Thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại là biểu mẫu được lập ra và gửi tới cơ quan, tổ chức để thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

Nội dung trong mẫu thông báo cần nêu rõ thông tin của người gửi đơn khiếu nại, nội dung khiếu nại. Đây là mẫu mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP. Vậy tiếp sau này là mẫu đơn và cách viết mời những bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

Mẫu giấy thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại

  • Thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại
  • Cách lập thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại

Thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại

…………..(1)…………

…………..(2)…………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-

Số: …/TB-… ....,ngày … tháng … năm…..

THÔNG BÁO
về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại …(3)

       Kính gửi:…………………………………………………………………………… (4)

Ngày … tháng… năm …, …(2)… đã nhận được được đơn khiếu nại của…(4).…………………:

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……….. , ngày cấp ….., nơi cấp: ………..(5);

Khiếu nại về sự việc (6)…………………………………………………………………………………………

Sau khi kiểm tra nội dung đơn khiếu nại của .. .(4)…, căn cứ quy định của pháp lý về khiếu nại, …(2)…nhận thấy đơn khiếu nại của …(4)… đủ điều kiện thụ lý.

Vậy thông báo để …(4)……………. được biết./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– ….(7)….;

– Lưu: VT, hồ sơ.

CHỨC DANH NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CỦA (2)

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

Cách lập thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thông báo về sự việc thụ lý giải quyết khiếu nại.

(3) Lần giải quyết khiếu nại: “lần đầu” hoặc “lần hai”.

(4) Họ tên người khiếu nại (hoặc tên cơ quan, tổ chức, người đại diện, người được ủy quyền khiếu nại).

(5) Nếu người khiếu nại không tồn tại CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi những thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(6) tóm lại nội dung khiếu nại.

(7) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan.

(8) Tên cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *