năm trước. Đó cũng là kết quả nỗ lực phấn đấu của cả thầy và trò cũng như việc giúp đỡ của đơn vị mình.

* Công tác hoạt động khuyến học khuyến tài.

– phối kết hợp với ban ngành trong xã chi hội khuyến học đã tuyên truyền những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương về công tác khuyến học khuyến tài.

– trải qua những cuộc họp PHHS tổ chức tuyên truyền rộng đến Cha Mẹ học viên về những tiêu chuẩn hoạt động của Chi hội, ý nghĩa sâu sắc của việc đăng ký gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học.

– Chi hội đã tham mưu với lãnh đạo địa phương để củng cố, xây dựng hoàn thiện tổ chức Hội trên địa bàn.

– phối kết hợp tốt với những Đoàn thể trong xã trong việc vận động những tổ chức, cá nhân quyên góp tặng quà và học bổng cho học viên nghèo, học viên có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường. Tổ chức vận động học viên đến trường, quan tâm, giúp đỡ học viên nghèo có nguy cơ bỏ học.

– Thưởng và hỗ trợ cho GV trong trào lưu bồi dưỡng HS giỏi :

– Thưởng cho học viên Tiên tiến, học viên Giỏi và học viên đoạt giải cấp huyện, cấp tỉnh.

* Về công tác quần chúng đoàn thể:

– Có mối quan hệ thân thiện hoà nhã, đúng mực với Đảng uỷ cơ sở cũng như chi bộ nơi cư trú.

– Đẩy mạnh những hoạt động xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền những tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan đơn vị công tác.

– Bản thân tôi không ngừng học tập, nghiên cứu. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

– tiến hành tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Giữ mối quan hệ nhà trường, gia đình, xã hội tốt nhằm tiến hành phương châm phối phối kết hợp giáo dục học viên. Có ý thức trách nhiệm và tinh thần phục

vụ nhân dân, đấu tranh với những biểu lộ quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

a. điểm mạnh

+ Ý thức trách nhiệm cao, tự giác trong lao động, học tập, công tác.

b. Hạn chế, khuyết điểm

– Về công tác giảng dạy:

+ vẫn chưa thực sự giành nhiều thời gian đầu tư vào chuyên môn, đôi khi còn vẫn chưa mạnh dạn.

+Tinh thần phê và tự phê vẫn chưa cao.

– Về tham gia công tác xã hội:

+ vẫn chưa thực sự có quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân.

– Còn nể nang, e dè, ngại va quệt.

2. Tự xếp loại chất lượng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

….., ngày……tháng…….năm……….
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT

 

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI CẤP PHÓ CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

 

….., ngày….tháng……năm……..
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC(Phần giành riêng cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

……………………………………………………………………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

……………………………………………………………………………………………………………….

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

 

……, ngày……tháng……năm………
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN

ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 2

PHÒNG GDvàamp;ĐT …………
TRƯỜNG ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——–

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm ………….

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:……………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………

Hạng chức danh nghề nghiệp: ….. Bậc: …… Hệ số lương:…….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Hoàn thành tốt chương trình môn Âm nhạc tiểu học, giúp học viên hoàn thành kỹ năng và kiến thức bộ môn đạt 100% số lượng học viên.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Luôn giữ gìn đạo đức và lối sống trong sáng lành mạnh, chống quan liêu, tham nhũng, tiến hành tốt những quy định về những việc cán bộ, công chức không được làm

– Có tính kỷ luật và ý thức kỷ luật cao trong công việc, chấp hành tốt nội quy, quy chế của trường, của ngành ;không vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

– Có tinh thần đoàn kết trong nội bộ, ý thức tự giác cao trong công tác, trong quan hệ với đồng nghiệp cởi mở, chan hòa, hòa nhã với mọi người xung quanh.

– Luôn nêu cao tinh thần trung thực chống việc chạy theo kiểu hình thức, đối phó, thiếu trách nhiệm và nêu cao tính kỷ luật trước đồng nghiệp, học viên và phụ huynh.

– Có thái độ hòa nhã, khiêm tốn, chân tình, thẳng thắng với phụ huynh, với nhân dân khi giao tiếp công việc .

– Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân, của đồng nghiệp và học viên để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc.

– Giải thích cặn kẽ, thuyết phục những điều đồng nghiệp, nhân dân, phụ huynh và học viên hỏi hay thắc mắc.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

Bản thân cùng gia đình luôn hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với địa phương, tham gia đầy đủ những tiêu chuẩn quy định của địa phương như: VAT nhà đất, an ninh quốc phòng, phí ánh sáng đèn đường, phí giao thông đường bộ với mô tô,…

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Bản thân luôn nghiên cứu, học hỏi để nâng dần trình độ phổ thông, chuyên môn nghiệp vụ đối với môn học mình phụ trách cũng như môn học mình yêu thích dù bản thân không trực tiếp giảng dạy.

Tính xã hội thì bản thân có tạo hai địa chỉ mạng để giới thiệu về kỹ năng và kiến thức liên quan cũng như về kinh nghiệm giảng dạy.

Bản thân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công giảng dạy, hồ sơ sổ sách.

2. Phân loại đánh giá:……………………………………………………………………………………………………….

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

……….., ngày….tháng….năm….

 

Viên chức tự đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

………….., ngày…tháng….năm…

 

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

…………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

…………., ngày….tháng….năm…

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 3

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2020

Họ và tên:……………………………………………………………

Chức danh nghề nghiệp:………………………………………..

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học……………………………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với đối tượng học viên; đảm bảo trọng lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có kết quả; thường xuyên tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học viên làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn tôn vinh công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao kết quả giờ dạy.

Kết quả đánh giá định kì cuối năm học 2019 – 2020 của lớp …… cụ thể như sau:

Sĩ số Đánh giá môn học và HĐGD Đánh giá năng lực và phẩm chất
T H C T Đ C
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
26 12 46% 14 54% 0   12 46% 14 54% 0  

Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng những văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; tiến hành chỉ huy của Chuyên môn và BGH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá chuẩn nghề nghiệp: Tốt.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và xã hội.

– Tận tụy với công việc; tiến hành đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành.

– công minh trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí.

– tiến hành phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

– Tôn trọng học viên, lắng nghe những ý kiến, quan tâm đến cảm xúc của học viên, không làm cho những em bị lệ thuộc.

– Tạo bầu không khí học tập tự giác, cởi mở, khuyến khích học viên chủ động, sáng tạo học tập, tạo thời cơ công minh đối với toàn bộ học viên.

– Trong giao tiếp với công dân, phụ huynh học viên tại trường luôn có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh.

– Trong quan hệ đồng nghiệp luôn chân thành, thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ vì sự nghiệp giáo dục chung của nhà trường.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp lý”.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, pháp lý của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao, nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể, đi đầu trong những trào lưu thi đua của Đoàn – Hội – Đội.

– tiến hành nghiêm những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết, sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

– Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã, khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân.

– Có năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

Nhược điểm:

– Trong công việc vẫn chưa mạnh dạn trong công tác tham mưu đề xuất cho lãnh đạo.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

……,ngày….. tháng. ….năm 2020
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

………………………………….

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÍ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lí viên chức viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……, ngày….. tháng. ….năm 2020
Tổ chuyên môn
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……, ngày….. tháng. ….năm 2020

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

 

………………………..

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 4

PHÒNG GDvàamp;ĐT………………….
TRƯỜNG THvàamp;THCS…………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NĂM 2020

– Họ và tên: ……………………………..

– Chức danh nghề nghiệp: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

– Đơn vị công tác: Trường THCS……………………………………..

– Hạng chức danh nghề nghiệp: ……………….. Bậc: 6. Hệ số lương: 3,65.

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

a, Công việc được giao:

– Giảng dạy: Toán lớp 6A; 6B; 8C.

– Kiêm nghiệm: Tổ trưởng tổ khoa học tự nhiên.

b, tiến hành quy chế chuyên môn:

* Công tác tổ trưởng:

– Thường xuyên có kế hoạch hoạt động theo từng tháng, sinh hoạt chuyên môn theo đúng quy định. Bám sát và chỉ huy những tổ viên tiến hành tốt công tác soạn giảng.

– Thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở những tổ viên thực hiên đúng quy chế chuyên môn, hàng tháng có đáng giá xếp loại giáo viên, đúng quy định, đúng năng lực, đúng nhiệm vụ của từng thành viên.

* Giảng dạy: tiến hành tốt những quy định của ngành và của trường, soạn bài đầy đủ, đúng với phân phối chương trình, thời khóa biểu và trước hai ngày theo quy định, hoàn thành tốt những loại hồ sơ, chấm chữa bài đầy đủ công minh và động viên kịp thời tới những em học viên, không dạy dồn dạy ép, không cắt xén chương trình, ra vào lớp đúng giờ quy định.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

– Chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước. Chấp hành quy chế của nghành, quy định của nhà trường.

– Nghiêm túc tiến hành nội quy của cơ quan, đơn vị.

– Tham gia nghiêm túc những hoạt động của tổ như thăm lớp dự giờ, thao giảng, những hoạt động của tổ.

– Tham gia đầy đủ những buổi meeting. Trong buổi meeting ghi chép đầy đủ nội dung những buổi meeting, phục tùng sự phân công của tổ trưởng, của nhà trường.

– Giảng dạy đúng theo kế hoạch đã đề ra, không cắt xén chương trình, thời lượng những tiết dạy.

– Trung thực, công minh, công khai minh bạch, và khách quan trong chấm chữa bài, đánh giá chất lượng học viên, báo cáo chất lượng 2 mặt giáo dục cho nhà trường.

– Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn và tiến bộ về mọi mặt, tự học từ tài liệu, học hỏi từ bè bạn, đồng nghiệp,…

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

– Phục vụ nhân dân với thái độ đúng mực, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của phụ huynh học viên.

– Xây dựng mối quan hệ gắn bó và phát huy vai trò của phụ huynh học viên với việc học tập và giáo dục của những em.

– Có quan hệ đúng mực với đồng chí, đồng nghiệp.

– Gần gũi, thương yêu, tôn trọng và đối xử công minh với học viên.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

– Tham gia đầy đủ những buổi meeting công đoàn và đóng góp đầy đủ đoàn phí công đoàn.

– Tham gia đầy đủ và nhiệt tình vào những hoạt động bề nổi, những buổi ngoại khóa do nhà trường, Công đoàn, Đoàn và tổ phát động.

– Tham gia ủng hộ quỹ bão lũ, quỹ người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, …

– tiến hành nghiêm túc những nghĩa vụ của người công chức.

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

* điểm mạnh

– Tư tưởng lập trường vững vàng, đoàn kết với đồng nghiệp và nhân dân.

– tiến hành đầy đủ, nghiêm túc quy chế chuyên môn do nhà trường, ngành đề ra.

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là tấm gương sáng cho học viên và bè bạn đồng nghiệp noi theo.

* Khuyết điểm:

– Trách nhiệm cá nhân trong việc phối phối kết hợp với những đoàn thể khác trong trường có những lúc còn vẫn chưa cao.

– vẫn chưa tìm ra được những giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng trong việc bồi dưỡng học viên giỏi bộ môn trong nhà trường.

– Còn nể nang trong đấu tranh phê và tự phê.

2. Phân loại đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

……….., ngày …… tháng ….. năm 2020

Viên chức tự đánh giá

 

……………………………

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

 

……….., ngày …… tháng ….. năm 2020

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(Ký tên, ghi rõ hộ tên)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 5

PHÒNG GDvàamp;ĐT…………

TRƯỜNG………………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày…… tháng …..năm……

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

– Họ và tên: ……………………… ; Mã số ngạch viên chức: ……………………………

– Chức danh nghề nghiệp: …………………………………………………….……………

– Đơn vị công tác: ………………………………………………………………….…………

I. TỰ ĐÁNH GIÁ những NỘI DUNG

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết (nêu mức độ hoàn thành nhiệm vụ)

– Chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn; soạn giảng đầy đủ, đúng chương trình, có bổ sung thích hợp với đối tượng học viên; đảm bảo trọng lượng, chất lượng công việc và ngày giờ công.

– Không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên dự giờ thăm lớp, tổ chức chuyên đề, sử dụng đồ dùng có kết quả; thường xuyên tìm hiểu thêm sách báo, Internet, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và luôn đổi mới phương pháp dạy học theo hướng đổi mới – lấy học viên làm trung tâm. Giảng dạy được nhiều tiết sử dụng giáo án điện tử.

– Công tác giảng dạy, giáo dục học viên là nhiệm vụ cơ bản của nhà trường nói chung và mỗi giáo viên nói riêng, nên bản thân luôn tôn vinh công tác giảng dạy, tích cực học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, nâng cao kết quả giờ dạy kết quả cụ thể như sau:

*học viên:

Duy trì sĩ số: 100%

Hạnh kiểm:

 • tiến hành đầy đủ: 30/30 em
 • Không tiến hành đầy đủ: 0/30 em

* Học lực:

GIỎI KHÁ TRUNG BÌNH YẾU
SL TL% SL TL% SL TL% SL TL%
04 16.7 14 58.3 06 25 00 00,0

Tham gia đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn và liên đội phát động và đoạt giải:

– Thi Toán tuổi thơ có …. em đoạt giải khuyến khích

– Thi chữ viết đẹp cấp trường có …. em đoạt giải A, …. em được công nhận.

– Thi trò chơi dân gian, Thi hội khỏe phù Đổng cấp trường đều có phần thưởng.

– Tham gia đầy đủ và đạt kết quả cao trong những trào lưu do Liên đội phát động.

– Năm học 20…- 20…. Chi đội …. đã giành danh hiệu Chi đội Vững mạnh.

*Giáo viên:

– tiến hành soạn, giảng đúng theo phân phối trình.

– Đảm bảo ngày, giờ công.

– Tham gia đầy đủ những trào lưu do nhà trường, công đoàn phát động.

– Được bảo lưu kết quả giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 20….- 20…

– đoạt giải khuyến khích trong hội thi Giáo án điện tử cấp huyện.

*Công tác khác được giao:

– Bản thân luôn luôn thường xuyên nghiên cứu, vận dụng những văn bản của ngành, lĩnh vực trong công tác; tiến hành chỉ huy của Thủ trưởng đơn vị và cơ quan quản lý cấp trên để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Là một đảng viên bản thân luôn tiến hành tốt nguyên tắc triệu tập dân chủ tại chi bộ, luôn nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỉ luật, tuyệt đối chấp hành sự phân công điều động của tổ chức, luôn làm đúng tính năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ dám làm, năng động sáng tạo và gương mẫu tiến hành những chính sách sinh hoạt, nội quy quy chế của Chi bộ và nhà trường. Thường xuyên lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên, tạo điều kiện để mọi người được tự do bày tỏ chính kiến, nguyện vọng của tôi.

– Là một UVBCH Công đoàn bản thân luôn cố gắng hoàn thành tốt công tác Công đoàn.

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp

– Có ý thức cao trong công việc, luôn luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

– Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp và những đoàn thể trong cơ quan để tiến hành nhiệm vụ chung. Nhằm hoàn thành công việc chuyên môn của tôi và của cả cơ quan.

3. Về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức

Có tinh thần đoàn kết với mọi người, xây dựng được mối quan hệ mật thiết với đồng nghiệp, giữ gìn đoàn kết nội bộ, gần gũi với nhân dân, không tồn tại biểu lộ xa rời quần chúng.

Biết lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để hành động đúng trong cách ứng xử và giao tiếp công việc cũng như trong công việc chuyên môn.

Luôn có ý thức tự học, tự rèn, tu dưỡng về phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, tâm huyết với nghề nghiệp; được đồng nghiệp, học viên, phụ huynh và nhân dân tin yêu, kính trọng.

Luôn học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tích cực tham gia cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”; cuộc vận động “Xây dựng môi trường học tập thân thiện”, trào lưu xây dựng “Trường học thân thiện, học viên tích cực”.

những khoản thu của thôn luôn luôn đóng góp đầy đủ và tiến hành nghiêm túc những quy định của địa phương nơi cư trú, gia đình đã hoàn thành những khoản đóng góp với địa phương trong năm 20….

Luôn động viên quần chúng tiến hành đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, pháp lý của nhà nước.

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức

– Luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, của nhà trường, của ngành giáo dục. Luôn tiến hành phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp lý”.

– Nhận thức và vận dụng đúng đắn chủ trương, Nghị quyết của chi bộ, chính sách, pháp lý của Nhà nước vào lĩnh vực nhiệm vụ được phân công. Luôn luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc được giao.

– Có tinh thần đấu tranh bảo vệ cương lĩnh, điều lệ, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

– Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng, thường xuyên tham gia những cuộc tập huấn của nhà trường, của ngành tổ chức, đồng thời luôn có ý kiến để xây dựng, rút kinh nghiệm và bàn thảo đưa ra phương hướng phát triển giáo dục ở địa phương ngày một đi lên.

– tiến hành tốt những việc cán bộ, viên chức không được làm theo quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức, viên chức.

– Chấp hành tốt những quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiêu cực.

– Có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực trong đơn vị công tác.

Tự nhận xét những ưu, khuyết điểm:

điểm mạnh:

– Luôn cố gắng học hỏi bè bạn, đồng nghiệp.

– Nhiệt tình trong công việc

Khuyết điểm

– Tính hay nóng nảy.

– Công tác phê và tự phê vẫn chưa cao.

Nguyên nhân ưu điểm, khuyết điểm

……………………………………………………………………………………………….……………………………

…………………………………………………………………………………………………….………………………

Cá nhân tự phân loại theo kết quả đánh giá: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Người tự đánh giá

II. ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ VÀ THỦ TRƯỞNG NƠI VIÊN CHỨC LÀM VIỆC

1. Ý kiến của tập thể

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

2. Nhận xét của Thủ trưởng nơi viên chức làm việc

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

3. Đánh giá chiều hướng và khả năng phát triển

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

4. Tóm lại phân loại của tập thể đơn vị:…………………….……………….…………………….

………, ngày…. tháng…. năm ………

Thủ trưởng nơi viên chức làm việc
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 6

PHÒNG GDvàamp;ĐT……

TRƯỜNG…………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm ……….

Họ và tên:………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp:……………………

Đơn vị công tác:……………………………….

Hạng chức danh nghề nghiệp: …………….; Bậc: …. ; Hệ số lương: …….

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

Thực hiện đúng giờ giấc, luôn hoàn thành tốt hồ sơ sổ sách cá nhân và giao nộp đúng quy định của tổ, của nhà trường.

Bản thân luôn hoàn thành mọi công việc được giao. Tham gia tốt các phong trào của nhà trường như : tham gia các phong trào ngày lễ tết được nhà trường tổ chức và các phong trào khác của nhà trường đề ra.

………………………………………………….

…………………………………………………..

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

Trung thực, khách quan trong công tác, tuân thủ các kỷ cương,yêu thương và có trách nhiệm với học sinh.

Tác phong làm việc khoa học,đúng giờ thể hiện tinh thần phê và tự phê, luôn quan tâm và giúp đỡ đồng nghiệp cùng tiến bộ.

…………………………………………………

………………………………………………..

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

Có tinh thần phối hợp, hợp tác tốt trong công việc đối với đồng nghiệp để cùng nhau hoàn thành tốt các công việc do BGH nhà trường đã giao.

Đối với nghề, Luôn tâm huyết với nghề, và có trách nhiệm trong công việc của mình.

………………………………………………….

…………………………………………………..

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

Có tinh thần học tập nâng cao trình độ,chuyên môn nghiệp vụ của bản thân,và học hỏi kinh nghiệm từ các đồng nghiệp đi trước.

Luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nhưng quy định nơi mình cư trú và nơi công tác.

Có tổ chức kỷ luật cao trong công tác, nghiêm túc thực hiện nội quy cơ quan.

……………………………………………………

…………………………………………………..

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC:

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

Ưu điểm

Tôi luôn chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, không vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội,có tinh thần đoàn kết,sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Chấp hành tốt quy định về đạo đức nghê nghiệp,có phẩm chất đạo đức trong sáng giản dị, có thái độ hòa nhã,khiêm tốn với nhân đân khi giao tiếp trong công việc và lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Ngoài ra tôi thực hiện đóng góp đầy đủ các loại quỹ và các nghĩa vụ khác của viên chức.

Có nâng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững vàng, đảm bảo được những nhiệm vụ công việc được cấp trên giao phó.

không vi phạm về nhân cách danh dự, nhân phẩm làm ảnh hưởng xấu đến ngành, đơn vị nơi công tác.

Nhược điểm:

Trong công việc vẫn chưa mạnh dạn tham mưa đề xuất cho lãnh đạo

2. Phân loại đánh giá: ………………….

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày….tháng….năm 20….
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

 

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ:

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

…………………………………………………….

…………………………………………………….

…………………………………………………..

…………………………………………………….

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

……………………………………………

…………………………………………….

…………………………………………….

……………………………………………..

 

Ngày….tháng….năm 20….
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức – Mẫu 7

Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC

Năm 20…

Họ và tên: …………………………………………..

Chức danh nghề nghiệp: ……………………….

Đơn vị công tác: …………………………………..

Hạng chức danh nghề nghiệp: …….. Bậc: ….. Hệ số lương: ..

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:

1. Kết quả tiến hành công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Việc tiến hành quy định về đạo đức nghề nghiệp:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc tiến hành quy tắc ứng xử của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

4. Việc tiến hành những nghĩa vụ khác của viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ

5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức tiến hành nhiệm vụ:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Phân loại đánh giá

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày….tháng….năm 20…
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

 

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

……………………………………………

……………………………………………

2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)

 

Ngày….tháng….năm 20…
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

………

tiêu chuẩn đánh giá và phân loại viên chức

a. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • tiến hành tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, kết quả cao, Trong số đó ít nhất 50% nhiệm vụ hoàn thành vượt mức.

– Viên chức quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:

 • tiến hành tốt những quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả cao;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành vượt mức;
 • 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Trong số đó ít nhất 70% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

b. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • Hoàn thành 100% nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, kết quả.

– Viên chức quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, kết quả;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành toàn bộ những chỉ tiêu, nhiệm vụ, Trong số đó ít nhất 80% hoàn thành đúng quy trình, bảo đảm chất lượng;
 • 100% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên, Trong số đó ít nhất 70% hoàn thành tốt hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý đạt được toàn bộ những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc kết quả thấp.

– Viên chức quản lý đạt được những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ:

 • Đáp ứng những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều 3 Nghị định này;
 • những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao đều hoàn thành, Trong số đó có không quá 20% tiêu chuẩn vẫn chưa bảo đảm chất lượng, quy trình hoặc kết quả thấp;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành trên 70% những chỉ tiêu, nhiệm vụ;
 • Có ít nhất 70% đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

d. tiêu chuẩn xếp loại chất lượng viên chức ở múc không hoàn thành nhiệm vụ

– Viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • Có biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, kết quả;
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

– Viên chức quản lý có một trong những tiêu chuẩn tiếp trong tương lai thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

 • Có biểu lộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền;
 • Có trên 50% những tiêu chuẩn về kết quả tiến hành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao vẫn chưa bảo đảm quy trình, chất lượng, kết quả;
 • Đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách hoàn thành dưới 50% những chỉ tiêu, nhiệm vụ.
 • Đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp liên quan đến tham ô, tham nhũng, lãng phí và bị xử lý theo quy định của pháp lý.
 • Có hành vi vi phạm trong quy trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá.

…………

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *