Ngày 26/01/2021, Chính phủ phát hành Quyết định 126/QĐ-TTg năm 2021 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi.

vì vậy, phát hành Danh mục những Nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc phát hành mới theo những lĩnh vực sẽ được trình Chính phủ trong năm 2021 như sau:

  • Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở quốc tế theo hợp đồng thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP (trình Chính phủ vào tháng 10/2021);
  • Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng (phát hành mới, trình Chính phủ vào tháng 9/2021)…
  • Nghị định quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực xây dựng; khai thác, sản xuất, Marketing vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Marketing BĐS; quản lý, phát triển nhà và văn phòng thay thế Nghị định 139/2017/NĐ-CP (trình Chính phủ vào tháng 9/2021);
  • Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế, sửa đổi, bổ sung Nghị định 155/2016/NĐ-CP (trình Chính phủ vào tháng 5/2021);

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 126/QĐ-TTg

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 126/QĐ-TTg

phát hành KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phát hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký phát hành.

Điều 3. những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng những cơ quan, đơn vị có liên quan phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, những Phó TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những vụ, Cục KSTT;
– Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(phát hành kèm theo Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 đã được Quốc hội Khóa XIV trải qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (tiếp trong tương lai gọi là Luật). Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, kết quả, Thủ tướng Chính phủ phát hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Tổ chức tốt việc triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn nước; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ người làm công tác xử lý vi phạm hành chính.

b) Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho những bộ, cơ quan ngang bộ trong việc hoàn thiện thiết chế, xây dựng những văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

c) Tăng cường hơn nữa hiệu lực, kết quả của công tác quản lý và thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ huy thống nhất, thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp thường xuyên, liên tục, chặt chẽ, kết quả, giữa những bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những cơ quan, tổ chức có liên quan trong quy trình tổ chức triển khai thi hành Luật.

b) Xác định nội dung công việc phải đầy đủ, cụ thể, thời hạn, quy trình hoàn thành, kết quả đầu ra; gắn trách nhiệm tiến hành phải thích hợp với tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn của những cơ quan, tổ chức.

c) Phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của những bộ, ngành, những địa phương, đồng thời, bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kết quả giữa những bộ, ngành, địa phương và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.

d) Có lộ trình cụ thể để bảo đảm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, Luật được triển khai thi hành đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trên phạm vi toàn nước.

đ) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời giải quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quy trình tổ chức tiến hành để đảm bảo quy trình, kết quả của việc triển khai thi hành Luật.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật

a) Ở Trung ương:

– Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật cho những bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, những cơ quan, tổ chức có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: những bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

+ Thời gian tiến hành: Quý II, Quý III năm 2021.

– Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp.

+ Cơ quan phối hợp: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến.

+ Thời gian tiến hành: Quý II, Quý III năm 2021.

b) Ở địa phương: Tổ chức hội nghị quán triệt việc thi hành Luật cho những cơ quan, đơn vị của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp và những cơ quan, tổ chức có liên quan.

– Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến (thích hợp với tình hình trong thực tiễn tại địa phương).

– Thời gian tiến hành: Quý III, Quý IV năm 2021.

2. Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

– Cơ quan chủ trì: những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân những cấp.

– Cơ quan phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và những cơ quan thông tin đại chúng khác ở Trung ương và địa phương.

– Thời gian tiến hành: Quý III, IV năm 2021.

3. Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp lý để thích hợp với Luật

a) Rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc phát hành mới văn bản quy phạm pháp lý:

– Cơ quan chủ trì: Bộ Tư pháp (làm đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của những bộ, cơ quan ngang bộ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những văn bản do những cơ quan Trung ương phát hành); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiến hành rà soát đối với văn bản do địa phương phát hành.

– Cơ quan phối hợp: những bộ, cơ quan ngang bộ và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan (trực tiếp tiến hành việc rà soát và đề xuất và báo cáo kết quả rà soát về Bộ Tư pháp).

– Thời gian hoàn thành: Quý I, Quý II, Quý III năm 2021.

– Sản phẩm: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc phát hành mới văn bản quy phạm pháp lý về Bộ Tư pháp để tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ đối với những văn bản do những cơ quan Trung ương phát hành, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với văn bản do địa phương phát hành.

b) Xây dựng, trình Chính phủ phát hành những nghị định sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc phát hành mới để thích hợp với Luật theo Danh mục kèm theo Kế hoạch này:

– Cơ quan tiến hành: những bộ, cơ quan ngang bộ.

– Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, những bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

– Thời gian tiến hành: Theo thời gian cụ thể tại Danh mục kèm theo Kế hoạch.

c) Trong quy trình triển khai thi hành Luật, trường hợp phát hiện những văn bản quy phạm pháp lý có vướng mắc, bất cập vẫn chưa được nêu trong Danh mục kèm theo Kế hoạch này hoặc thuộc thẩm quyền địa phương phát hành thì những bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân những cấp, những cơ quan khác có liên quan tiến hành xây dựng, phát hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất, xây dựng, trình cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc phát hành mới những văn bản quy phạm pháp lý cho thích hợp với Luật.

4. Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ

a) Ở Trung ương

– Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn nâng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức tiến hành nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính ở những cơ quan Trung ương và địa phương.

+ Cơ quan phối hợp: những bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Hình thức tổ chức: thích hợp với tình hình trong thực tiễn.

+ Thời gian tiến hành: Quý II, Quý III, Quý IV năm 2021 và những năm tiếp theo.

– những bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức tập huấn nâng cao về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho những cán bộ làm công tác xử lý vi phạm hành chính trong những lĩnh vực quản lý nhà nước do mình quản lý.

+ Cơ quan phối hợp: Bộ Tư pháp, những bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những cơ quan, tổ chức khác có liên quan.

+ Hình thức tổ chức: thích hợp với tình hình trong thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

+ Thời gian tiến hành: Quý II, Quý III, Quý IV năm 2021 và những năm tiếp theo.

b) Ở địa phương: Tổ chức tập huấn nâng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức tiến hành nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính và đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính tại những sở, ngành, Ủy ban nhân dân những cấp.

– Cơ quan tiến hành: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Hình thức tiến hành: thích hợp với tình hình trong thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

– Thời gian tiến hành: Quý III, Quý IV năm 2021 và những năm tiếp theo.

c) Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức tập huấn nâng cao và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền quản lý.

5. Kiểm tra công tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính

a) Bộ Tư pháp kiểm tra công tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính ở những bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan quản lý người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính.

– Cơ quan phối hợp: Văn phòng Chính phủ, những bộ, cơ quan ngang bộ.

– Thời gian tiến hành: Hằng năm

b) những bộ, cơ quan ngang bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiểm tra công tác thi hành pháp lý ở ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

– Cơ quan phối hợp: những cơ quan có liên quan.

– Thời gian tiến hành: Hằng năm.

c) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra công tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính ở địa phương.

– Cơ quan phối hợp: những cơ quan có liên quan.

– Thời gian tiến hành: Hằng năm.

d) Tòa án nhân dân vô thượng, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác thi hành pháp lý về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của tôi.

III. TỔ CHỨC tiến hành

1. Trách nhiệm tiến hành

a) Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của bộ, ngành và địa phương mình chủ động, tích cực triển khai tiến hành Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng, kết quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

b) Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình trong thực tiễn, những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Luật tại cơ quan, địa phương mình. Trong quy trình tiến hành, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời phản ánh về Bộ Tư pháp để được hướng dẫn giải quyết.

c) Bộ Tư pháp có trách nhiệm giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và những cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai tiến hành những nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch bảo đảm đúng quy trình.

d) Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ và Ủy ban nhân dân những cấp bảo đảm kinh phí, nhân lực để triển khai tiến hành có kết quả nhiệm vụ của những bộ, ngành, địa phương.

2. Kinh phí tiến hành

những nội dung triển khai trong Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hằng năm và những nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp lý.

những cơ quan được phân công chủ trì tiến hành những nhiệm vụ cụ thể quy định trong Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí bảo đảm việc triển khai thi hành Luật, gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp lý./.

DANH MỤC

những NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ HOẶC phát hành MỚI ĐỂ thích hợp VỚI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
(Kèm theo Kế hoạch của Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ)

STT TÊN NGHỊ ĐỊNH, CƠ QUAN XÂY DỰNG THỜI GIAN TRÌNH CHÍNH PHỦ GHI CHÚ
I Bộ Tư pháp: 02 Nghị định    

1.

Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Tháng 8/2021

Thay thế Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP.

2.

Nghị định quy định cơ chế áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Tháng 9/2021

Thay thế Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định cơ chế áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29/6/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP.

II

Bộ Giáo dục và Đào tạo: 01 Nghị định

 

 

3.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Tháng 10/2021

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục) hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

III

Bộ Xây dựng: 01 Nghị định

 

 

4.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; khai thác, sản xuất, Marketing vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Marketing BĐS; quản lý, phát triển nhà và văn phòng.

Tháng 9/2021

Thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, Marketing khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, Marketing vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; Marketing BĐS, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và văn phòng và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

IV

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 01 Nghị định

 

 

5.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và Nghị định số 95/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

Tháng 7/2021

 

V

Bộ Thông tin và Truyền thông: 01 Nghị định

 

 

6.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch thanh toán điện tử và Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Tháng 8/2021

 

VI

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 02 Nghị định

 

 

7.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Tháng 10/2021

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo (thay thế Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; bãi bỏ Điều 2 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo) hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

8.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan.

Tháng 7/2021

Sửa đổi, bổ sung những nghị định sau: Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; Nghị định số 46/2019/NĐ-CP ngày 27/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao; Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 28/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan và Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo).

VII

Bộ Y tế: 01 Nghị định

 

 

9.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Tháng 7/2021

 

VIII

Bộ Giao thông vận tải: 02 Nghị định

 

 

10.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy trong nước.

Tháng 10/2021

Thay thế Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy trong nước

11.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ và đường sắt; hàng không dân dụng.

Tháng 8/2021

Sửa đổi, bổ sung những nghị định: Nghị định số 142/2017/NĐ-CP ngày 11/12/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

IX

Bộ Quốc phòng: 01 Nghị định

 

 

12.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý những vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quản lý, bảo vệ biên giới vương quốc.

Tháng 9/2021

Sửa đổi, bổ sung những nghị định: Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên những vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ); bãi bỏ nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về Marketing sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự tại Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về Marketing sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự (đưa những quy định liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính về Marketing sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và sử dụng sản phẩm mật mã dân sự vào nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 120/2013/NĐ-CP).

X

Bộ Tài nguyên và Môi trường: 02 Nghị định

 

 

13.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Tháng 5/2021

– Thay thế Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

– Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

14.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; tài nguyên nước và khoáng sản; khí tượng thủy văn; đo đạc và maps.

Tháng 9/2021

Sửa đổi, bổ sung những nghị định: Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản; Nghị định số 18/2020/NĐ-CP ngày 11/02/2020 của Chính phủ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và maps; Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và maps (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 84/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ).

XI

Bộ Công Thương: 01 Nghị định

 

 

15.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và kết quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng fake, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, Marketing xăng dầu và khí.

Tháng 10/2021

Sửa đổi, bổ sung những nghị định: Nghị định số 71/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và kết quả.; Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng fake, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, Marketing xăng dầu và khí.

XII

Bộ Khoa học và Công nghệ: 01 Nghị định

 

 

16.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Tháng 8/2021

– Sửa đổi, bổ sung những nghị định: Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Nghị định số 119/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2019/NĐ-CP.

– Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2017/NĐ-CP hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

XIII

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: 05 Nghị định

 

 

17.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bình đẳng giới.

Tháng 8/2021

 

18.

Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở quốc tế theo hợp đồng.

Tháng 10/2021

Thay thế Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở quốc tế theo hợp đồng.

19.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em.

Tháng 6/2021

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em (thay thế Nghị định số 144/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em) hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

20.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Tháng 6/2021

 

21.

Nghị định quy định cơ chế áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

Tháng 9/2021

Thay thế Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30/12/2013 của Chính phủ quy định cơ chế áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và Nghị định số 136/2016/NĐ-CP ngày 09/09/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP.

XIV

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 03 Nghị định

 

 

11

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi; trồng trọt

Tháng 6/2021

– Sửa đổi, bổ sung những nghị định: Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020); Nghị định số 90/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020); Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi; Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt.

– Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi (thay thế Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, đồ ăn chăn nuôi, thủy sản) hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

– Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trồng trọt (bãi bỏ những nội dung về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng tại Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thay thế Nghị định số 55/2018/NĐ- CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón) hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

23.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

Tháng 10/2021

Thay thế Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.

24.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; đê điều; thủy lợi

Tháng 10/2021

Thay thế Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; Nghị định số 65/2019/NĐ-CP ngày 18/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP.

XV

Bộ Công an: 06 Nghị định

 

 

25.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Tháng 9/2021

 

26.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình.

Tháng 7/2021

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ, phòng, chống bạo lực gia đình (thay thế Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình) hiện đang được xây dựng, trình Chính phủ đánh giá phát hành.

27.

Nghị định quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người quốc tế vi phạm pháp lý Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.

Tháng 7/2021

Thay thế Nghị định số 112/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 của Chính phủ quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người quốc tế vi phạm pháp lý Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất; Nghị định số 17/2016/NĐ-CP ngày 17/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2013/NĐ-CP.

28.

Nghị định quy định cơ chế áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

Tháng 9/2021

Thay thế Nghị định số 02/2014/NĐ-CP ngày 10/01/2014 của Chính phủ quy định cơ chế áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

29.

Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính.

Tháng 10/2021

Thay thế Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.

30.

Nghị định quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính.

Tháng 10/2021

Thay thế Nghị định số 115/2013/NĐ-CP ngày 03/10/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và Nghị định số 31/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2013/NĐ-CP.

XVI

Bộ Tài chính: 03 Nghị định

 

 

31.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tháng 8/2021

 

32.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của những nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế VAT, hóa đơn; hải quan; Marketing bảo hiểm, Marketing xổ số; quản lý, sử dụng tài sản công; tiến hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ vương quốc; kho bạc nhà nước; kế toán, kiểm toán độc lập.

Tháng 8/2021

Sửa đổi, bổ sung những nghị định: Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế VAT, hóa đơn; Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 05/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Marketing bảo hiểm, Marketing xổ số (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 và Điều 2 Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ); Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ vương quốc; kho bạc nhà nước; Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

33.

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng

Tháng 10/2021

Bãi bỏ những nội dung liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP ngày 29/7/2013 của Chính phủ về Marketing trò chơi điện tử có thưởng giành cho người quốc tế (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 175/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ và Điều 6 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ); Nghị định số 03/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ về Marketing casino (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 8 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ) và Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24/01/2017 của Chính phủ về Marketing đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 9 Nghị định số 151/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ) và đưa vào nội dung Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.

XVII

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 01 Nghị định

 

 

34.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Tháng 9/2021

 

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *