Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng” bắt đầu từ 7h00 ngày 01/10 đến 17h00 ngày 30/10/2020, nhằm hưởng ứng Ngày pháp lý Việt Nam năm 2020 (9/11). Thí sinh tham gia reply 24 câu hỏi trắc nghiệm và dự đoán số người reply đúng. Chi tiết mời những bạn xem thêm thể lệ cuộc thi trong bài viết dưới đây:

Thể lệ cuộc thi Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng năm 2020

UBND TP CẦN THƠ
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Số: 2621 /TL-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cần Thơ, ngày 30 tháng 09 năm 2020

THỂ LỆ
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”

tiến hành Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về sự việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng” (tiếp về sau gọi tắt là Cuộc thi); căn cứ Quyết định số 1926/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về sự việc xây dựng ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp lý về phòng, chống tham nhũng”;