Download.vn xin giới thiệu đến những bạn tài liệu trọn bộ Phụ lục Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay tiếp về sau.

tiếp về sau là nội dung chi tiết, mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải Trọn bộ phụ lục tại đây.

Trọn bộ Phụ lục kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT

những MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HỘ Sale
(Kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

STT Danh mục Ký hiệu
Mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp/hộ Sale
I Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo  
1 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp cá nhân Phụ lục I-1
2 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục I-2
3 Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-3
4 Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần Phụ lục I-4
5 Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh Phụ lục I-5
6 Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục I-6
7 Danh sách cổ đông sáng lập Phụ lục I-7
8 Danh sách cổ đông là nhà đầu tư quốc tế Phụ lục I-8
9 Danh sách thành viên công ty hợp danh Phụ lục I-9
10 Danh sách người đại diện theo ủy quyền Phụ lục I-10
II Thông báo và những văn bản khác do doanh nghiệp phát hành  
11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-1
12 Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp lý Phụ lục II-2
13 Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp cá nhân Phụ lục II-3
14 Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Phụ lục II-4
15 Thông báo về sự việc bổ sung, update thông tin đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-5
16 Thông báo về sự việc cho thuê doanh nghiệp cá nhân Phụ lục II-6
17 Thông báo về sự việc chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục II-7
18 Thông báo về sự việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-8
19 Thông báo về sự việc thay đổi mẫu con dấu/số lượng con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-9
20 Thông báo về sự việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục II-10
21 Thông báo về sự việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/lập địa điểm Sale Phụ lục II-11
22 Thông báo về sự việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở quốc tế Phụ lục II-12
23 Thông báo về sự việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale Phụ lục II-13
24 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về sự việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm Sale Phụ lục II-14
25 Thông báo về sự việc phản hồi thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục II-15
26 Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-16
27 Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Sale hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Sale và đăng ký Thuế VAT Phụ lục II-17
28 Giấy đề nghị bổ sung, update thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-18
29 Giấy đề nghị bổ sung, update thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư Phụ lục II-19
30 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm Sale Phụ lục II-20
31 Thông báo về sự việc tạm ngừng Sale/tiếp tục Sale trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale Phụ lục II-21
32 Thông báo về sự việc chấm hết hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale Phụ lục II-22
33 Thông báo về sự việc chấm hết hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở quốc tế Phụ lục II-23
34 Thông báo về sự việc giải thể doanh nghiệp Phụ lục II-24
35 Giấy đề nghị ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục II-25
III Mẫu văn bản quy định cho hộ Sale  
36 Giấy đề nghị đăng ký hộ Sale Phụ lục III-1
37 Danh sách những cá nhân góp vốn xây dựng hộ Sale Phụ lục III-2
38 Thông báo về sự việc thay đổi nội dung đăng ký hộ Sale Phụ lục III-3
39 Thông báo về sự việc tạm ngừng Sale của hộ Sale Phụ lục III-4
40 Thông báo về sự việc chấm hết hoạt động hộ Sale Phụ lục III-5
41 Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ Sale Phụ lục III-6
Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký Sale
IV Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm Sale  
42 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cá nhân Phụ lục IV-1
43 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH một thành viên Phụ lục IV-2
44 Giấy chứng nhận đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên Phụ lục IV-3
45 Giấy chứng nhận đăng ký công ty cổ phần Phụ lục IV-4
46 Giấy chứng nhận đăng ký công ty hợp danh Phụ lục IV-5
47 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục IV-6
48 Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm Sale Phụ lục IV-7
V Thông báo và những văn bản khác của Phòng Đăng ký Sale cấp tỉnh  
49 Giấy xác nhận về sự việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-1
50 Giấy xác nhận về sự việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale Phụ lục V-2
51 Thông báo về cơ quan Thuế VAT quản lý Phụ lục V-3
52 Thông báo về sự việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-4
53 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về sự việc tuân thủ những quy định của Luật Doanh nghiệp Phụ lục V-5
54 Thông báo về sự việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về sự việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm Sale Phụ lục V-6
55 Thông báo về sự việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng hoạt động doanh nghiệp Phụ lục V-7
56 Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng Sale ngành, nghề đầu tư Sale có điều kiện Phụ lục V-8
57 Giấy xác nhận về sự việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng Sale Phụ lục V-9
58 Giấy xác nhận về sự việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale đăng ký tạm ngừng hoạt động Phụ lục V-10
59 Giấy xác nhận về sự việc doanh nghiệp đăng ký quay quay về hoạt động trước thời hạn Phụ lục V-11
60 Giấy xác nhận về sự việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale đăng ký hoạt động quay về trước thời hạn Phụ lục V-12
61 Giấy xác nhận về sự việc cho thuê doanh nghiệp cá nhân Phụ lục V-13
62 Thông báo ý kiến về sự việc công ty cổ phần chào bán cổ phần riêng lẻ Phụ lục V-14
63 Thông báo về sự việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm Sale Phụ lục V-15
64 Quyết định về sự việc tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-16
65 Quyết định về sự việc hủy bỏ quyết định tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-17
66 Quyết định về sự việc tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm Sale Phụ lục V-18
67 Quyết định về sự việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-19
68 Thông báo về sự việc chấm hết hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale Phụ lục V-20
69 Thông báo về sự việc đăng ký giải thể của doanh nghiệp Phụ lục V-21
70 Thông báo về sự việc doanh nghiệp giải thể/chấm hết tồn tại Phụ lục V-22
71 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm Sale Phụ lục V-23
72 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Phụ lục V-24
73 ra mắt nội dung đăng ký xây dựng doanh nghiệp Phụ lục V-25
74 ra mắt thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-26
75 ra mắt nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong những trường hợp khác) Phụ lục V-27
76 Thông báo về sự việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu vương quốc về đăng ký doanh nghiệp Phụ lục V-28
77 Thông báo về sự việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đã hợp lệ Phụ lục V-29
VI Mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký Sale cấp huyện  
78 Giấy chứng nhận đăng ký hộ Sale Phụ lục VI-1
79 Thông báo về sự việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ Sale Phụ lục VI-2
80 Thông báo về sự việc vi phạm của hộ Sale thuộc trường hợp tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký hộ Sale Phụ lục VI-3
81 Quyết định về sự việc tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký hộ Sale Phụ lục VI-4
82 Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ Sale Phụ lục VI-5
83 Thông báo yêu cầu hộ Sale tạm ngừng Sale ngành, nghề Sale có điều kiện Phụ lục VI-6
84 Giấy xác nhận về sự việc hộ Sale đăng ký tạm ngừng Sale Phụ lục VI-7
85 Thông báo về sự việc yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ Sale Phụ lục VI-8
86 Thông báo về sự việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ Sale do chuyển địa điểm Sale Phụ lục VI-9
VII Phụ lục khác  
86 Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm Sale/hộ Sale Phụ lục VII-1
87 Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ Sale Phụ lục VII-2
88 Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong những mẫu giấy Phụ lục VII-3

………..

Mời những bạn tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết toàn bộ biểu mẫu

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *