Từ ngày 28/01/2020, Thông tư 143/2020/TT-BQP do Bộ Quốc phòng phát hành ngày 08/12/2020 chính thức có hiệu lực.

Thông tư hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế đối với đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng. vì vậy, mức hỗ trợ đóng BHYT cho học viên, sinh viên từ ngân sách nhà nước được quy định như sau:

  • Hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với học viên, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống ở những huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/200/NQ-CP ngày 27/12/2008 và những huyện được áp dụng cơ chế chính sách theo Nghị quyết 30a/2008//NQ-CP.
  • Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với học viên, sinh viên thuộc hộ cận nghèo hoặc hộ gia đình nghèo đa chiều theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.
  • Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng BHYT đối với học viên, sinh viên khác.