Ngày 24/07/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành Thông tư 09/2020/TT-BNNPTNT về hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 28/09/2020.

do đó, việc xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được căn cứ vào nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT. Mời những bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 09/2020/TT-BNNPTNT

TP. Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2020

THÔNG TƯ 09/2020/TT-BNNPTNT

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRONG tiến hành CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ BẢO HIỂM NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18 tháng tư năm 2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành Thông tư hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 58/2018/NĐ-CP ngày 18/4/2018 của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp (tiếp về sau gọi tắt là Nghị định số 58/2018/NĐ-CP).

2. Việc xác định thiệt hại, bồi thường bảo hiểm nông nghiệp tiến hành theo hợp đồng bảo hiểm nông nghiệp quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP và pháp lý về Marketing bảo hiểm.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp; doanh nghiệp bảo hiểm; cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan tới việc xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2018/NĐ-CP.

Điều 3. Hướng dẫn xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm

1. Việc xác nhận thiên tai để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng nội dung về tình hình, diễn biến thiên tai trong báo cáo tổng hợp đợt thiên tai quy định tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Ủy ban nhân dân cấp xã để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 4. Hướng dẫn xác nhận bệnh động vật khi vẫn chưa đủ điều kiện ra mắt dịch để xác định sự kiện bảo hiểm

1. Việc xác nhận bệnh động vật khi vẫn chưa đủ điều kiện ra mắt dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau:

a) Đối với bệnh động vật trên cạn: Sử dụng một trong những báo cáo dịch bệnh động vật quy định tại những khoản 3, 4, 5, 6 Điều 7 Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.

b) Đối với bệnh động vật thủy sản: Sử dụng một trong những báo cáo dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại những điểm c, d khoản 1, những khoản 3, 4 Điều 5 Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản hoặc báo cáo dịch bệnh thủy sản quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chính sách báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo quy định tại khoản 1 Điều này của Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 5. Hướng dẫn xác nhận sinh vật gây hại thực vật khi vẫn chưa đủ điều kiện ra mắt dịch để xác định sự kiện bảo hiểm

1. Việc xác nhận sinh vật gây hại thực vật khi vẫn chưa đủ điều kiện ra mắt dịch để xác định sự kiện bảo hiểm được quy định như sau: Sử dụng một trong những văn bản thông báo, điện báo đột xuất quy định tại những mục 4.1.2, 4.1.3 và mục 4.2 của Quy chuẩn Kỹ thuật vương quốc về phương pháp điều tra phát hiện dịch hại cây trồng (QCVN 01-38: 2010/BNNPTNT) phát hành kèm theo Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày 10/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát hành Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật hoặc báo cáo tình hình sinh vật gây hại quy định tại Phụ lục I phát hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chính sách báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp hoặc doanh nghiệp bảo hiểm sử dụng báo cáo, văn bản thông báo, điện báo đột xuất quy định tại khoản 1 Điều này của cơ quan quản lý chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật cấp huyện hoặc cấp tỉnh để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn chỉ huy, tổ chức triển khai tiến hành Thông tư này. Tổng cục Phòng chống thiên tai, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Thú y phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quy trình triển khai tiến hành.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: chỉ huy Ủy ban nhân dân những cấp, những cơ quan quản lý chuyên ngành về phòng chống thiên tai, thú y, bảo vệ và kiểm dịch thực vật trên địa bàn công khai minh bạch những văn bản thông báo, báo cáo quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 1 Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Thông tư này làm căn cứ để xác định sự kiện bảo hiểm trong tiến hành chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 9 năm 2020.

2. Trường hợp văn bản quy phạm pháp lý được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp lý khác thì áp dụng theo văn bản mới được phát hành.

3. Trong quy trình tiến hành, nếu có vướng mắc, những cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đánh giá, giải quyết./.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ;

– những Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở NN và PTNT những tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Công báo; Cổng thông tin điện tử: Chính phủ, Bộ NN và PTNT;
– Cục Kiểm tra văn bản QPPL – Bộ Tư pháp;
– Bộ NN và PTNT: Bộ trưởng, những Thứ trưởng, những đơn vị thuộc Bộ;
– Lưu VT, KTHT (100b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Thanh Nam

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *