Ngày 03/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã phát hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về sự việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của những Hội có tính chất đặc trưng hoạt động trong phạm vi toàn nước năm 2021. do đó, quy định:

  • Thứ nhất, biên chế công chức trong những cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 247.344 biên chế: những cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (106.836 biên chế); những cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (140.508 biên chế).
  • Thứ hai, những cơ quan đại diện của Việt Nam ở quốc tế là 1 trong những.068 biên chế.
  • Thứ ba, tổng biên chế của những Hội có tính chất đặc trưng hoạt động trong phạm vi toàn nước là 686 biên chế.
  • Thứ tư, biên chế công chức dự trữ là 552 biên chế.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 1499/QĐ-TTg

TP. Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH 1499/QĐ-TTg

về sự việc PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC HƯỞNG LƯƠNG TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC của những CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ BIÊN CHẾ của những HỘI CÓ TÍNH CHẤT đặc trưng HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI toàn nước NĂM 2021

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 03 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng bốn năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng bốn năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng bốn năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổng biên chế công chức năm 2021 của những cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở quốc tế (không gồm có biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của những Hội có tính chất đặc trưng hoạt động trong phạm vi toàn nước và biên chế công chức dự trữ là 249.650 biên chế. Cụ thể như sau:

1. Biên chế công chức trong những cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước: 247.344 biên chế, Trong số đó:

a) những cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập: 106.836 biên chế.

b) những cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện: 140.508 biên chế.

2. những cơ quan đại diện của Việt Nam ở quốc tế: 1.068 biên chế.

3. Tổng biên chế của những Hội có tính chất đặc trưng hoạt động trong phạm vi toàn nước: 686 biên chế.

4. Biên chế công chức dự trữ: 552 biên chế.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ có trách nhiệm:

1. Giao biên chế công chức đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong số biên chế công chức quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này.

2. Giao biên chế công chức làm việc ở quốc tế đối với từng Bộ, cơ quan ngang Bộ trong tổng số biên chế công chức quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

3. Giao biên chế đối với từng Hội có tính chất đặc trưng hoạt động trong phạm vi toàn nước trong tổng biên chế quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định này.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ đánh giá, quyết định việc sử dụng biên chế công chức dự trữ quy định tại khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. những Bộ, ngành và địa phương triển khai điều chuyển, sắp xếp trong tổng biên chế được giao tại khoản 1 Điều 2 Quyết định này khi xây dựng tổ chức mới hoặc được giao nhiệm vụ mới và triển khai tinh giản biên chế theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký phát hành.

những Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xây dựng mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Chủ tịch Hội có tính chất đặc trưng hoạt động trong phạm vi toàn nước phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Ban Bí thư Trung ương Đảng;

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
– Văn phòng Tổng Bí thư;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Hội đồng dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội;
– Văn phòng Quốc hội;
– Tòa án nhân dân vô thượng;
– Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
– Kiểm toán Nhà nước;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Cơ quan trung ương của những đoàn thể;
– những Hội có tính chất đặc trưng hoạt động trong phạm vi toàn nước;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
– Lưu: VT, TCCV(2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *