Vào ngày 13/03/2019 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết đinh 120/QĐ-UBDT 2019 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021″ . Quyến định này có hiệu lực từ ngày 13/03/2019. Mời các bạn tham khảo nội dung và tải tại đây

Nội dung Quyết định 120/QĐ-UBND 2019

ỦY BAN DÂN TỘC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 120/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2019 THEO ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG ĐỒNG BÀO VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017-2021”

3.2. Xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy

- Địa điểm: tại xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

- Nội dung hoạt động: Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về xây dựng lực lượng công tác viên, tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp tài liệu, văn bản pháp luật liên quan, tập huấn và duy trì sinh hoạt định kỳ của nhóm nòng cốt, lực lượng công tác viên, tuyên truyền viên pháp luật; cung cấp tài liệu, hỗ trợ cán bộ trực tiếp tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức ký cam kết với các hộ dân.

- Thời gian thực hiện: 8 tháng (mỗi tháng tập huấn, sinh hoạt 01 lần), từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2019.

3.3. Tổ chức thực hiện

- Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền, Vụ Dân tộc thiểu số, Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai và Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện các hoạt động:

+ Khảo sát thực tế tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu để xác định nhu cầu, hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng mô hình;

+ Cung cấp tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, đầu sách pháp luật (dự kiến từ 10 đến 15 đầu sách, mỗi đầu sách từ 5 đến 10 cuốn) cho các mô hình;

- Ban Dân tộc tỉnh chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện phối hợp với UBND xã nơi tổ chức mô hình xây dựng quy chế, kế hoạch hoạt động của mô hình; hàng tháng phân công báo cáo viên pháp luật tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhóm nòng cốt; kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình, báo cáo Ủy ban Dân tộc.

4. Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

4.1. Đối tượng

Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

4.2. Nội dung kiểm tra

- Kết quả tổ chức triển khai thực hiện Đề án: xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện; bố trí, sử dụng nguồn lực;

- Nắm tình hình về những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện Đề án; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của địa phương; kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết.

4.3. Địa điểm kiểm tra

Dự kiến tổ chức kiểm tra tại 02 tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực Miền Trung - Tây nguyên, gồm: Nghệ An và Kon Tum.

4.4. Thời gian thực hiện

- Quý II, III và IV/2019.

- Thời gian đi công tác: 4 ngày/đoàn công tác.

4.5. Tổ chức thực hiện

- Giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Vụ Tuyên truyền và các Vụ, đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

- Mỗi đoàn công tác từ 4-5 người.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch là 1.000.000.000 (Một tỷ đồng), được giao tại Quyết định số 793/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Pháp chế xây dựng dự toán chi tiết; chủ trì, phối hợp với các Vụ, đơn vị của Ủy ban Dân tộc, Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư pháp và cơ quan làm công tác dân tộc cấp tỉnh tại địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động tại kế hoạch này.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Văn phòng Ủy ban thẩm định dự toán kinh phí.

3. Văn phòng Ủy ban phối hợp bảo đảm kinh phí kịp thời tổ chức triển khai các hoạt động và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí.

4. Thủ trưởng các Vụ, đơn vị liên quan của Ủy ban Dân tộc phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch này; chủ động lồng ghép các hoạt động tại Kế hoạch này với các chương trình, đề án có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đối với đồng bào dân tộc thiểu số,

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi tổ chức các hoạt động chỉ đạo, giao cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh tham mưu phối hợp chức triển khai thực hiện các hoạt động tại kế hoạch này./.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *