Ngày 19/10/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ra mắt thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực xây dựng và hoạt động của doanh nghiệp.

vì vậy, quy định trình tự triển khai đăng ký trực tiếp như sau:

  • Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền triển khai thủ tục đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký Marketing nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
  • Khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký Marketing trao Giấy biên nhận. Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký Marketing cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Nếu từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Phòng Đăng ký Marketing sẽ thông báo cho người xây dựng doanh nghiệp biết bằng văn bản.