Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 16/2017/TT-BCT ngày 12/09/2017 về quy định phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời. Thông tư bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/10/2017. Theo đó, dự án đầu tư điện mặt trời nối lưới được quy định như sau:

– Chủ đầu tư chỉ được lập dự án đầu tư điện mặt trời có trong Quy hoạch phát triển điện mặt trời cấp tỉnh, cấp quốc gia; hoặc Quy hoạch phát triển điện lực cấp tỉnh, cấp quốc gia được phê duyệt.

– Nội dung dự án đầu tư điện mặt trời phải tuân thủ quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình và các yêu cầu sau:

+ Đánh giá ảnh hưởng của phương án đấu nối dự án điện mặt trời đối với hệ thống điện trong khu vực.

+ Có thiết bị kết nối với hệ thống SCADA hoặc thông tin điều độ để thông tin dự báo về sản lượng điện phát theo giờ đến cơ quan Điều độ có quyền điều khiển.

– Tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các dự án điện mặt trời nối lưới không được thấp hơn 20% tổng mức đầu tư.

– Diện tích sử dụng đất lâu dài không quá 1,2 ha/ 01 MWp.