Quyết định khen thưởng là biểu mẫu được sử dụng trong những tổ chức, doanh nghiệp dùng để tặng thưởng cho cá nhân có thành tích cao trong công việc.

Nội dung trong mẫu quyết định khen thưởng gồm có tên công ty, số quyết định, nội dung quyết định khen thưởng, Giám đốc ký tên và đóng dấu. Vậy tiếp trong tương lai là 3 mẫu quyết định khen thưởng và cách viết mời những bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Mẫu quyết định khen thưởng mới nhất

  • Quyết định khen thưởng tập thể
  • Quyết định khen thưởng cá nhân
  • Cách viết quyết định khen thưởng

Quyết định khen thưởng tập thể

CÔNG TY ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——–

Số: …….. /QĐ- ………

………., ngày……tháng……năm…

QUYẾT ĐỊNH

về sự việc ……………………………………..

CHỦ TỊCH………………………………………………….

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty………………;
Căn cứ vào hoạt động và thành tích đóng góp của những tập thể đã đạt được trong năm …;

Theo đề nghị của Trưởng phòng nhân sự, Trưởng phòng kế toán;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tặng bằng khen cho ….. tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua năm …. (có danh sách kèm theo);

Kèm theo Giấy khen mỗi Tập thể được thưởng theo mức thưởng quy định tại Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty, cụ thể như sau:

……………………………………………………

…………………………………………………

………………………………………………….

Điều 2: những ông (bà) Trưởng phòng: Quản lý nhân sự, Kế toán, Pháp chế và những Tập thể có tên trong danh sách ở Điều 1 phụ trách thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như điều 2 (để triển khai)

– Lưu HCNS

CÔNG TY

Quyết định khen thưởng cá nhân

Mẫu 1

CƠ QUAN………….

(CÔNG TY ………………………)

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
————————–

Số: …………/QĐ-………

…………, ngày….tháng….năm…..

QUYẾT ĐỊNH
về sự việc khen thưởng ………………………………….

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………….

– Căn cứ quyết định số ……. về sự việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành, ngày………….;

– Căn cứ bản tác dụng nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành số……….;

– Căn cứ quy chế khen thưởng của công ty.

– Xét đề nghị của Trưởng phòng NS;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Khen thưởng đối với những anh chị như sau:

…………………………………………………..

Điều 2. Hình thức khen thưởng

………………………………………………….

………………………………………………….

…………………………………………………

Điều 3. những Ông Chánh Văn phòng (Trưởng phòng Hành chính), trưởng phòng tổ chức, thủ trưởng đơn vị ………………. và ông (bà) ………………………………… có trách nhiệm thi hành quyết định này.

GIÁM ĐỐC
(Ký và đóng dấu)

Mẫu 2

CÔNG TY …………….
……………………………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————-

Số: ……../………../QĐ-

……………., ngày……tháng……năm…….

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Khen thưởng cá nhân xuất sắc năm ………..

CÔNG TY……………

Căn cứ Bộ luật lao động

Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty……………….;

Để động viên khuyến khích CBNV toàn Công ty;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Khen thưởng: Ông …………………………. đoạt danh hiệu Nhân viên xuất sắc năm ………

– Mức khen thưởng: …………vnđ

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Phòng Kế toán, Phòng Hành chính Nhân sự và những Phòng/Ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

– Như điều 2 (để triển khai)

– Lưu HCNS

CÔNG TY

Cách viết quyết định khen thưởng

Cách viết quyết định khen thưởng cá nhân, tổ chức

  • Tên cơ quan trực tiếp khen thưởng cho cá nhân, tổ chức.
  • Số thứ tự văn bản và tên viết tắt của loại văn bản. Ví dụ “QĐKT” (Quyết định khen thưởng)
    Địa danh ghi trên văn bản là tên thường gọi của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức phát hành văn bản đóng trụ sở.
  • Khen thưởng về vấn đề gì là một câu ngắn gọn phản ánh khái quát nội dung chủ yếu của văn bản. Ví dụ: Nhân viên xuất sắc nhất năm/tháng/quý, nhân viên triển vọng nhất năm,…
  • Tùy theo chính sách của tổ chức mà lựa chọn hình thức khen thưởng cho tương thích. Ví dụ: tiền mặt, chuyến du lịch, xe máy, ô tô…
  • Tùy theo cơ cấu tổ chức của tôi mà những công ty không giống nhau sẽ giao phần khen thưởng cho từng bộ phận không giống nhau phụ trách. Những bộ phận nào liên quan trực tiếp đến triển khai việc khen thưởng sẽ được ghi vào phần này và quyết định này cũng được gửi cho những bộ phận đó.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *