Ngày 24/11/2020, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 1681/QĐ-KTNN về sự việc phát hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước. vì vậy, quy định:

  • Công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm vẫn chưa đủ 06 tháng thì không tiến hành việc đánh giá, xếp loại nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chính sách thai sản.

  • Công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp lý trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn tiến hành đánh giá nhưng không xếp loại ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

  • Công chức, viên chức nghỉ chính sách thai sản theo quy định của pháp lý thì kết quả xếp loại trong năm là kết quả xếp loại của thời gian làm việc trong thực tiễn của năm đó.