Thông báo về sự việc không thụ lý giải quyết khiếu nại là biểu mẫu được lập ra và gửi tới cơ quan, tổ chức để thông báo về sự việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

Đây là mẫu thông báo mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP do Chính phủ phát hành ngày 19/10/2020. Vậy tiếp trong tương lai là mẫu thông báo và cách viết mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu thông báo về sự việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

  • Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại
  • Cách lập mẫu thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại

Thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại

…………..(1)…………

…………..(2)…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: …/TB-… ....,ngày … tháng … năm…..

THÔNG BÁO
Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại

Kính gửi: (3)………………………………………………………………………………………………..

Ngày … tháng … năm …, …(2)… đã nhận được được đơn khiếu nại của …………………(3)

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân…….. , ngày cấp……….. , nơi cấp: …..(4)

Khiếu nại về sự việc (5)……………………………………………………………………………………….

Sau khi kiểm tra nội dung đơn khiếu nại, căn cứ Điều 11 của Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011, cơ quan tác dụng nhận thấy, đơn khiếu nại của …(3)… không đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì lý do tiếp trong tương lai:.. .(6)

Vậy thông báo để… (3)…………………… được biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….(7)….;

– ….(8)….;

– Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)
(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Cách lập mẫu thông báo không thụ lý giải quyết khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về sự việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

(4) Nếu người khiếu nại không tồn tại CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(5) tóm gọn nội dung khiếu nại.

(6) Lý do của việc không thụ lý giải quyết khiếu nại.

(7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan

(8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *