Ngày 10/10/2017, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2017/TT-BNV về hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương như nguyên tắc xếp lương, các bảng lương, chế độ nâng bậc lương, các chế độ phụ cấp, chuyển xếp lương khi thay đổi công việc, thẩm quyền quyết định xếp lương và nâng bậc lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu và chế độ đối với học viên cơ yếu. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

BỘ NỘI VỤ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/2017/TT-BNV

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017