Ngày 20/07/2020, Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư chính thức có hiệu lực kể từ ngày 05/09/2020.

vì vậy, những Thông tư về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được sửa đổi, bổ sung gồm:

  • Sửa đổi, bổ sung Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.
  • Sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.
  • Sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019.
  • Sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 về đơn giá nhân công xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 02/2020/TT-BXD

Thành Phố Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2020

Sửa đổi, bổ sung một số định mức xây dựng phát hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD tại Phụ lục II phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

“2. Giá ca máy vẫn chưa gồm có chi phí cho những loại công tác xây dựng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống cấp điện, nước, khí nén và những loại công tác xây dựng tiến hành tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành thử của một số loại máy như trạm trộn bê tông xi-măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray và những loại thiết bị tương tự như. những chi phí này được lập dự toán riêng theo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của dự toán công trình.”.

2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của những Phụ lục số 1, 2 phát hành kèm theo Thông tư số 11/2019/TT-BXD tại Phụ lục III phát hành kèm theo Thông tư này.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ hướng dẫn của Thông tư này lãnh đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với những cơ quan, đơn vị có liên quan khảo sát hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực khảo sát, thu thập thông tin, xem thêm khung đơn giá nhân công xây dựng bình quân do Bộ Xây dựng ra mắt để ra mắt hoặc ủy quyền ra mắt đơn giá nhân công xây dựng định kỳ hàng tháng, hoặc quý hoặc khi có sự thay đổi về giá nhân công trên thị trường xây dựng làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn.”.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2020. Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

2. Quy định chuyển tiếp:

a) Đối với những gói thầu xây dựng đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng vẫn chưa đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì Người quyết định đầu tư kiểm tra, quyết định việc áp dụng những quy định tại Thông tư này để tiến hành.

b) Đối với những gói thầu xây dựng đã đóng thầu trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này, thì tiến hành theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, những PTT Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng và những Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án nhàn dân vô thượng;
- Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng;
- Cơ quan Trung ương của những đoàn thể;
- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo; web site Chính phủ; web site Bộ Xây dựng;
- những đơn vị thuộc Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- những tập đoàn lớn kinh tế, Tổng công ty nhà nước;
- Lưu: VT, Cục KTXD (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh

.............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *