Ngày 23/01/2020 Thủ tướng Chính phủ phát hành Quyết định 166/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

do đó, nhằm siết chặt kỷ luật tài khóa – ngân sách Nhà nước, bảo đảm chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, kết quả, theo đúng dự toán được trải qua,Thủ tướng yêu cầu: tiếp tục cắt 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành những công trình xây dựng cơ bản, trừ những công trình quan trọng vương quốc, công trình dự án công trình nhóm A và những công trình có ý nghĩa sâu sắc quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải Quyết định tại đây.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 166/QĐ-TTg

TP Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2020

Đổi mới cơ chế phân chia nguồn lực, quản lý, cấp phát ngân sách nhà nước, Trong số đó: Ngân sách nhà nước bảo đảm đầu tư cho những dịch vụ công cơ bản, thiết yếu và đối với những đơn vị sự nghiệp công lập ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người. Đổi mới phương thức hỗ trợ đối tượng chính sách, khó khăn, chuyển từ hỗ trợ cho những đơn vị sự nghiệp công lập sang hỗ trợ trực tiếp cho người thụ hưởng để chủ động lựa chọn cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp công. Chuyển mạnh cơ chế cấp phát theo dự toán sang cơ chế thanh toán theo đặt hàng, giao nhiệm vụ gắn với số lượng, chất lượng sản phẩm dịch vụ, giá cung ứng dịch vụ và nhu cầu sử dụng; có lộ trình cụ thể tiến hành cơ chế đấu thầu cung ứng dịch vụ; giảm dần phương thức giao nhiệm vụ;

Đổi mới phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm chặt chẽ, kết quả, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng những dịch vụ sự nghiệp công, đáp ứng yêu cầu của xã hội. Quyết liệt tiến hành việc sắp xếp, giải thể, sáp nhập, tinh giảm đầu mối, biên chế; đồng thời phát hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, phát hành những định mức kinh tế kỹ thuật để làm cơ sở cho việc xác định giá dịch vụ sự nghiệp công;

Khẩn trương xây dựng và triển khai có kết quả Nghị định thay thế Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

e) Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo kết quả, tiết kiệm. tiến hành điều tiết một cách hợp lý giá trị tăng thêm từ đất do Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng đem lại. Nghiên cứu xây dựng cơ chế, quy định của pháp lý để khai thác quỹ đất hai bên đường khi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ một cách kết quả, tiết kiệm. Kiểm soát chặt chẽ hình thức đầu tư BT liên quan đến đất đai, tránh tình trạng thất thoát, lãng phí. Quản lý chặt chẽ, tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

g) Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp lý phục vụ quy trình sắp xếp, cổ phần hóa, cơ cấu lại và nâng cao kết quả hoạt động sản xuất Marketing của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Tăng cường minh bạch thông tin đối với toàn bộ những doanh nghiệp nhà nước theo những tiêu chuẩn áp dụng đối với công ty đại chúng; nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu vương quốc về doanh nghiệp nhà nước; nghiên cứu, đề xuất xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá kết quả hoạt động sản xuất, Marketing đối với doanh nghiệp nhà nước theo từng loại hình, lĩnh vực, địa bàn hoạt động đặc trưng của doanh nghiệp. Triển khai tích cực, có kết quả Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp nhằm cắt giảm triệt để những chi phí bất hợp lý trong tuân thủ quy định pháp lý về Marketing, đẩy lùi và ngăn chặn những hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. tiến hành công khai minh bạch 100% những Tóm lại thanh tra theo quy định của pháp lý;

Khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ phát hành Nghị định hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp để có cơ chế thống nhất trong quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp;

Đẩy mạnh tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát việc tiến hành chính sách, pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

h) Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp lý về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo Chương trình hành động của Chính phủ tiến hành Nghị quyết số 18/NQ-TW, Nghị quyết số 19/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương. Rà soát những văn bản hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc phát hành mới cho tương thích, khắc phục những hạn chế, vướng mắc và bảo đảm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, kết quả hoạt động;

Khẩn trương xây dựng và hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng bốn năm 2013 của Chính phủ làm căn cứ cho việc quản lý, sử dụng lao động, thời gian lao động kết quả và làm cơ sở để tiến hành cải cách tiền lương;

Tăng cường công khai minh bạch, minh bạch trong hoạt động công vụ; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực, kết quả hoạt động của hệ thống chính trị;

Đổi mới mạnh mẽ quy trình, phương thức và tiến hành công khai minh bạch, minh bạch, dân chủ trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ và tuyển dụng công chức, viên chức để thú vị được người có năng lực, trình độ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xác định vị trí việc làm một cách khoa học, tương thích với yêu cầu trong thực tiễn.

4. Đẩy mạnh tiến hành công khai minh bạch, nâng cao kết quả giám sát THTK, CLP

a) những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo, hướng dẫn những đơn vị thuộc phạm vi quản lý tiến hành những quy định về công khai minh bạch minh bạch để tạo điều kiện cho việc kiểm tra, thanh tra, giám sát THTK, CLP;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước phải tiến hành trách nhiệm công khai minh bạch theo đúng quy định của Luật THTK, CLP và những luật chuyên ngành; Trong số đó, chú trọng tiến hành công khai minh bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước và những nguồn tài chính được giao, công khai minh bạch thông tin về nợ công và những nội dung đầu tư công theo quy định pháp lý;

c) Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam những cấp và những tổ chức, đoàn thể trong những cơ quan, đơn vị để kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm về THTK, CLP;

d) tiến hành công khai minh bạch hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí theo quy định.

5. Kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những vi phạm quy định về THTK, CLP

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và tiến hành Chương trình THTK, CLP; thanh tra, kiểm tra việc tiến hành những quy định của pháp lý trong những lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP. những bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể liên quan đến THTK, CLP, Trong số đó:

a) Xây dựng kế hoạch và triệu tập tổ chức kiểm tra, thanh tra một số nội dung, lĩnh vực, công trình trọng điểm, cụ thể cần triệu tập vào những lĩnh vực sau:

- Quản lý, sử dụng đất đai;

- Tình hình triển khai tiến hành những dự án công trình đầu tư công;

- Quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà công vụ;

- Quản lý, sử dụng kinh phí những chương trình mục tiêu vương quốc, chương trình mục tiêu, những quỹ tài chính nhà quốc tế ngân sách;

- Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại; trang thiết bị làm việc; trang thiết bị y tế, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh phục vụ hoạt động của những cơ sở y tế do ngân sách nhà nước cấp kinh phí;

- công khai minh bạch quy hoạch theo quy định của pháp lý về quy hoạch.

- Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức;

- tiến hành chính sách, pháp lý về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trực thuộc.

- Sử dụng tài sản công vào mục đích Marketing, cho thuê, liên doanh, link.

b) Thủ trưởng những đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra tại những đơn vị mình và lãnh đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra tại đơn vị cấp dưới trực thuộc;

c) Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. tiến hành nghiêm những quy định của pháp lý về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra lãng phí.

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý; gắn THTK, CLP với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa những cơ quan trong THTK, CLP

a) Tăng cường công tác lãnh đạo việc tiến hành cải cách hành chính của những cấp, những ngành gắn với THTK, CLP trong những lĩnh vực; tiến hành có kết quả hiện đại hóa quản lý hành chính nhà nước trải qua việc hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ trên Internet.

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư Marketing, rà soát, cắt giảm thực chất những điều kiện Marketing không thực sự thiết yếu; cải cách công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm thực chất danh mục mặt hàng kiểm tra chuyên ngành, triệu tập một đầu mối duy nhất tiến hành thủ tục kiểm tra chuyên ngành đối với một sản phẩm, hàng hóa;

Đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, nâng cao chất lượng, kết quả hoạt động của những cơ quan nhà nước hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong những khâu tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, góp phần cắt giảm thời gian, chi phí và tăng tính công khai minh bạch, minh bạch khi tiến hành thủ tục hành chính. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai có kết quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; kết nối thông tin một cửa vương quốc, triệu tập nâng cao kết quả cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cho doanh nghiệp, nhất là những dịch vụ có số lượng hồ sơ phát sinh lớn;

Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân. Xử lý dứt điểm những phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và update, công khai minh bạch kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của những bộ, ngành, địa phương;

b) những bộ, ngành, địa phương triển khai có kết quả pháp lý THTK, CLP gắn với công tác phòng chống tham nhũng;

c) Nâng cao công tác phối hợp giữa những bộ, ngành, địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa những cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, những đoàn thể để tiến hành có kết quả công tác THTK, CLP.

IV. TỔ CHỨC tiến hành

1. Căn cứ Chương trình tổng thể về THTK, CLP năm 2020 và Chương trình tổng thể về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2020, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 của bộ, ngành, địa phương mình; lãnh đạo việc xây dựng Chương trình THTK, CLP năm 2020 của những cấp, những cơ quan, đơn vị trực thuộc. Trong Chương trình THTK, CLP của mỗi cấp, mỗi ngành cụ thể hóa những mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí của cấp mình, ngành mình; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cũng như những giải pháp, biện pháp cần tiến hành để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đưa ra.

2. những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lãnh đạo quán triệt về sự việc:

a) Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra lãng phí tại cơ quan, đơn vị mình; trách nhiệm trong việc tiến hành kiểm tra, kịp thời làm rõ lãng phí khi có thông tin phát hiện để xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý có hành vi lãng phí;

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và tiến hành Chương trình THTK, CLP năm 2020; thanh tra, kiểm tra việc tiến hành những quy định của pháp lý về THTK, CLP và việc tiến hành Chương trình THTK, CLP trong phạm vi quản lý;

c) tiến hành công khai minh bạch trong THTK, CLP đặc biệt là công khai minh bạch những hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí; nâng cao chất lượng và đổi mới cách thức đánh giá kết quả THTK, CLP đảm bảo so sánh một cách thực chất và minh bạch kết quả THTK, CLP giữa những cơ quan, đơn vị góp phần nâng cao kết quả công tác này;

d) Báo cáo tình hình và kết quả tiến hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP cụ thể của bộ, ngành, địa phương mình và tổng hợp trong Báo cáo THTK, CLP hàng năm để gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu năm mới sau đúng thời hạn theo quy định của pháp lý.

3. Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng có trách nhiệm tổ chức xây dựng và tiến hành Chương trình THTK, CLP năm 2020 của đơn vị mình, đảm bảo tương thích với Chương trình THTK, CLP năm 2020 của Chính phủ và gửi về Bộ Tài chính để theo dõi chung, Trong số đó, cụ thể hóa những mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp, biện pháp cần tiến hành để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đã đưa ra trong năm 2020.

4. Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra, thanh tra việc triển khai, tiến hành những quy định của pháp lý về THTK, CLP của những bộ, ngành, địa phương, Trong số đó có kiểm tra, thanh tra việc triển khai tiến hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP và việc xây dựng, phát hành Chương trình THTK, CLP của những bộ, ngành, địa phương./.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *