Ngày 09/03/2021, Thủ tướng Chính phủ phát hành Quyết định 316/QĐ-TTg phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho những hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ. vì vậy quy dịnh đối tượng thí điểm như sau: 

  • Doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử và có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện.
  • Công ty con được Công ty mẹ có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện được chấp nhận sử dụng hạ tầng, mạng lưới, dữ liệu viễn thông.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 316/QĐ-TTg

Thành Phố Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH 316/QĐ-TTg

về sự việc PHÊ DUYỆT TRIỂN KHAI THÍ ĐIỂM DÙNG TÀI KHOẢN VIỄN THÔNG THANH TOÁN CHO những HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CÓ GIÁ TRỊ NHỎ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Phòng, chống rửa tiền ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 phát hành Quy chế làm việc của Chính phủ về cách thức giải quyết công việc của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 21 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về sự việc phê duyệt Chiến lược Tài chính Toàn diện vương quốc đến năm 2025, định hướng về năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về sự việc tiếp tục triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường Sale, nâng cao năng lực cạnh tranh vương quốc năm 2020;

Căn cứ Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất Sale, bảo đảm an sinh xã hội đối phó với dịch Covid-19;

Xét đề nghị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 07/TTr-NHNN ngày 19 tháng 02 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho những hàng hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money) với nội dung chủ yếu sau:

I. MỤC TIÊU

1. Góp phần phát triển hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường việc tiếp cận và sử dụng những dịch vụ tài chính, đặc biệt tại khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo của Việt Nam.

2. Tận dụng hạ tầng, dữ liệu, mạng lưới viễn thông, giảm những chi phí xã hội để phát triển, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động, mang lại tiện ích cho người tiêu dùng.

3. Kết quả triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money là cơ sở thực tiễn để cơ quan quản lý có thẩm quyền đánh giá, xây dựng và phát hành quy định pháp lý chính thức cho hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile-Money tại Việt Nam.

II. PHẠM VI triển khai THÍ ĐIỂM

1. Đối tượng triển khai thí điểm:

Doanh nghiệp có Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán Ví điện tử và Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện hoặc là công ty con được Công ty mẹ có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện được chấp nhận sử dụng hạ tầng, mạng lưới, dữ liệu viễn thông (tiếp sau này gọi tắt là Doanh nghiệp triển khai thí điểm).

2. Đối tượng quý khách hàng:

quý khách hàng cá nhân đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money phải cung ứng minh chứng nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu trùng với thông tin đăng ký số thuê bao di động của quý khách hàng và được Doanh nghiệp triển khai thí điểm định danh, xác thực theo những quy định của Chính phủ về đăng ký thuê bao di động; và số thuê bao di động phải có thời gian kích hoạt và sử dụng liên tục trong ít nhất 3 tháng liền kề tính đến thời điểm đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile-Money. Mỗi quý khách hàng chỉ được mở 01 tài khoản Mobile-Money tại mỗi Doanh nghiệp triển khai thí điểm.

3. Phạm vi địa lý:

Việc triển khai thí điểm áp dụng trên phạm vi toàn quốc, Trong số đó Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải ưu tiên triển khai thí điểm dịch vụ Mobile- Money tại những địa bàn thuộc khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Việt Nam.

4. Phạm vi hàng hóa, dịch vụ:

Doanh nghiệp triển khai thí điểm chỉ được phép cung ứng dịch vụ Mobile-Money để chuyển tiền, thanh toán cho những hàng hóa, dịch vụ hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp lý hiện hành phục vụ cho nhu cầu cuộc sống người dân; việc triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money chỉ áp dụng đối với thanh toán trong nước hợp pháp theo quy định pháp lý Việt Nam bằng đồng Việt Nam, không được triển khai thanh toán/chuyển tiền cho những hàng hóa, dịch vụ cung ứng xuyên biên giới.

5. Thời gian thí điểm:

Thời gian triển khai thí điểm: 02 năm kể từ thời điểm Doanh nghiệp thứ nhất triển khai thí điểm được chấp thuận triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

III. NỘI DUNG THÍ ĐIỂM

1. về sự việc sử dụng dịch vụ Mobile-Money:

Doanh nghiệp triển khai thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile-Money để sử dụng cho những nghiệp vụ sau:

a) Nạp tiền mặt vào tài khoản Mobile-Money tại những điểm Sale (Trong số đó, những điểm Sale được lựa chọn theo tiêu chuẩn quy định tại điểm a khoản 1 mục V Quyết định này); nạp tiền vào tài khoản Mobile-Money từ tài khoản thanh toán của quý khách hàng (chủ tài khoản Mobile-Money) tại ngân hàng hoặc từ Ví điện tử của quý khách hàng (chủ tài khoản Mobile-Money) tại chính Doanh nghiệp triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money;

b) Rút tiền mặt từ tài khoản Mobile-Money tại những điểm Sale; rút tiền từ tài khoản Mobile-Money về tài khoản thanh toán của quý khách hàng (chủ tài khoản Mobile-Money) tại ngân hàng hoặc rút về Ví điện tử của quý khách hàng (chủ tài khoản Mobile-Money) tại chính Doanh nghiệp triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money;

c) Thanh toán việc mua hàng hóa, dịch vụ cho Đơn vị chấp thuận thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money;

d) Chuyển tiền giữa những tài khoản Mobile-Money của quý khách hàng trong cùng hệ thống của Doanh nghiệp triển khai thí điểm, giữa tài khoản Mobile- Money của quý khách hàng với tài khoản thanh toán tại ngân hàng, giữa tài khoản Mobile-Money với Ví điện tử do chính Doanh nghiệp triển khai thí điểm cung ứng.

2. Hạn mức sử dụng dịch vụ Mobile-Money:

Hạn mức thanh toán không quá 10 triệu đồng/tháng/tài khoản Mobile- Money cho tổng những thanh toán: rút tiền, chuyển tiền và thanh toán.

IV. những HÀNH VI BỊ CẤM

1. Cung ứng hoặc sử dụng những kênh, hình thức khác (ngoài những kênh, hình thức nạp tiền, rút tiền đã được quy định tại mục III Quyết định này) để nạp tiền vào/rút tiền ra từ tài khoản Mobile-Money.

2. Cung ứng hoặc sử dụng tài khoản Mobile-Money cho những nghiệp vụ khác ngoài việc nạp tiền, rút tiền, thanh toán, chuyển tiền đã được quy định tại mục III Quyết định này.

3. Doanh nghiệp triển khai thí điểm cấp tín dụng cho quý khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile-Money, trả lãi trên số dư tài khoản Mobile-Money hoặc bất kỳ hành động nào rất có thể làm tăng giá trị tiền tệ trên tài khoản Mobile-Money so với giá trị tiền quý khách hàng đã nạp vào tài khoản Mobile-Money.

4. Doanh nghiệp triển khai thí điểm triển khai hoạt động ngân hàng (cho vay, huy động vốn).

5. Cung ứng hoặc sử dụng tài khoản Mobile-Money để triển khai những thanh toán cho mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố, lừa đảo, gian lận và những hành vi vi phạm pháp lý khác.

6. Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, trao đổi, tặng, cho hoặc mua, bán tài khoản Mobile-Money, thông tin tài khoản Mobile-Money.

7. Doanh nghiệp triển khai thí điểm sử dụng nguồn tiền từ tài khoản Mobile-Money của quý khách hàng cho những mục đích khác của Doanh nghiệp triển khai thí điểm.

V. TỔ CHỨC triển khai

1. Doanh nghiệp triển khai thí điểm:

a) Doanh nghiệp triển khai thí điểm xây dựng Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (đầu mối) đánh giá, thẩm định, gồm có:

– Đề án triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money (bản chính), Trong số đó phải có những nội dung sau:

+ Quy trình nghiệp vụ: Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng quy trình (sơ đồ và diễn giải những bước triển khai, quy trình dòng tiền từ lúc khởi tạo thanh toán đến lúc quyết toán nghĩa vụ giữa những bên liên quan) đối với những nghiệp vụ đã quy định tại mục III Quyết định này.

+ Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng một Đơn vị/bộ phận riêng để vận hành, triển khai việc cung ứng dịch vụ Mobile-Money và phải có phương án cụ thể để quản lý tách bạch tài khoản Mobile-Money với tài khoản của SIM thuê bao di động (là tài khoản sử dụng cho việc cung ứng và sử dụng dịch vụ thông tin di động, dịch vụ viễn thông).

+ Quy định về cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán:

(i) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải mở tài khoản đảm bảo thanh toán tại Ngân hàng thương mại và số dư trên những tài khoản đảm bảo thanh toán phải được duy trì không thấp hơn so với tổng số dư toàn bộ những tài khoản Mobile-Money của những quý khách hàng tại cùng một thời điểm; xây dựng cơ chế xử lý rủi ro về thanh khoản để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng. Tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Mobile-Money phải được tách bạch, riêng biệt với những tài khoản thanh toán khác của Doanh nghiệp triển khai thí điểm mở tại Ngân hàng thương mại (tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Ví điện tử, hỗ trợ thu hộ, chi hộ, tài khoản thanh toán phí, tài khoản trả lương và những tài khoản phục vụ cho mục đích khác của Doanh nghiệp triển khai thí điểm). Ngân hàng thương mại có trách nhiệm theo dõi, quản lý để đảm bảo Doanh nghiệp triển khai thí điểm chi sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán cho những nghiệp vụ của dịch vụ Mobile-Money, không sử dụng cho những mục đích khác và tách bạch, riêng biệt với những tài khoản thanh toán khác của Doanh nghiệp triển khai thí điểm mở tại Ngân hàng thương mại;

(ii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng công cụ để Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an rất có thể truy cập hệ thống để khai thác thông tin, dữ liệu, giám sát theo thời gian thực tổng số dư của những tài khoản Mobile-Money và số tiền trên những tài khoản đảm bảo thanh toán cho dịch vụ Mobile-Money của Doanh nghiệp triển khai thí điểm mở tại Ngân hàng thương mại; trên công cụ phải có công dụng để cơ quan quản lý giám sát việc tuân thủ của Doanh nghiệp triển khai thí điểm đối với những hành vi bị cấm quy định tại mục IV Quyết định này. Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải đảm bảo phản ánh đầy đủ thông tin về những tài khoản Mobile-Money của quý khách hàng trên công cụ và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp lý về tính chính xác của những thông tin cung ứng trên công cụ.

+ Quy định về nhận biết, định danh quý khách hàng (KYC):

(i) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phụ trách KYC chính xác quý khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile-Money: Xây dựng công cụ để quản lý rủi ro và quy trình KYC đảm bảo chi những quý khách hàng đủ điều kiện quy định tại khoản 2 mục II Quyết định này được đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile- Money; quyết định việc gặp mặt trực tiếp hoặc không gặp mặt trực tiếp quý khách hàng khi quý khách hàng lần đầu đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile-Money. Trường hợp không gặp mặt trực tiếp quý khách hàng, Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng và phát hành quy trình, thủ tục đăng ký mở và sử dụng dịch vụ Mobile-Money bằng phương thức điện tử tương thích với quy định pháp lý về phòng, chống rửa tiền, phải đảm bảo có và áp dụng những biện pháp, hình thức và công nghệ để nhận biết, định danh quý khách hàng; chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin quý khách hàng; xây dựng quy trình xác thực đối với mỗi thanh toán của tài khoản Mobile-Money; xây dựng phương án quản lý đối với trường hợp một cá nhân sử dụng nhiều tài khoản Mobile-Money để triển khai việc chuyển tiền, thanh toán giữa những cá nhân, Đơn vị chấp thuận thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam; có biện pháp hạn chế, loại bỏ tình trạng SIM có thông tin không chính xác, không đầy đủ trên thị trường;

(ii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm xây dựng quy trình, công cụ và hướng dẫn, đào tạo những nhân viên của Doanh nghiệp triển khai thí điểm, điểm Sale triển khai thủ tục nhận biết quý khách hàng, xác minh, update thông tin quý khách hàng và phụ trách về tính chính xác đối với việc KYC của những điểm Sale.

+ những nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố:

Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng những nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp lý hiện hành; thiết lập cơ chế phối hợp, cung ứng thông tin cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông) về những tài khoản Mobile-Money có dấu hiệu liên quan đến hoạt động phạm tội, có hành vi vi phạm pháp lý, những thanh toán bất thường, đáng ngờ (thông tin cung ứng gồm có toàn bộ thông tin lưu trữ về tài khoản Mobile-Money); xây dựng cơ chế tạm khóa/đóng băng những tài khoản Mobile-Money vi phạm ngay trong những khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp lý.

+ Quy định về lựa chọn và quản lý những điểm Sale:

(i) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể đánh giá năng lực (tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự) của những điểm Sale (Trong số đó, những điểm Sale là những điểm cung ứng dịch vụ viễn thông có địa chỉ xác định do Doanh nghiệp viễn thông triển khai thí điểm thiết lập hoặc những điểm cung ứng dịch vụ viễn thông khác là pháp nhân được Doanh nghiệp viễn thông triển khai thí điểm ký hợp đồng ủy quyền), làm cơ sở cho việc xác định hạn mức thanh toán ngày, hạn mức thanh toán tháng của từng điểm Sale. Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải có hợp đồng ủy quyền với những điểm Sale là pháp nhân khác được Doanh nghiệp triển khai thí điểm ủy quyền; có cơ chế kiểm soát và phụ trách toàn diện đối với mọi hoạt động và rủi ro phát sinh tại những điểm Sale của Doanh nghiệp triển khai thí điểm;

(ii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải trang bị, triển khai áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) tại những điểm Sale để nhận biết và xác thực chính xác quý khách hàng (nhận diện khuôn mặt, mống mắt,…) khi đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money; Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải bảo đảm những điểm Sale không chuyển giá trị thẻ thanh toán dịch vụ thông tin di động sang tài khoản Mobile-Money, không để xảy ra tình trạng mở tài khoản Mobile-Money tràn ngập, những biến tướng và lợi dụng dịch vụ Mobile-Money để triển khai những hành vi vi phạm pháp lý;

(iii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng cơ chế kiểm soát những thanh toán tiền mặt (nạp, rút tiền mặt vào/ra tài khoản Mobile-Money) phát sinh tại những điểm Sale đảm bảo nhận biết và kiểm soát được chính xác số tiền đã nhận được của quý khách hàng; đối soát với tổng số dư tài khoản Mobile-Money của quý khách hàng; đảm bảo số tiền những điểm Sale đã nhận được của quý khách hàng phải được nạp tương ứng theo tỷ lệ 1:1 vào tài khoản Mobile- Money của quý khách hàng. Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải phụ trách trong trường hợp xảy ra mất tiền trong tài khoản Mobile-Money của quý khách hàng (trừ những trường hợp lỗi phát sinh từ phía quý khách hàng) hoặc số tiền được ghi có vào tài khoản Mobile-Money không tương ứng theo tỷ lệ 1:1 với số tiền quý khách hàng đã nạp;

(iv) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải thông báo công khai minh bạch danh sách những điểm Sale trên trang thông tin điện tử, ứng dụng của Doanh nghiệp triển khai thí điểm và tại những điểm Sale nơi quý khách hàng rất có thể tiếp cận và triển khai thanh toán;

(v) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, yêu cầu về nâng cao, đào tạo nghiệp vụ cho nhân sự tại những điểm Sale. Yêu cầu những điểm Sale gửi báo cáo định kỳ và báo cáo ngay những thanh toán bất thường, đáng ngờ cho Doanh nghiệp triển khai thí điểm;

(vi) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn thanh toán của những điểm Sale; xây dựng quy trình xử lý thanh toán giữa Doanh nghiệp triển khai thí điểm và những điểm Sale đối với từng hoạt động; quy trình đối soát, thanh, quyết toán; quy trình xử lý tra soát, khiếu nại, tranh chấp của quý khách hàng đối với thanh toán phát sinh tại những điểm Sale.

+ Quy định về quản lý những Đơn vị chấp thuận thanh toán:

(i) Doanh nghiệp triển khai thí điểm có trách nhiệm: (i) lựa chọn, ký phối kết hợp đồng với Đơn vị chấp thuận thanh toán đảm bảo Đơn vị chấp thuận thanh toán (những Store, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ chấp thuận sử dụng tài khoản Mobile-Money để thanh toán) Sale những ngành nghề, hàng hóa, dịch vụ hợp pháp theo quy định của pháp lý Việt Nam; (ii) giám sát, kiểm tra đối với những Đơn vị chấp thuận thanh toán trong quy trình triển khai Hợp đồng; (iii) quy định nội bộ về thủ tục nhận biết, xác minh Đơn vị chấp thuận thanh toán, phân loại theo mức độ rủi ro; (iv) quy định về sự việc nhận tiền thanh toán từ cung ứng hàng hóa, dịch vụ giữa Doanh nghiệp triển khai thí điểm với Đơn vị chấp thuận thanh toán;

(ii) những doanh nghiệp triển khai thí điểm phải có Hợp đồng theo quy định của pháp lý với Đơn vị chấp thuận thanh toán về sự việc trở thành điểm chấp thuận thanh toán bằng tài khoản Mobile-Money.

+ Quy định về hệ thống công nghệ thông tin:

(i) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải có hệ thống đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cấp độ 3 theo quy định của pháp lý hiện hành. Hạ tầng công nghệ thông tin và những giải pháp phục vụ cung ứng dịch vụ Mobile-Money phải đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn trong suốt quy trình triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money;

(ii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải có công cụ, giải pháp tương thích xác định được chính xác địa chỉ giao thức Internet (Internet Protocol – IP), thuê bao sử dụng để rất có thể truy vết được đối tượng quý khách hàng thực sự sử dụng tài khoản Mobile-Money;

(iii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải có hệ thống lưu trữ lịch sử thanh toán Mobile-Money phát sinh (như: thanh toán nạp/rút, chuyển tiền và thanh toán hàng hóa, dịch vụ); hệ thống lưu trữ thông tin định danh quý khách hàng, thông tin định danh thiết bị, địa chỉ IP (trừ thanh toán USSD), địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông – truyền thông Access Control – MAC (trừ thanh toán USSD), Mã số nhận dạng thiết bị di động quốc tế (International Mobile Equipment Identity – IMEI), thời gian thanh toán, nội dung thanh toán, tài khoản gửi, tài khoản nhận, số dư, vị trí thanh toán,… từ khi quý khách hàng mở đến khi đóng tài khoản, Trong số đó có những thông tin truy vết người tiêu dùng dịch vụ (đối với những tài khoản Mobile-Money đã đóng vẫn phải lưu trữ thông tin tối thiểu 02 (hai) năm); đồng thời phải có bản sao lưu những thông tin lưu trữ nhằm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra và cung ứng thông tin khi có yêu cầu từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thông tin địa chỉ IP, thời gian đăng nhập phải lưu giữ tối thiểu 02 (hai) năm. Đối với những tài liệu kế toán, Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải lưu trữ theo quy định của Luật Kế toán.

+ Quy định về quyền và trách nhiệm đối với quý khách hàng:

(i) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải tuân thủ những quy định pháp lý về bảo vệ người tiêu dùng khi triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money;

(ii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng quy định, cơ chế về xử lý, giải quyết tra soát, khiếu nại, tranh chấp của quý khách hàng theo quy định hiện hành;

(iii) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng phương án xử lý đối với trường hợp tài khoản Mobile-Money của quý khách hàng vẫn còn đấy đó tiền nhưng số thuê bao di động đã bị Doanh nghiệp triển khai thí điểm tịch thu và cấp cho người khác sử dụng hoặc thuê bao di động đã chuyển sang sử dụng dịch vụ thông tin di động của Doanh nghiệp viễn thông khác theo thủ tục chuyển mạng giữ số thuê bao;

(iv) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải thông báo đầy đủ, chính xác, rõ ràng và công khai minh bạch tới quý khách hàng về những dịch vụ được triển khai; mức phí; điều khoản và những điều kiện; quyền và lợi ích của quý khách hàng, trách nhiệm của Doanh nghiệp triển khai thí điểm để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng sử dụng dịch vụ;

(v) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng quy định về sự việc mã hóa và kiểm soát truy cập thông tin quý khách hàng, thông tin thanh toán để đảm bảo an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu quý khách hàng do Doanh nghiệp triển khai thí điểm thu thập; lưu trữ trên hệ thống dữ liệu về những thông tin liên quan đến tài khoản, số dư tài khoản Mobile-Money của quý khách hàng để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của quý khách hàng;

(vi) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải quy định và công khai minh bạch rõ ràng về quyền và trách nhiệm của quý khách hàng khi quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ Mobile-Money.

+ Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; đánh giá rủi ro và biện pháp quản lý, xử lý rủi ro cụ thể.

+ Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát để phản ánh chính xác doanh thu phát sinh từ việc cung ứng dịch vụ Mobile-Money để có cơ sở xác định nghĩa vụ VAT giá trị tăng thêm VAT thu nhập doanh nghiệp, VAT thu nhập cá nhân và những khoản thu khác theo quy định của pháp lý về VAT và những văn bản hướng dẫn.

– Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (bản sao xác nhận).

– Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện (bản sao xác nhận).

– Hồ sơ về nhân sự: Sơ yếu lý lịch (Sơ yếu lý lịch cá nhân tự lập phải được xác nhận chữ ký theo quy định của pháp lý), bản sao (những bản sao phải là bản sao được xác nhận hoặc bản sao cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu theo quy định của pháp lý) những văn bằng minh chứng năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người đại diện theo pháp lý, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và những cán bộ chủ chốt triển khai Đề án triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money; phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương của người đại diện theo pháp lý, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của pháp lý (trước thời điểm nộp hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money không quá 06 tháng); văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người đại diện theo pháp lý, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ hoặc bản sao văn bản minh chứng chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của người đại diện theo pháp lý, Tổng Giám đốc (Giám đốc).

b) Sau khi được chấp thuận tham gia thí điểm, Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải chấp hành đầy đủ quy định tại Quyết định này và những quy định pháp lý có liên quan; thường xuyên rà soát, phát hiện những dấu hiệu nghi vấn sử dụng dịch vụ Mobile-Money liên quan đến những hoạt động vi phạm pháp lý, kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền (Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an) để điều tra, xử lý.

c) Doanh nghiệp triển khai thí điểm phải phụ trách đối với mọi hoạt động trong quy trình vận hành, triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money. Doanh nghiệp triển khai thí điểm nếu vi phạm quy định tại Quyết định này hoặc để xảy ra bất kỳ hành vi biến tướng, lợi dụng dịch vụ Mobile-Money cho những hoạt động vi phạm pháp lý sẽ bị đình chỉ việc tham gia thí điểm và xử lý những hậu quả, hệ lụy phát sinh bởi hành vi vi phạm theo quy định của pháp lý hiện hành.

d) triển khai báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước hoặc báo cáo định kỳ hàng quý/năm về tình hình, kết quả triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an. Kỳ báo cáo quý được tính từ ngày 01 tháng đầu quý đến hết ngày sau cùng của tháng cuối quý (Doanh nghiệp triển khai thí điểm triển khai báo cáo Quý I, II và III); thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày 05 của tháng thứ nhất quý tiếp theo. Kỳ báo cáo năm được tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; thời hạn gửi báo cáo chậm nhất vào trong ngày 15 của tháng đầu xuân năm mới tiếp theo ngay sau kỳ báo cáo.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Trên cơ sở đề xuất của những Doanh nghiệp triển khai thí điểm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và những bộ, ngành, cơ quan có liên quan hướng dẫn, thẩm định Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money của những Doanh nghiệp triển khai thí điểm, đánh giá việc đáp ứng quy định tại Quyết định này để chấp thuận việc tham gia thí điểm đối với từng trường hợp; triển khai theo dõi tình hình triển khai, hướng dẫn và giải đáp vướng mắc trong quy trình triển khai thí điểm về sử dụng tài khoản Mobile-Money trong hoạt động thanh toán.

b) phụ trách theo dõi, giám sát số dư tài khoản đảm bảo thanh toán cho việc cung ứng dịch vụ Mobile-Money của Doanh nghiệp triển khai thí điểm tại Ngân hàng thương mại để đảm bảo số dư tài khoản được duy trì không thấp hơn so với tổng số dư toàn bộ những tài khoản Mobile-Money của những quý khách hàng tại cùng một thời điểm.

c) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an trong công tác kiểm tra, thanh tra những Doanh nghiệp triển khai thí điểm, điểm Sale triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money.

d) Định kỳ 6 tháng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai và đề xuất, kiến nghị đối với những vấn đề phát sinh (nếu có); Chủ trì triển khai tổng kết, đánh giá sau 02 năm thí điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả triển khai thí điểm và kiến nghị, đề xuất chính sách quản lý tương thích.

3. Bộ Thông tin và Truyền thông:

a) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hướng dẫn, thẩm định, đánh giá việc đáp ứng những điều kiện thí điểm (liên quan đến công dụng quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông) đã được quy định tại Quyết định này và những quy định khác có liên quan đối với Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile-Money của những Doanh nghiệp triển khai thí điểm.

b) triển khai quản lý, giám sát những hoạt động của Doanh nghiệp triển khai thí điểm và những điểm Sale trong thời gian triển khai thí điểm để đảm bảo tuân thủ những quy định tại Quyết định này và quy định khác có liên quan; giám sát việc tuân thủ của Doanh nghiệp triển khai thí điểm đối với những hành vi bị cấm, phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm; quản lý việc thu phí dịch vụ Mobile-Money của Doanh nghiệp triển khai thí điểm; hướng dẫn và giải đáp vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh trong quy trình triển khai thí điểm liên quan tới việc sử dụng tài khoản viễn thông, ứng dụng viễn thông và Internet trong dịch vụ Mobile-Money.

c) Chủ trì, phụ trách triển khai công tác kiểm tra, thanh tra (tối thiểu 01 lần/1 năm) những Doanh nghiệp triển khai thí điểm, những điểm Sale của Doanh nghiệp triển khai thí điểm trong quy trình hoạt động, triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money; phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai tổng kết, đánh giá sau 02 năm triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money và kiến nghị, đề xuất chính sách quản lý tương thích.

4. Bộ Công an:

a) Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc hướng dẫn, thẩm định, đánh giá việc đáp ứng những điều kiện thí điểm (liên quan đến công dụng quản lý nhà nước của Bộ Công an) đã được quy định tại Quyết định này và những quy định khác có liên quan đối với Hồ sơ đề nghị triển khai thí điểm cung ứng dịch vụ Mobile-Money của những Doanh nghiệp triển khai thí điểm.

b) triển khai công tác quản lý nhà nước về an ninh đối với những Doanh nghiệp triển khai thí điểm; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm, những hành vi bị cấm; phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh tra hoạt động cung ứng dịch vụ Mobile-Money của Doanh nghiệp triển khai thí điểm, những điểm Sale trong quy trình triển khai thí điểm.

c) Chủ động phát hiện, điều tra và xử lý kịp thời những hành vi lợi dụng dịch vụ Mobile-Money để triển khai hành vi vi phạm pháp lý; phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai tổng kết, đánh giá sau 02 năm triển khai thí điểm dịch vụ Mobile-Money và kiến nghị, đề xuất chính sách quản lý tương thích.

5. Bộ Tài chính:

Bộ Tài chính triển khai thanh tra, kiểm tra theo pháp lý về thanh tra và những quy định khác của pháp lý đối với Doanh nghiệp triển khai thí điểm.

6. Trong quy trình triển khai, nếu thiết yếu, những Bộ phát hành văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
– Văn phòng Trung ương Đảng;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Quốc hội;
– Ủy ban Giám sát tài chính vương quốc;
– VPCP: BTCN, những PCN, Trợ lý TTg;
– Lưu: VT, KTTH (2b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *