Từ ngày 15/10/2020, Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát hành ngày 28/08 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

do đó, thư viện tự đánh giá theo những tiêu chuẩn của tiêu chuẩn vương quốc hoặc những tiêu chuẩn do cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng thư viện lựa chọn từ bộ tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn vương quốc trên nguyên tắc bảo đảm những nhóm tiêu chuẩn tương thích tính năng, nhiệm vụ, quy mô và vai trò của thư viện. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________
Số: 05/2020/TT-BVHTTDL Thủ Đô Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

b) Hoàn thiện những báo cáo và số liệu điều tra.

4. Hoàn tất đánh giá

a) Họp báo cáo kết quả đánh giá;

b) Xây dựng hồ sơ và lưu giữ những báo cáo và số liệu điều tra.

Điều 8. Trách nhiệm thi hành

1. Trách nhiệm của thư viện

a) tiến hành tự đánh giá hoạt động hằng năm theo quy định tại Thông tư này;

b) Phối hợp với cơ quan, tổ chức xây dựng thư viện, cơ quan quản lý nhà nước về thư viện tiến hành đánh giá hoạt động;

c) tiến hành kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động và những dịch vụ thư viện trên cơ sở kết quả tự đánh giá hoặc đánh giá hoạt động.

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân xây dựng thư viện

a) Tổ chức đánh giá hoạt động thư viện theo quy định tại Thông tư này;

b) Hướng dẫn, lãnh đạo, giám sát thư viện tiến hành kế hoạch nâng cao chất lượng những dịch vụ và hoạt động thư viện; lập kế hoạch xây dựng, đầu tư cho thư viện trên cơ sở kết quả đánh giá hoạt động thư viện;

c) Báo cáo kết quả với cơ quan quản lý nhà nước về thư viện; xây dựng kế hoạch phát triển thư viện và văn hóa đọc.

3. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện

a) Tổ chức đánh giá hoạt động thư viện theo quy định tại Thông tư này;

b) Kiểm tra, giám sát quy trình và kết quả đánh giá hoạt động thư viện;

c) Định hướng, hướng dẫn, lãnh đạo, giám sát thư viện tiến hành kế hoạch nâng cao chất lượng những dịch vụ, hoạt động thư viện và phát triển văn hóa đọc;

d) Tổ chức sơ kết, tổng kết việc đánh giá hoạt động thư viện.

Điều 9. Tổ chức tiến hành

1. Vụ Thư viện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc tiến hành Thông tư này.

2. những Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lãnh đạo tiến hành việc đánh giá hoạt động thư viện thuộc phạm vi quản lý của tôi theo quy định tại Thông tư này.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm đôn đốc và hướng dẫn tiến hành Thông tư này trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2020.

2. Trong quy trình tiến hành, nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc, những cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Thư viện) để sửa đổi, bổ sung cho tương thích./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- những Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng và những Ban của Đảng;
- những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân vô thượng;
- Viện Kiểm sát nhân dân vô thượng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương những Hội, đoàn thể;- Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ; CSDLQG về pháp lý;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, những Thứ trưởng; những đơn vị trực thuộc Bộ; Cổng TTĐT;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT những tỉnh, thành trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, TV, HT. 300

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện

............

Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *