Ngày 03/10/2019, Bộ Tài chính phát hành Thông tư 70/2019/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế kế toán ngân sách và tài chính xã.

do đó, kể từ ngày 01/01/2020, UBND xã, phường, thị trấn trong toàn nước áp dụng thống nhất 16 mẫu chứng từ kế toán tiếp trong tương lai. Vậy tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết Trọn bộ phụ lục Thông tư 70/2019/TT-BTC, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Toàn bộ mẫu chứng từ kế toán giành riêng cho UBND xã

Phụ lục 1: Hệ thống chứng từ kế toán

 • Mẫu C01-X: Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại;
 • Mẫu C02-X: Bảng thanh toán tiền lương, phụ cấp;
 • Mẫu C05-X: Bảng thanh toán phụ cấp;
 • Mẫu C27-X: Biên lai thu tiền.
 • Mẫu C28-X: Bảng tổng hợp biên lai thu tiền;
 • Mẫu C40-X: Phiếu thu;
 • Mẫu C41-X: Phiếu chi;
 • Mẫu C43-X: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;
 • Mẫu C52-X: Hợp đồng giao khoán;
 • Mẫu C53-X: Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán;
 • Mẫu C60-X: Bảng kê ghi thu, ghi chi ngân sách xã;
 • Mẫu C61-X: Thông báo những khoản thu của xã;
 • Mẫu C62-X: Giấy báo ngày công lao động đóng góp.
 • Mẫu C63-X: Bảng kê những khoản đóng góp bằng hiện vật;
 • Mẫu C65-X: Giấy đề nghị KBNN chuyển số kết dư ngân sách xã
 • Mẫu C66-X: Phiếu kết chuyển số liệu tài khoản.

Trong số đó: Mẫu C40-X, Mẫu C41-X, Mẫu C43-X là những mẫu chứng từ bắt buộc sử dụng nên trong quy trình tiến hành, những xã không được sửa đổi biểu mẫu; những mẫu sót lại được phép sửa đổi, bổ sung biểu mẫu chứng từ tương thích với nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.

Đối với nghiệp vụ kinh tế phát sinh vẫn chưa xuất hiện chứng từ kế toán quy định tại phụ lục 01, những xã lập chứng từ kế toán đảm bảo đáp ứng tối thiểu 7 nội dung quy định tại Điều 16 Luật kế toán.

Mu s: C01-X

HUYỆN………………………….

UBND XÃ …………………………

Mã QHNS: …………………………

Mu s: C01-X
(phát hành kèm theo Thông tư s 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI

 

Ngày…. tháng….. năm

Loại chứng từ: ……………….

Nội dung: …………………….

Số: ………………

Định khoản: Nợ: ….

Có: ….

STT Chứng từ Nội dung chứng từ Số tiền
Số Ngày
A B C D 1
         
         
         
         
         
      Cộng  

 

NGƯỜI LẬP
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

Ghi chú: Tổng hợp những chứng từ cùng loại, có cùng nội dung để ghi vào Nhật ký – Sổ Cái theo quan hệ 1 Nợ đối ứng với một Có.

Mu s: C05-X

HUYỆN………………………….

UBND XÃ …………………………

Mã QHNS: …………………………

Mu s: C05-X
(phát hành kèm theo Thông tư s 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN PHỤ CẤP

Tháng ….. năm …..

Số: …………

Nợ: ……………….

Có: ……………….

STT

H và tên

Chức vụ

Địa chỉ cơ quan làm việc

Mức lương đang hưởng

Tỷ lê (%) hưởng phụ cấp

Số tiền phụ cấp được hưởng

Ký nhận

A B C D 1 2 3 E
               
               
               
               
               
               
               
               
  Cộng x x x x   x

Tổng số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………………………..

(Thanh toán phụ cấp cho những khoản phụ cấp vẫn chưa tính trong bảng thanh toán tiền lương như phụ cấp cho những cán bộ kiêm nhiệm…)


NGƯỜI LẬP.
(Ký, họ tên)


PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN
(Ký, họ tên)

ND XÃ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

………….

Phụ lục 2: Hệ thống tài khoản kế toán

(phát hành kèm theo Thông tư s 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)

Số TT Số hiệu TK cấp 1 Số hiu TK cấp 2 Tên tài khoản Phạm vi áp dụng
Bắt buộc Hướng dẫn
           
A     những TÀI KHOẢN TRONG BẢNG    
      LOẠI 1 – TIỀN VÀ VẬT TƯ    
           
1 111   Tiền mặt x  
           
2 112   Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc x  
    1121 Tiền ngân sách tại Kho bạc    
    1122 Tiền gửi Ngân hàng    
    1128 Tiền gửi khác    
3 137   Chi ngân sách xã vẫn chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước x  
           
4 152   Vật liệu   x
      LOẠI 2 – TÀI SẢN CỐ ĐỊNH    
5 211   Tài sn c đnh   x
           
6 214   Hao mòn tài sản cố định   x
           
7 241   Xây dựng bản d dang   x
    2411 Mua sắm tài sản cố định    
    2412 Xây dựng cơ bản dở dang    
    2413 upgrade tài sản cố định    
           
      LOẠI 3 – THANH TOÁN    
8 311   những khoản phải thu x  
           
9 331   những khoản phải trả x  
           
10 332   những khoản phải nộp theo lương x  
    3321 Bảo hiểm xã hội    
    3322 Bảo hiểm y tế    
    3323 Kinh phí công đoàn    
    3324 Bảo hiểm thất nghiệp    
           
11 333   những khoản phải nộp nhà nước x  
           
12 334   Phải trả cán bộ, công chức x  
           
13 336   những khoản thu h, chi h x  
    3361 những khoản thu hộ    
    3362 những khoản chi hộ    
           
14 337   Thu ngân sách xã vẫn chưa hạch toán vào ngân sách Nhà nước x  
           
      LOẠI 4 – NGUỒN KINH PHÍ VÀ những QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH    
           
15 431   những quỹ tài chính ngoài ngân sách x  
           
16 441   Nguồn kinh phí đầu tư XDCB   x
    4411 Nguồn ngân sách xã    
    4412 Nguồn tài trợ    
    4418 Nguồn khác    
           
17 466   Nguồn kinh phí đã tạo thành TSCĐ   x
           
18 474   Kết dư ngân sách xã x  
           
      LOẠI 7 – THU NGÂN SÁCH XÃ VÀ THU SỰ NGHIỆP CỦA XÃ    
           
19 711   Thu sự nghiệp   x
           
20 714   Thu ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nước x  
           
21 715   Thu ngân sách xã trong thời gian chỉnh x  
           
      LOẠI 8 – CHI NGÂN SÁCH XÃ VÀ CHI SỰ NGHIỆP CỦA XÃ    
           
22 811   Chi sự nghiệp   x
           
23 814   Chi ngân sách xã hạch toán vào ngân sách Nhà nưc x  
           
24 815   Chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý x  
           
      LOẠI 9 – CHÊNH LỆCH THU, CHI NGÂN SÁCH XÃ    
           
25 914   Chênh lệch thu, chi ngân sách xã x  
           
26 915   Chênh lệch thu, chi ngân sách xã trong thi gian chỉnh x  
           
B     những TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG    
1 005   Dụng cụ lâu bền đang sử dụng   x
2 008   Dự toán chi ngân sách x  
    0081 Năm trước    
    00811 Tạm ứng    
    00812 Thực chi    
    0082 Năm nay    
    00821 Tạm ứng    
    00822 Thực chi    

…………….

Phụ lục 3: Hệ thống sổ kế toán

(phát hành kèm theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính)

STT Tên sổ Số hiệu Áp dụng cho phương pháp ghi sổ kép Áp dụng cho phương pháp ghi số đơn
A Sổ kế toán áp dụng cho toàn bộ những xã      
1 Nhật ký- Sổ Cái S01a-X X  
2 Sổ Cái S01b-X X  
3 Sổ quỹ tiền mặt S02a-X X X
4 Sổ nhật ký thu, chi quỹ tiền mặt S02b-X X X
5 Sổ tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc S03-X X X
6 Sổ thu ngân sách xã S04a-X X X
7 Sổ thu ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý S04b-X X X
8 Sổ chi ngân sách xã S05a-X X X
9 Sổ chi ngân sách xã trong thời gian chỉnh lý S05b-X X X
10 Sổ tổng hợp thu ngân sách xã S06a-X X X
11 Sổ tổng hợp chi ngân sách xã S06b-X X X
12 Sổ theo dõi những quỹ tài chính ngoài ngân sách của xã S07-X X X
13 Sổ phải thu S08-X X X
14 Sổ phải trả S09-X X X
15 Sổ theo dõi những khoản thu hộ, chi hộ S10-X X X
16 Sổ tài sản cố định S11-X X X
17 Bảng tính hao mòn TSCĐ S12-X X X
B Sổ kế toán theo yêu cầu quản lý      
1 Sổ theo dõi thu, chi hoạt động tài chính khác S13-X    
2 Sổ theo dõi những khoản đóng góp của dân S15-X Theo yêu cầu quản lý Theo yêu cầu quản lý
3 Bảng thanh toán những khoản nợ phải thu với những hộ S16-X
4 Sổ theo dõi lĩnh, thanh toán biên lai và tiền đã thu S17-X
5 Sổ theo dõi đầu tư XDCB S18-X    
6 Sổ chi tiết vật liệu S19-X    
7 Sổ kho S20-X    
8 Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng S21-X    
9 Sổ theo dõi dự toán S22-X    

………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *