Ngày 11/01/2021, Bộ Nội vụ phát hành Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

vì vậy, tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương như: nhà văn hóa, hội trường, trường học, và căn cứ mật độ phân bố dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu cho tương thích, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử. Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang nghiêm, tiết kiệm; bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu xong; địa điểm bỏ phiếu phải bảo đảm an ninh, trật tự. tiếp trong tương lai là nội dung chi tiết mời những bạn cùng tìm hiểu thêm và tải Thông tư tại đây.

BỘ NỘI VỤ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1/2021/TT-BNV

TP Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

THÔNG TƯ 1/2021/TT-BNV

HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN những CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phát hành văn bản quy phạm pháp lý;

Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định công dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở địa phương.

2. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận, phường của TP HCM (theo Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16/11/2020 của Quốc hội khóa XIV về Tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM), thành phố TP Đà Nẵng (theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức quy mô chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc trưng phát triển thành phố TP Đà Nẵng) và tại phường của thành phố TP Hà Nội (theo Nghị quyết số 97/2020/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về thí điểm tổ chức quy mô chính quyền đô thị tại thành phố TP Hà Nội) và theo Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

những tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được xây dựng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tiếp trong tương lai gọi chung là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (tiếp trong tương lai gọi chung là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (tiếp trong tương lai gọi chung là cấp xã) và những cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc tiến hành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG của những TỔ CHỨC PHỤ TRÁCH BẦU CỬ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Điều 3. Việc xây dựng, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động của những tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương

1. Việc xây dựng, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của những tổ chức phụ trách bầu cử tiến hành theo quy định tại những Điều 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

a) Đối với những địa phương hải đảo, không tồn tại đơn vị hành chính cấp xã thì việc xây dựng những tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương do Ủy ban nhân dân cấp huyện sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân (nếu có) với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định cơ cấu, thành phần của những tổ chức phụ trách bầu cử ở những địa phương mình quản lý.

b) Đối với đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chỉ có một khu vực bỏ phiếu thì vẫn xây dựng Ban bầu cử và Tổ bầu cử riêng; thành viên Ban bầu cử hoàn toàn có thể tham gia làm thành viên Tổ bầu cử.

c) Đối với đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân được xác định là khu vực bỏ phiếu riêng do Ban Chỉ huy đơn vị quyết định. Trong trường hợp một đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân đóng quân trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì chỉ huy đơn vị trao đổi với UBND cấp huyện nơi đóng quân, đề nghị chỉ định UBND một trong những đơn vị hành chính cấp xã phối hợp tiến hành việc lập danh sách cử tri, phát thẻ cho cử tri tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

2. Cơ quan có thẩm quyền xây dựng tổ chức phụ trách bầu cử lựa chọn những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, được quần chúng tín nhiệm, hiểu biết pháp lý và có kinh nghiệm tiến hành công tác bầu cử tham gia vào những tổ chức phụ trách bầu cử.

3. Trường hợp thành viên tổ chức phụ trách bầu cử bị chết, bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc vì lý do khác dẫn đến khuyết thành viên tổ chức phụ trách bầu cử thì căn cứ tình hình cụ thể của mỗi địa phương, Ủy ban nhân dân sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp quyết định thay đổi, bổ sung thành viên tổ chức phụ trách bầu cử ở cấp mình trước ngày bầu cử.

Điều 4. Phân công nhiệm vụ thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

Chủ tịch Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã; trưởng phòng ban Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, trưởng phòng ban Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và Tổ trưởng Tổ bầu cử (tiếp trong tương lai gọi chung là người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử) phụ trách phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng thành viên tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai, tổ chức ngày bầu cử, những công việc tiến hành sau ngày bầu cử cho tới khi kết thúc cuộc bầu cử theo quy định tại Điều 28 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015. Trong số đó, phân công một thành viên làm thư ký phụ trách quản lý tài liệu, con dấu, tổng hợp chung công tác bầu cử của tổ chức phụ trách bầu cử.

Điều 5. Hoạt động của những tổ chức phụ trách bầu cử và trách nhiệm của những thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

1. Hoạt động của những tổ chức phụ trách bầu cử

a) Căn cứ điều kiện cụ thể, cơ quan có thẩm quyền xây dựng những tổ chức phụ trách bầu cử có quyền trưng tập cán bộ, công chức, viên chức của những cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội giúp việc cho tổ chức phụ trách bầu cử theo quyết định của người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử.

b) những tổ chức phụ trách bầu cử tổ chức quán triệt những nhiệm vụ, quyền hạn của từng tổ chức phụ trách bầu cử đã được Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định; những thành viên của những tổ chức phụ trách bầu cử phải được tập huấn đầy đủ những kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Trong số đó đặc biệt chú trọng công tác tập huấn đối với thành viên Tổ bầu cử;

c) những tổ chức phụ trách bầu cử tiến hành những công việc theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và tiến hành cơ chế báo cáo định kỳ theo quy trình về tình hình chuẩn bị, triển khai, tiến hành công tác bầu cử với tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền.

d) Trong trường hợp dịch bệnh bùng phát phải cách ly xã hội, thiên tai, bão lũ dẫn đến địa hình bị chia cắt, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử vương quốc kiểm tra, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại những khu vực bị cách ly hoặc chia cắt.

2. Trách nhiệm của thành viên tổ chức phụ trách bầu cử

a) Người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử phân công, đôn đốc, kiểm tra việc tiến hành nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với từng thành viên trong quy trình tiến hành công tác bầu cử.

b) Thành viên những tổ chức phụ trách bầu cử có trách nhiệm tham gia đầy đủ việc tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành công tác bầu cử; nắm vững và tiến hành đúng nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; công tâm, khách quan, trung thực trong quy trình tiến hành những nhiệm vụ được giao.

c) Trong quy trình tiến hành những nhiệm vụ được giao, những thành viên tổ chức phụ trách bầu cử phải trao đổi, hội ý công việc, đánh giá rút kinh nghiệm về những công việc đã tiến hành của mỗi thành viên; người đứng đầu tổ chức phụ trách bầu cử phụ trách chỉ huy, đôn đốc những thành viên tiến hành những công việc còn tồn đọng và phân công những thành viên tiến hành những công việc tiếp theo của tổ chức phụ trách bầu cử theo quy trình tiến hành công tác bầu cử.

d) Trong ngày bầu cử, những thành viên tổ chức phụ trách bầu cử phải đeo phù hiệu của tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình.

Chương III

NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN những CẤP

Điều 6. Bố trí địa điểm bỏ phiếu

1. Tùy theo điều kiện cơ sở vật chất ở địa phương như: nhà văn hóa, hội trường, trường học,… và căn cứ mật độ phân chia dân cư ở khu vực bỏ phiếu, Tổ bầu cử lựa chọn địa điểm bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) cho tương thích, bảo đảm thuận tiện để cử tri đến bầu cử. Địa điểm bỏ phiếu phải được trang trí trang nghiêm, tiết kiệm; bố trí lối vào cho cử tri bỏ phiếu và lối ra cho cử tri sau khi đã bỏ phiếu xong; địa điểm bỏ phiếu phải bảo đảm an ninh, trật tự.

2. Địa điểm bỏ phiếu gồm: cổng ra – vào, khu vực bên phía ngoài phòng bỏ phiếu và khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được trang trí theo mẫu hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

a) Cổng ra – vào và khu vực bên phía ngoài phòng bỏ phiếu

– Tổ bầu cử sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để làm cổng ra vào khu vực bỏ phiếu;

– Khu vực bên phía ngoài phòng bỏ phiếu là nơi niêm yết danh sách cử tri; nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; nơi tổ chức lễ khai mạc; nơi tiếp đón cử tri đến bỏ phiếu. Khu vực này hoàn toàn có thể bố trí bàn, ghế để cử tri chờ tiến hành việc bỏ phiếu;

(Cổng ra – vào và khu vực bên phía ngoài phòng bỏ phiếu được trang trí theo Mẫu số 01 phát hành kèm theo Thông tư này).

b) Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu

– Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu phải được bố trí trang trọng, đủ bàn, ghế, bút viết và những điều kiện thiết yếu để cử tri đến bỏ phiếu; nơi nào có hội trường rộng thì hoàn toàn có thể tổ chức lễ khai mạc ngay trong phòng bỏ phiếu;

– Phòng bỏ phiếu phải có lối đi vào, lối đi ra một chiều và theo trật tự nhất định, hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm bố trí theo sơ đồ sau: Bắt đầu lối vào là bàn hướng dẫn, bàn để cử tri xuất trình Thẻ cử tri và nhận phiếu bầu; tiếp đến là một số bàn để cử tri viết phiếu bầu, nơi để hòm phiếu; bàn đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri để xác nhận cử tri đã bỏ phiếu; lối ra cho cử tri sau khi cử tri đã tiến hành xong việc bỏ phiếu;

– Tùy điều kiện cụ thể của từng phòng bỏ phiếu, Tổ bầu cử niêm yết danh sách, tiểu sử những người ứng cử; tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để cử tri tìm hiểu thêm trước khi viết phiếu bầu;

– Nơi cử tri viết phiếu bầu cần phải có những vách ngăn hoặc phòng kín để bảo đảm cử tri “bỏ phiếu kín” theo quy định của pháp lý về bầu cử;

(Khu vực bên trong phòng bỏ phiếu được trang trí theo Mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tư này).

3. Tổ trưởng Tổ bầu cử phải phân công thành viên Tổ bầu cử luân phiên trực bảo vệ địa điểm bỏ phiếu suốt ngày và đêm trước, trong ngày bầu cử và cho tới khi kết thúc việc bỏ phiếu, tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu gửi đến Ủy ban bầu cử tương ứng.

Điều 7. Hòm phiếu

Việc chuẩn bị hòm phiếu, số lượng, kích cỡ hòm phiếu tùy theo đặc trưng, điều kiện của từng địa phương theo hướng dẫn cụ thể của Ủy ban bầu cử cấp tỉnh. Hòm phiếu được đóng mới hoặc sử dụng hòm phiếu bầu cử hiện có. Hòm phiếu phải bảo đảm chắc chắn, trang trí sạch đẹp, phía mặt trước của hòm phiếu có dán hình Quốc huy, phía dưới có dòng chữ “HÒM PHIẾU”. Ngoài hòm phiếu chính, Tổ bầu cử phải chuẩn bị hòm phiếu phụ (hòm phiếu lưu động) và băng niêm phong hòm phiếu.

Điều 8. Nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử

Tổ bầu cử phân công thành viên nhận những loại tài liệu tiếp trong tương lai từ Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban bầu cử cùng cấp:

1. Nhận Thẻ cử tri theo danh sách cử tri ở khu vực bỏ phiếu và phát cho cử tri trước ngày bầu cử theo quy định của pháp lý về bầu cử.

2. Nhận đủ số lượng phiếu bầu theo danh sách cử tri và số lượng phiếu bầu dự trữ. Khi nhận phiếu bầu phải có biên bản bàn giao giữa người giao và người nhận về số lượng cụ thể của từng loại phiếu bầu. Tổ bầu cử kiểm tra kỹ phiếu bầu về số lượng đại biểu được bầu ở đơn vị bầu cử, danh sách họ và tên những ứng cử viên đúng với khu vực bỏ phiếu của tổ mình và phải quản lý chặt chẽ số lượng những loại phiếu bầu.

3. Con dấu của Tổ bầu cử và con dấu “Đã bỏ phiếu”.

4. những loại biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử.

5. Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu.

6. Danh sách và tiểu sử tóm gọn của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp tại khu vực bỏ phiếu.

7. Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân.

8. Phù hiệu của những thành viên Tổ bầu cử.

9. Văn phòng phẩm (bút, giấy, kéo, thước kẻ, keo dán, hộp mực con dấu,…).

10. những tài liệu khác liên quan đến bầu cử theo hướng dẫn của địa phương.

Điều 9. những công việc tiến hành trước ngày bầu cử của Tổ bầu cử

1. Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì cuộc họp phân công cụ thể cho từng thành viên tiến hành những công việc sau:

a) Tổ trưởng phụ trách chung, trực tiếp chỉ huy hoạt động trong phòng bỏ phiếu và việc bỏ phiếu, việc kiểm phiếu.

b) Thư ký phụ trách quản lý tài liệu, phiếu bầu, con dấu, làm biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử.

c) Phân công thành viên phụ trách về trang trí phòng bỏ phiếu, trực tiếp chỉ huy hoạt động ngoài phòng bỏ phiếu và bảo đảm những điều kiện vật chất – kỹ thuật cho ngày bầu cử của Tổ bầu cử.

d) Phân công thành viên phụ trách kiểm tra Thẻ cử tri, đối chiếu danh sách cử tri, khắc ghi theo dõi số cử tri đi bầu vào danh sách cử tri, phát phiếu bầu đã được đóng dấu của Tổ bầu cử cho cử tri.

đ) Phân công thành viên phụ trách hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu và viết phiếu bầu.

e) Phân công thành viên phụ trách trực tại bàn gần hòm phiếu, đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước của Thẻ cử tri khi cử tri đã bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.

g) Phân công thành viên hướng dẫn cử tri ra, vào phòng bỏ phiếu, nhận phiếu, viết phiếu và bỏ phiếu.

h) Phân công thành viên phụ trách công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội tại địa điểm bỏ phiếu;

i) Phân công thành viên đôn đốc, thông báo để những cử tri đi bỏ phiếu.

k) những công việc khác liên quan đến công tác bầu cử.

2. Tổ bầu cử tiến hành việc rà soát, kiểm tra lại toàn bộ những loại phương tiện vật chất – kỹ thuật phục vụ ngày bầu cử, gồm có:

a) Phòng bỏ phiếu.

b) Nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

c) Phiếu bầu bảo đảm đúng đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu.

d) những con dấu.

đ) những hòm phiếu.

e) những biên bản, biểu mẫu của Tổ bầu cử.

g) Thành phần dự lễ khai mạc, diễn văn khai mạc và những văn phòng phẩm phục vụ việc bầu cử.

h) Danh sách cử tri của khu vực bỏ phiếu, Trong số đó cần xác định rõ số cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật không thể trực tiếp đi bỏ phiếu; người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ tận nhà tạm giữ; người đang bị cách ly xã hội triệu tập tại những cơ sở điều trị Covid-19 hoặc những địa điểm cách ly triệu tập khác và người đang bị cách ly tận nhà (nếu có); những khu vực bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử.

i) những phương tiện vật chất – kỹ thuật khác phục vụ cho ngày bầu cử.

3. Quản lý phiếu bầu

Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công thành viên quản lý chặt chẽ số phiếu bầu. Trường hợp phát hiện phiếu bầu bị mất thì Tổ bầu cử phải báo cáo ngay Ban bầu cử để có biện pháp xử lý kịp thời.

Điều 10. những công việc tiến hành trong ngày bầu cử của Tổ bầu cử

1. những thành viên Tổ bầu cử phải đến trước giờ khai mạc để kiểm tra công tác chuẩn bị, bảo đảm thời gian khai mạc đúng giờ quy định. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ bảy giờ sáng và kết thúc vào bảy giờ tối cùng ngày. Căn cứ tình hình trong thực tiễn ở địa phương, Tổ bầu cử hoàn toàn có thể quyết định cho bắt đầu bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước năm giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá chín giờ tối cùng ngày. Sau khi đã kiểm tra đầy đủ những điều kiện thiết yếu cho ngày bầu cử, Tổ bầu cử mới tổ chức lễ khai mạc và tiến hành việc bỏ phiếu.

2. Tổ chức lễ khai mạc

a) Thành phần tham gia lễ khai mạc:

– những thành viên Tổ bầu cử, những người có nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử;

– Đại diện cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, những tổ chức đoàn thể ở địa phương;

– Đại diện cử tri là người cao tuổi, người có công với cách mạng và chức sắc tôn giáo trong khu vực (nếu có);

– Cử tri đến dự lễ khai mạc;

– phóng viên báo chí báo, đài (nếu có).

b) Trình tự tổ chức lễ khai mạc:

Lễ khai mạc phải được tổ chức trang trọng, thời gian khoảng 15 đến 20 phút, do Tổ trưởng Tổ bầu cử chủ trì theo nội dung và trình tự tiếp trong tương lai:

– Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

– Đọc diễn văn khai mạc.

– Đọc nội quy phòng bỏ phiếu.

– Kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ trước sự việc chứng kiến của cử tri; mời 2 cử tri không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp ứng cử tại khu vực bỏ phiếu chứng kiến việc kiểm tra hòm phiếu, sau đó niêm phong hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ theo quy định.

– Sau khi tiến hành thủ tục niêm phong hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố cuộc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bắt đầu.

– Tổ bầu cử phải bố trí thành viên Tổ bầu cử thường trực bên hòm phiếu làm nhiệm vụ hướng dẫn cử tri bỏ phiếu và bảo vệ hòm phiếu.

3. Tiến hành bỏ phiếu

a) Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu hộ, bầu thay. Khi đến phòng bỏ phiếu, cử tri xuất trình Thẻ cử tri để được nhận phiếu bầu.

b) Khi bắt đầu việc bỏ phiếu, Tổ bầu cử mời những cử tri có tên trong danh sách cử tri là lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, người có công với cách mạng, chức sắc tôn giáo (nếu có) và cử tri là người cao tuổi nhất có mặt tại thời điểm khai mạc bỏ phiếu trước.

c) Việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục. Tổ bầu cử phải thường xuyên thông báo, hướng dẫn cử tri tiến hành đúng những quy định của pháp lý về bầu cử, thể lệ bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu; hướng dẫn cử tri cách thức bỏ phiếu và gạch phiếu bầu; đôn đốc cử tri tích cực tiến hành quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân.

d) Khi cử tri gạch phiếu bầu, không ai được xem, kể cả những thành viên Tổ bầu cử. Nếu cử tri gạch bị nhầm hoặc bị hỏng, cử tri có quyền đổi phiếu bầu khác. Cử tri không thể tự gạch phiếu bầu thì nhờ người khác gạch phiếu hộ nhưng phải tự mình bỏ phiếu. Người gạch phiếu hộ phải đọc đầy đủ họ và tên những người ứng cử trên phiếu bầu để cử tri tự mình quyết định. Người gạch hộ phiếu bầu phải ghi trung thực ý muốn của cử tri nhờ viết hộ và bảo đảm bí mật phiếu bầu. Khi viết hộ phiếu bầu xong phải giao lại phiếu bầu cho cử tri để cử tri tự mình bỏ phiếu vào hòm phiếu. Người khuyết tật không thể bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

đ) trong những khi tiến hành bỏ phiếu, nếu có tình huống bất thường xảy ra làm gián đoạn cuộc bỏ phiếu thì Tổ trưởng Tổ bầu cử và những thành viên Tổ bầu cử phải nhanh gọn hội ý để kịp thời xử lý. Trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc không thể tự xử lý được thì phải tạm dừng cuộc bỏ phiếu. Tổ bầu cử phải tiến hành niêm phong và quản lý chặt chẽ hòm phiếu, phiếu bầu và những tài liệu liên quan khác, kịp thời báo cáo Ban bầu cử để có phương án giải quyết, đồng thời phải có biện pháp thiết yếu để việc bỏ phiếu được tiếp tục tiến hành.

e) Tổ bầu cử phải đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào Thẻ cử tri của cử tri đã bỏ phiếu bầu xong.

4. Một số điểm cần lưu ý trong ngày bầu cử

a) Trong quy trình ra mắt việc bỏ phiếu, những thành viên Tổ bầu cử phải ân cần, lịch sự, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho cử tri đến tham gia bỏ phiếu. những thành viên Tổ bầu cử được phân công đảm nhiệm từng công việc trong ngày bầu cử phải chủ động tiến hành nhiệm vụ được phân công và hỗ trợ thành viên khác hoàn thành nhiệm vụ chung của Tổ bầu cử.

b) Tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được khắc ghi trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử (không gạch tên người ứng cử nào) hoặc gạch toàn bộ người ứng cử trong phiếu bầu.

c) Trường hợp phải sử dụng hòm phiếu phụ thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phụ trách kiểm tra số lượng phiếu bầu khi phát ra cho thành viên Tổ bầu cử để mang theo cùng với hòm phiếu phụ đến những cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật; người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng; người đang bị tạm giữ tận nhà tạm giữ; người đang bị cách ly xã hội triệu tập tại những cơ sở điều trị Covid-19 hoặc những địa điểm cách ly triệu tập khác và người đang bị cách ly tận nhà (nếu có); những khu vực bị chia cắt do thiên tai, lũ lụt, để tiến hành việc bỏ phiếu do không đến được phòng bỏ phiếu. Sau khi những cử tri này bỏ phiếu xong, thành viên Tổ bầu cử phải mang ngay hòm phiếu phụ về khu vực bỏ phiếu.

d) Nếu cử tri yêu cầu đổi phiếu bầu khác do gạch hỏng, Tổ bầu cử phải tịch thu phiếu gạch hỏng của cử tri, sau đó mới được phát phiếu bầu khác.

đ) Khi cử tri có Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc do chỉ huy đơn vị vũ trang nhân dân cấp đề nghị thì tên của cử tri đó được bổ sung vào danh sách cử tri và tham gia bỏ phiếu ở khu vực bỏ phiếu của xã nơi được ghi trong giấy chứng nhận thì Tổ bần cử phải hướng dẫn người đó đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã ghi trong giấy chứng nhận để bổ sung vào danh sách cử tri. Danh sách cử tri bổ sung phải xác định rõ những người này được bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Sau khi có danh sách cử tri bổ sung do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận, Tổ bầu cử mới được phát phiếu bầu cho những cử tri này; khi những cử tri này đã bỏ phiếu xong thì Tổ Bầu cử phải đóng dấu “Đã bỏ phiếu” lên Thẻ cử tri và Giấy chứng nhận đi bỏ phiếu nơi khác. Tổ bầu cử phải ghi danh sách cử tri bổ sung để theo dõi riêng và tổng hợp số liệu sau khi kết thúc việc bỏ phiếu.

e) Tổ bầu cử không được để những người không tồn tại nhiệm vụ vào phòng bỏ phiếu. Không ai được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, … vào địa điểm bỏ phiếu.

5. Kết thúc việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu

Sau khi đã hết giờ bỏ phiếu theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì Tổ bầu cử mới được mở hòm phiếu để kiểm phiếu.

6. Phân công nhiệm vụ cho những thành viên khi tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu

a) Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công những thành viên Tổ bầu cử thành những nhóm để tiến hành việc kiểm phiếu. Đối với những Tổ bầu cử đủ số lượng thành viên để phân thành bốn nhóm thì phân công tiến hành như sau: Nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội; nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Đối với những Tổ bầu cử không đủ số lượng thành viên để phân thành bốn nhóm thì Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công những nhóm kiểm phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp cho tương thích.

b) Thư ký Tổ bầu cử tiến hành lập những biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử.

Điều 11. Kiểm kê, kiểm tra và phân loại phiếu bầu

1. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải kiểm kê (đếm), niêm phong phiếu bầu vẫn chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri gạch hỏng (nếu có), lập biên bản kiểm kê việc sử dụng phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo biểu Mẫu của Hội đồng bầu cử vương quốc phát hành; toàn bộ phiếu bầu niêm phong được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Trước khi mở hòm phiếu, mời 2 cử tri là người biết chữ, có uy tín trong Nhân dân tại địa bàn và không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp tại khu vực bỏ phiếu đó chứng kiến việc mở hòm phiếu. Người ứng cử hoặc người đại diện hợp pháp của người ứng cử và những phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu của Tổ bầu cử, nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn để Tổ bầu cử tiến hành nhiệm vụ kiểm phiếu.

3. Tổ trưởng Tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ (nếu có) để tiến hành việc kiểm phiếu.

4. Tổ bầu cử tiến hành việc phân loại phiếu bầu theo màu phiếu bầu đại biểu Quốc hội, màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; màu phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã; kiểm kê (đếm) tổng số phiếu trong hòm phiếu để xác định số phiếu thu vào và bàn giao những loại phiếu cho những nhóm đã được phân công của Tổ bầu cử để bắt đầu việc kiểm phiếu.

5. Tổ bầu cử tiến hành kiểm tra tổng số phiếu thu vào so với tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu. Nếu tổng số phiếu thu vào bằng hoặc ít hơn số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử mới được tiến hành kiểm phiếu. Trường hợp tổng số phiếu thu vào nhiều hơn nữa tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì Tổ bầu cử phải kiểm tra lại; nếu kiểm tra lại vẫn cho kết quả tổng số phiếu thu vào nhiều hơn nữa tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu thì lập tức niêm phong hòm phiếu và báo cáo ngay Ban bầu cử giải quyết. Trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Ban bầu cử thì Ban bầu cử phải kịp thời báo cáo Ủy ban bầu cử kiểm tra, quyết định.

6. Phiếu bầu hợp lệ, phiếu bầu không hợp lệ và cách tính tỷ lệ phiếu bầu

a) Phiếu hợp lệ là phiếu bầu đủ số lượng đại biểu hoặc bầu ít hơn số lượng đại biểu được bầu theo quy định; phiếu do Tổ bầu cử phát ra;

b) Phiếu không hợp lệ là phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra; phiếu không tồn tại dấu của Tổ bầu cử; phiếu để số người được bầu nhiều hơn nữa số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử; phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử; phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc phiếu có ghi thêm nội dung khác;

c) Tỷ lệ phiếu bầu: Số phiếu được bầu/tổng số phiếu hợp lệ.

7. Khi bắt đầu việc kiểm phiếu, Tổ bầu cử tiến hành phân loại phiếu bầu thành hai loại tiếp trong tương lai:

a) Loại phiếu hợp lệ.

b) Loại phiếu không hợp lệ.

8. Sau khi phân loại xong phiếu bầu, Tổ bầu cử phải ghi kết quả kiểm tra số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ vào biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử.

9. Biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Tổ Bầu cử theo biểu Mẫu của Hội đồng bầu cử vương quốc phát hành.

Điều 12. Kiểm đếm số phiếu bầu cho từng người ứng cử

1. Việc kiểm phiếu bầu cho từng người ứng cử chỉ tiến hành đối với những phiếu hợp lệ. những phiếu bầu hợp lệ được xếp thành những loại, gồm: Loại phiếu bầu 1 đại biểu; loại phiếu bầu 2 đại biểu; loại phiếu bầu 3 đại biểu,…

2. Tổ bầu cử kiểm phiếu theo từng loại phiếu bầu quy định tại khoản 1 Điều này để làm căn cứ xác định số phiếu bầu cho từng người ứng cử.

3. Để việc kiểm phiếu được chính xác, Tổ bầu cử phân công ít nhất ba người kiểm phiếu, gồm: một người đọc, một người ghi, một người kiểm tra việc đọc và ghi. Cách ghi số phiếu cho từng người ứng cử tìm hiểu thêm theo cách vẽ lần lượt những hình vuông và một đường chéo, cứ năm phiếu tạo thành một hình vuông có một đường chéo.

Điều 13. Niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu, Tổ bầu cử tiến hành niêm phong phiếu bầu theo từng loại phiếu bầu đại biểu Quốc hội, phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp như sau:

a) Số phiếu bầu hợp lệ.

b) Số phiếu bầu không hợp lệ.

2. Toàn bộ số phiếu đã được niêm phong quy định tại khoản 1 Điều này phải được Tổ bầu cử cho vào hòm phiếu và làm thủ tục niêm phong hòm phiếu có chữ ký của Tổ trưởng, Thư ký Tổ bầu cử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý những loại phiếu bầu của những Tổ bầu cử ở địa phương mình. Trong thời gian quản lý phiếu bầu theo quy định pháp lý lưu trữ (ít nhất là 03 năm) nếu không tồn tại ý kiến bằng văn bản của cấp có thẩm quyền thì tuyệt đối không được mở và kiểm tra phiếu bầu đã được niêm phong.

Điều 14. cơ chế thông tin, báo cáo

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh quyết định việc tiến hành cơ chế thông tin, báo cáo của những tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương đến tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên trực tiếp và cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm trung thực, khách quan, kịp thời, triệu tập vào những vấn đề sau:

1. Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, thiên tai, dịch bệnh ở địa phương trong quy trình ra mắt cuộc bầu cử.

2. Những thuận lợi, khó khăn về giao thông, thông tin liên lạc, thời tiết tác động đến việc bầu cử.

3. Số cử tri đi bầu và quy trình cử tri đi bầu.

4. Những tình huống phát sinh cần xin ý kiến chỉ huy báo cáo ngay để kịp thời giải quyết (nếu có).

Điều 15. những tình huống hoàn toàn có thể phát sinh trước, trong và sau ngày bầu cử

1. Trường hợp dịch Covid-19 bùng phát

Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra chỉ huy, hướng dẫn phương án tổ chức bầu cử đảm bảo tương thích với những quy định của pháp lý hiện hành, trên tinh thần là địa phương chủ động xây dựng những phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ huy những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo những Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ (số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 và số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020).

2. Trường hợp mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng, địa hình bị chia cắt dẫn đến cử tri không thể đi đến khu vực bỏ phiếu thì Ủy ban bầu cử những cấp chỉ huy Tổ bầu cử tìm phương án tốt nhất để có kế hoạch đưa hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến cho những cử tri này nhận phiếu bầu và tiến hành việc bầu cử.

3. Trong trường hợp những tình huống phát sinh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này đã được những cơ quan có thẩm quyền ở địa phương giải quyết nhưng không thể xử lý được, do vượt quá thẩm quyền thì Ủy ban bầu cử cấp tỉnh báo cáo Hội đồng bầu cử vương quốc kiểm tra, quyết định phương án tổ chức bầu cử tại những khu vực này.

Chương IV

TỔ CHỨC tiến hành

Điều 16. Trách nhiệm tiến hành

1. Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực, tham mưu giúp Chính phủ trong phạm vi, quyền hạn được giao và theo phân công của Hội đồng bầu cử vương quốc, hướng dẫn, tổ chức triển khai và tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân những cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ở những địa phương.

2. Sở Nội vụ (đối với cấp tỉnh), Phòng Nội vụ hoặc Phòng Tổ chức – Nội vụ (đối với địa phương tiến hành hợp nhất, sáp nhập những cơ quan chuyên môn theo Tóm lại số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 và Nghị quyết số 18-NQ/TW 25/10/2017 của Bộ Chính trị) là cơ quan thường trực và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham mưu giúp việc cho Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử cấp huyện trong việc tiến hành công tác bầu cử ở địa phương.

3. Ủy ban nhân dân những cấp, những tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, Sở Nội vụ cấp tỉnh và Phòng Nội vụ hoặc Phòng Tổ chức – Nội vụ (đối với địa phương tiến hành hợp nhất, sáp nhập những cơ quan chuyên môn theo Tóm lại số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 và Nghị quyết số 18-NQ/TW 25/10/2017 của Bộ Chính trị) cấp huyện phụ trách tiến hành Thông tư này.

4. Căn cứ những quy định tại Thông tư này, những tổ chức phụ trách bầu cử phân công nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với từng thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử cấp mình.

5. Trong quy trình tiến hành Thông tư này, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử cấp tỉnh kịp thời phản ánh về Bộ Nội vụ và những cơ quan chỉ huy, hướng dẫn bầu cử Trung ương nghiên cứu giải quyết.

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

………….

Mời những bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *