Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú là biểu mẫu được lập ra dùng để xin ý kiến nhận xét, đóng góp về đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu thường được dùng vào dịp cuối năm nhằm phục vụ cho công tác đánh giá đảng viên.

Đây là biểu mẫu mới nhất theo quy định hiện hành, được phát hành kèm theo Hướng dẫn 33-HD/BTCTW về triển khai nội dung trong Quy định 213-QĐ/TW. Vậy tiếp về sau là nội dung chi tiết mẫu phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú, mời những bạn cùng xem thêm.

Mẫu Phiếu xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

ĐẢNG BỘ……………………………
ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ……….………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————-

……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:……………………………………………….

…………………………………………………………….

triển khai Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ …………………. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên ………………. tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
CHI BỘ ………………………………
——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
—————

……., ngày … tháng … năm …..

PHIẾU NHẬN XÉT

đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy1 sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên …………………………………………… như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt ☐ Nêu gương ☐ vẫn chưa nêu gương ☐

2. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư triển khai những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước và những quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia những cuộc vận động, những trào lưu thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu ☐ Gương mẫu ☐ vẫn chưa gương mẫu ☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc những cuộc họp đinh kỳ và tích cực tham gia những cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia những cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ ☐ Tham gia gần đầy đủ ☐ Không tham gia ☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về những công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực ☐ Thường xuyên ☐ vẫn chưa thường xuyên ☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và triển khai trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực ☐ Tích cực ☐ vẫn chưa tích cực ☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc kiểm tra xử lý theo quy định đối với đảng viên vẫn chưa triển khai tốt.

Biểu dương ☐ Không đề nghị ☐ kiểm tra xử lý ☐

7. Nhận xét khác …………………………………………………………

………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY
XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

T/M CHI BỘ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

2. Gương mẫu triển khai nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư triển khai những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp lý của Nhà nước và những quy định của địa phương nơi cư trú.

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc những cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia những cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về những công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

4. Tham gia những cuộc họp của nhân dân nơi cư trú; thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền.

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và triển khai trách nhiệm nêu gương.

6. Tham gia và vận động những thành viên trong gia đình tham gia những cuộc vận động, những trào lưu thi đua do địa phương phát động. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

7. Báo cáo kết quả triển khai những nhiệm vụ tại Điều 2 Quy định này với chi ủy nơi công tác vào dịp kiểm điểm, đánh giá đảng viên hằng năm. Kịp thời báo cáo với chi ủy nơi công tác và nơi cư trú khi chuyển sang nơi cư trú khác.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *