Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT mới nhất

Ngày 30/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT về sự việc quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục ĐH. vì vậy, 10 nội dung chính ghi trên văn bằng gồm có: title; Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo […]

Read More

Quyết định 166/QĐ-TTg mới nhất

Ngày 23/01/2020 Thủ tướng Chính phủ phát hành Quyết định 166/QĐ-TTg về Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. do đó, nhằm siết chặt kỷ luật tài khóa – ngân sách Nhà nước, bảo đảm chi ngân sách Nhà nước tiết kiệm, kết quả, theo đúng dự toán […]

Read More

CV mẫu bằng tiếng Việt mới nhất

Khi mới tốt nghiệp, bạn không tồn tại nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp để đề cập đến trong CV (lý lịch trích ngang). Hãy sử dụng những thế mạnh khác để làm cho CV của tôi thật ấn tượng với nhà tuyển dụng. Dưới đây là một CV mẫu bằng Tiếng Việt để bạn tìm […]

Read More

Thông tư 24/2019/TT-BTNMT mới nhất

Từ ngày 15/02/2020, Thông tư 24/2019/TT-BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát hành ngày 31/12/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi và bãi bỏ văn bản quy phạm pháp lý thuộc thẩm quyền phát hành, liên tịch. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết Thông tư mời những […]

Read More

Quyết định 175/QĐ-TTg mới nhất

Quyết định 175/QĐ-TTg, là văn bản pháp lý mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới phát hành vào trong ngày 03/02/2020, về sự việc cấp hóa chất khử trùng môi trường cho Bộ Y tế. Văn bản này sẽ co hiệu lực bắt đầu từ ngày phát hành. tiếp trong tương lai là […]

Read More