vào trong ngày 29/05/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát hành Thông tư 12/2020/TT-BTTTT về sự việc xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng ngân sách. Hiệu lực của văn bản pháp lý này, sẽ được bắt đầu từ ngày 14/07/2020. Xin mời những bạn cùng xem thêm nội dung chi tiết của thông tư này.

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
___________

Số: 12/2020/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

TP. Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2020

THÔNG TƯ 12/2020/TT-BTTTT

Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo phương pháp tính chi phí

____________

Căn cứ Luật công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Trường hợp kỳ thanh toán là 06 tháng: k = n/số năm thuê = 6/3 = 2.

d) Bình quân lãi suất trung bình (N):

Ngân hàng Lãi suất huy động tiền gửi VNĐ Lãi suất trung bình Bình quân lãi suất trung bình
Kỳ hạn 01 năm Kỳ hạn 03 năm
Vietcombank 6,5% 6,7% 6,6% 6,7%
BIDV 6,6% 6,8% 6,7%
Vietinbank 6,7% 6,9% 6,8%

Như vậy, N = 6,7%.

đ) Mức lãi suất cho thuê theo kỳ thanh toán (r):

- Trường hợp kỳ thanh toán là 01 năm: r = N/k = 6,7%/1 = 6,7%;

- Trường hợp kỳ thanh toán là 06 tháng: r = N/k = 6,7%/2 = 3,35%.

e) Giá trị còn sót lại của tài sản cấu thành dịch vụ (S):

Thông tư 12/2020/TT-BTTTT

Như vậy, S = 600.000.000 đồng/năm * 2 năm = 1.200.000.000 đồng

2. Tính chi phí dịch vụ

2.1. Trường hợp chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán được thanh toán đều nhau vào cuối kỳ

a) Chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán là 01 năm

Chi phí dịch vụ hàng năm:

G_{dv}=frac{3.000.000.000times6,7%timesleft(1+6,7right)^3-1.200.000.000 times6,7%}{left(1+6.7%right)^3-1}

Gdv = 762.536.789 đồng/kỳ (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

Như vậy, chi phí dịch vụ Gtdv là: 762.536.789 đồng/kỳ * 03 kỳ = 2.287.610.367 đồng (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

b) Chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán là 06 tháng

Chi phí dịch vụ theo kỳ 06 tháng:

G_{dv}=frac{3.000.000.000times3,35%timesleft(1+3,35%right)^6-1.200.000.000 times3,35%}{left(1+3.35%right)^6-1}

Gdv = 376.340.233 đồng/kỳ (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

Như vậy, chi phí dịch vụ Gtdv là: 376.340.233 đồng/kỳ * 06 kỳ = 2.258.041.398 đồng (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

2.2. Trường hợp chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán được thanh toán đều nhau vào đầu kỳ

a) Chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán là 01 năm

Chi phí dịch vụ hàng năm:

G_{dv}=frac{3.000.000.000times6,7%timesleft(1+6,7right)^3-1.200.000.000 times6,7%}{left(1+6,7%right)-left[left(1+6.7%right)^3-1right]}

Gdv = 714.654.910 đồng/kỳ (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

Như vậy, chi phí dịch vụ Gtdv là: 714.654.910 đồng/kỳ * 03 kỳ = 2.143.964.730 đồng (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

b) Chi phí dịch vụ theo kỳ thanh toán là 06 tháng

Chi phí dịch vụ theo kỳ 06 tháng:

G_{dv}=frac{3.000.000.000times3,35%timesleft(1+3,35%right)^6-1.200.000.000 times3,35%}{left(1+3.35%right)-left[left(1+3.35%right)^6-1right]}

Gdv = 364.141.493 đồng/kỳ (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

Như vậy, chi phí dịch vụ Gtdv là: 364.141.493 đồng/kỳ * 06 kỳ = 2.184.848.958 đồng (vẫn chưa gồm có Thuế VAT GTGT).

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *