Ngày 03/08/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT quy định về tài trợ cho cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 18/09/2018.

do đó, cơ sở giáo dục quốc dân phải xây dựng tổ tiếp nhận tài trợ và sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tổ tiếp nhận tài trợ tự giải thể. Cơ sở giáo dục triển khai quản lý và sử dụng tài trợ như sau:

  • Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức và quy trình tiến hành; sau đó kế hoạch phải được ra mắt và lấy ý kiến ít nhất trước 15 ngày làm việc.
  • Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai minh bạch để người học và xã hội đánh giá, giám sát.
  • những sản phẩm, công trình tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích, được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên.
  • Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 16/2018/TT-BGDĐT

Thủ Đô Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2018

 

THÔNG TƯ 16/2018/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VỀ TÀI TRỢ CHO những CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định tính năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư quy định về tài trợ cho những cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Thông tư này quy định về vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng những khoản tài trợ của những cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho những cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

2. Thông tư này áp dụng đối với:

a) những cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, gồm có: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, những loại trường chuyên biệt cơ sở giáo dục thường xuyên, trường trung cấp sư phạm, trường CĐ sư phạm cơ sở giáo dục ĐH (tiếp trong tương lai gọi là cơ sở giáo dục);

b) những cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Tài trợ cho giáo dục quy định tại Thông tư này là những khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của những cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (tiếp trong tương lai gọi là nhà tài trợ) cho những cơ sở giáo dục.

4. Thông tư này không áp dụng đối với những khoản tài trợ đã được quy định tại Thông tư số 72/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn tiến hành Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng những nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Thông tư số 35/2011/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về trao và nhận học bổng, trợ cấp cho người học trong những cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ phát hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ quốc tế và Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP.

Điều 2. Nguyên tắc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ

1. Việc tài trợ phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai minh bạch, minh bạch, không ép buộc, không quy định mức tài trợ bình quân, không quy định mức tài trợ tối thiểu, không lợi dụng việc tài trợ cho giáo dục để ép buộc đóng góp và không coi huy động tài trợ là điều kiện cho việc cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo.

2. Việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng những khoản tài trợ phải được ra mắt, niêm yết công khai minh bạch tại cơ sở giáo dục được nhận tài trợ và tuân thủ đúng quy định của pháp lý hiện hành.

3. Việc quản lý, sử dụng những khoản tài trợ phải theo nguyên tắc tiết kiệm, kết quả, đúng mục đích và không để thất thoát, lãng phí.

4. Không tiếp nhận những hiện vật không đáp ứng mục đích sử dụng trong cơ sở giáo dục, hiện vật độc hại, nguy hiểm đối với môi trường, sức khỏe của cán bộ, giáo viên, nhân viên và người học.

5. Khuyến khích những nhà tài trợ tự tổ chức tiến hành việc đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh để bàn giao cho cơ sở giáo dục theo sự thỏa thuận và hướng dẫn của cơ sở giáo dục.

6. Khuyến khích những tổ chức, cá nhân tài trợ, ủng hộ để phát triển sự nghiệp giáo dục, tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục tại những cơ sở giáo dục.

Điều 3. Nội dung vận động và tiếp nhận tài trợ

1. Cơ sở giáo dục được vận động, tiếp nhận những khoản tài trợ để tiến hành những nội dung sau:

a) Trang bị thiết bị, đồ dùng phục vụ dạy và học; thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học; cải tạo, sửa chữa, xây dựng những hạng mục công trình phục vụ hoạt động giáo dục tại cơ sở giáo dục;

b) Hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học trong cơ sở giáo dục.

2. Không vận động tài trợ để chi trả: thù lao giảng dạy; những khoản chi liên quan trực tiếp cho cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên và nhân viên, những hoạt động an ninh, bảo vệ; thù lao trông coi phương tiện tham gia giao thông của học viên; thù lao duy trì dọn dẹp lớp học, dọn dẹp trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; những chi phí hỗ trợ công tác quản lý của cơ sở giáo dục.

Điều 4. Hình thức tài trợ

1. Tài trợ bằng tiền: Nhà tài trợ sẽ chuyển một khoản tiền bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ, kim cương, đá quý, kim loại quý trực tiếp cho cơ sở giáo dục hoặc trải qua tài khoản của cơ sở giáo dục mở tại Kho bạc nhà nước hoặc Ngân hàng thương mại.

2. Tài trợ bằng hiện vật: Nhà tài trợ chuyển giao cho cơ sở giáo dục những hiện vật như sách, vở, quần áo, lương thực, thực phẩm, vật liệu, thiết bị, đồ dùng dạy học, công trình xây dựng và những hiện vật khác có giá trị sử dụng, đáp ứng nhu cầu thiết thực của người học và cơ sở giáo dục.

Đối với hình thức tài trợ bằng công trình, việc thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán, cấp giấy phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo hiểm công trình xây dựng được tiến hành theo đúng quy định của pháp lý hiện hành về đầu tư xây dựng.

3. Tài trợ phi vật chất: Nhà tài trợ chuyển giao hoặc cấp quyền sử dụng không thu tiền đối với bản quyền và quyền sở hữu những tài sản thuộc về trí tuệ; quyền sử dụng đất; đóng góp ngày công lao động; cung ứng dịch vụ đào tạo, tham quan, khảo sát, hội thảo, Chuyên viên tư vấn miễn phí cho cơ sở giáo dục.

Chương II

QUY TRÌNH VẬN ĐỘNG, TIẾP NHẬN, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI TRỢ

Điều 5. Vận động tài trợ

1. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học và dự toán ngân sách được cơ quan nhà nước giao, định kỳ hoặc đột xuất, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch vận động tài trợ báo cáo phòng giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở; báo cáo sở giáo dục và đào tạo phê duyệt đối với cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và những cơ sở giáo dục khác trực thuộc sở giáo dục và đào tạo, trước khi tổ chức vận động tài trợ.

Đối với trường trung cấp sư phạm, trường CĐ sư phạm, cơ sở giáo dục ĐH, kế hoạch vận động tài trợ phải trình Hội đồng trường hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi vận động tài trợ và báo cáo cơ quan cấp trên trực tiếp.

2. Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo có trách nhiệm thẩm định phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của cơ sở giáo dục. Trường hợp phát hiện kế hoạch vận động tài trợ không đúng quy trình, quy định và không công khai minh bạch minh bạch thì phải yêu cầu cơ sở giáo dục dừng triển khai kế hoạch vận động tài trợ.

3. Kế hoạch vận động tài trợ phải xác định rõ nội dung, mục đích, đối tượng thụ hưởng, dự toán kinh phí và kế hoạch triển khai hoạt động cần tài trợ.

Điều 6. Tiếp nhận tài trợ

1. xây dựng Tổ tiếp nhận tài trợ

a) Cơ sở giáo dục có trách nhiệm xây dựng Tổ tiếp nhận tài trợ. Tổ tiếp nhận tài trợ gồm có những thành phần chính sau: thủ trưởng cơ sở giáo dục; kế toán trưởng; Ban đại diện cha mẹ học viên hoặc đại diện Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên; đại diện của xã hội dân cư trên địa bàn đặt trụ sở của cơ sở giáo dục (nếu có);

b) Thủ trưởng cơ sở giáo dục là Tổ trưởng Tổ tiếp nhận tài trợ;

c) Tổ tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa sâu sắc, nguyên tắc của hoạt động tài trợ; cung ứng thông tin về thời gian, địa chỉ, tên và số tài khoản tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục; nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng những khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất;

d) Tổ tiếp nhận tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

2. Cơ sở giáo dục tổ chức tiếp nhận khoản tài trợ như sau:

a) Đối với những khoản tài trợ bằng tiền:

– Cơ sở giáo dục phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng số tiền được tài trợ; mở thêm một tài khoản tại Ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước để tiếp nhận đối với khoản tài trợ được chuyển khoản;

– Trường hợp tài trợ bằng kim cương, đá quý, kim loại quý hoặc hiện vật có giá trị khác, cơ sở giáo dục phối hợp với Tổ tiếp nhận tài trợ tổ chức bán cho Ngân hàng Thương mại hoặc tổ chức bán đấu giá và nộp số tiền thu được vào tài khoản của cơ sở giáo dục.

b) Đối với khoản tài trợ bằng hiện vật:

– Cơ sở giáo dục phối hợp với Tố tiếp nhận tài trợ có trách nhiệm tiến hành những thủ tục nhận bàn giao, chuẩn bị mặt bằng, kho bãi để bảo quản hiện vật tài trợ đảm bảo thuận lợi, nhanh gọn;

– Trường hợp tài trợ bằng công trình xây dựng cơ bản theo như hình thức “chìa khóa trao tay”: Nhà tài trợ hoàn thành hồ sơ, tài liệu và chứng từ liên quan đến xây dựng công trình chuyển cho cơ sở giáo dục và cơ quan tài chính cùng cấp để tiến hành hạch toán theo giá trị công trình tài trợ đã nhận được bàn giao. Khuyến khích việc lập quyết toán vốn theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

– Trường hợp tài trợ bằng thiết bị, máy móc: Nhà tài trợ cung ứng tài liệu, hồ sơ kỹ thuật cho cơ sở giáo dục theo quy định của pháp lý hiện hành.

c) Đối với khoản tài trợ phi vật chất: Cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp lý về sở hữu trí tuệ và những văn bản pháp lý hiện hành.

Trường hợp tài trợ bằng quyền sử dụng đất: Nhà tài trợ cung ứng những hồ sơ liên quan đến quyền sử dụng đất và làm những thủ tục chuyển giao quyền sử dụng đất cho cơ sở giáo dục tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp lý về đất đai.

Điều 7. Quản lý, sử dụng tài trợ

1. Cơ sở giáo dục lập kế hoạch sử dụng tài trợ, Trong số đó xác định rõ mục đích, đối tượng thụ hưởng; cách thức tổ chức tiến hành, quy trình tiến hành; chất lượng hoạt động, chất lượng sản phẩm, công trình kèm dự toán kinh phí chi tiết thích hợp với những quy định về tiêu chuẩn, định mức hiện hành.

Kế hoạch sử dụng khoản tài trợ phải được ra mắt và niêm yết công khai minh bạch trước khi tổ chức tiến hành ít nhất 15 ngày làm việc để lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, sinh viên, cha mẹ học viên, người giám hộ (nếu có) và nhà tài trợ.

2. quy trình tiến hành kế hoạch sử dụng tài trợ phải tuân thủ đúng mục đích đã đề ra, đảm bảo quy trình thời gian, chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn, định mức quy định, tuân thủ những quy định hiện hành về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng và mua sắm đấu thầu. Cơ sở giáo dục phải lập báo cáo quyết toán công việc hoàn thành và niêm yết công khai minh bạch để người học và xã hội giám sát, đánh giá.

3. những sản phẩm, công trình hình thành từ những khoản tài trợ phải được sử dụng đúng mục đích và được bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để phát huy kết quả sử dụng, không để thất thoát, lãng phí.

4. Giá trị của khoản tài trợ phải được theo dõi và ghi chép trong sổ kế toán của cơ sở giáo dục theo quy định.

Điều 8. Báo cáo tài chính và công khai minh bạch tài chính

1. những khoản tài trợ phải được tổng hợp kịp thời vào báo cáo quyết toán thu, chi tài chính theo kỳ và báo cáo quyết toán tài chính hàng năm theo quy định của pháp lý.

2. Đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm thẩm tra, xét duyệt quyết toán đối với khoản tài trợ của đơn vị dự toán cấp dưới.

3. Cơ sở giáo dục sử dụng tài trợ phải công khai minh bạch nội dung báo cáo tài chính năm và công khai minh bạch quyết toán thu, chi tài chính năm đối với những khoản tài trợ.

a) Nội dung công khai minh bạch tài chính gồm có: Tên khoản tài trợ; tên tổ chức tài trợ; giá trị tài trợ, quyết toán thu, chi; kết quả kiểm toán (nếu có);

b) Hình thức công khai minh bạch báo cáo tài chính: Báo cáo bằng văn bản cho cơ quan quản lý cấp trên có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ và cơ quan tài chính đồng cấp; niêm yết công khai minh bạch tại trụ sở của cơ sở giáo dục nhận tài trợ và những hình thức khác;

c) Thời điểm công khai minh bạch: Việc công khai minh bạch báo cáo tài chính được tiến hành ngay sau khi kết thúc quyết toán năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán.

Chương III

TỔ CHỨC tiến hành

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh)

1. lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, những cơ quan quản lý giáo dục, cơ quan quản lý tài chính và những ngành liên quan tiến hành Thông tư này trên địa bàn theo thẩm quyền.

2. lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo, những ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tiến hành Thông tư này trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

Điều 10. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo

1. Tham mưu cho Ủy ban nhân cấp tỉnh hướng dẫn, lãnh đạo việc tiến hành Thông tư này trên địa bàn.

2. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và những đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tiến hành, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

3. Phê duyệt kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục cấp trung học phổ thông và những cơ sở giáo dục khác trực thuộc đảm bảo thích hợp với nhiệm vụ triển khai năm học.

4. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 11. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo

1. Chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, thanh tra và những đơn vị có liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc tiến hành Thông tư này, kịp thời chấn chỉnh và xử lý những trường hợp sai phạm.

2. Phê duyệt Kế hoạch vận động tài trợ của cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục cấp tiểu học, trung học cơ sở đảm bảo thích hợp với nhiệm vụ triển khai năm học.

3. Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Điều 12. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ sở giáo dục

Thủ trưởng cơ sở giáo dục phụ trách trước pháp lý về sự việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng những khoản tài trợ cho cơ sở giáo dục, cụ thể:

1. Tổ chức tiến hành những quy định tại Thông tư này; tiến hành tổng kết, đánh giá nhằm hoàn thiện và nâng cao kết quả việc vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

2. Phê duyệt báo cáo quyết toán những khoản tài trợ theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư này; gửi kết quả tiến hành đến cơ quan quản lý cấp trên và nhà tài trợ.

3. xây dựng Tổ tiếp nhận tài trợ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

4. Phối hợp với nhà tài trợ tổ chức triển khai có kết quả hoạt động tài trợ cho cơ sở giáo dục. Chủ động đề xuất với nhà tài trợ về thứ tự nhiệm vụ ưu tiên trong việc sử dụng tài trợ để tăng cường cơ sở vật chất trường lớp, hỗ trợ hoạt động dạy – học, hoạt động giáo dục thích hợp với kế hoạch phát triển của cơ sở giáo dục.

5. Phối hợp với nhà tài trợ tiến hành những biện pháp kỹ thuật, quy trình, thủ tục trong quy trình tiến hành để đảm bảo chất lượng, mỹ quan của sản phẩm, công trình và thích hợp với môi trường giáo dục.

6. Tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận sản phẩm, công trình do nhà tài trợ tự tiến hành theo đúng quy định của pháp lý và có trách nhiệm quản lý, duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo sản phẩm, công trình được sử dụng kết quả, đúng mục đích.

7. Có trách nhiệm báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên về tình hình vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

8. phụ trách báo cáo, giải trình những đơn vị có tính năng giám sát, kiểm tra, thanh tra việc quản lý và sử dụng tài trợ tại cơ sở giáo dục nếu được yêu cầu.

9. Có trách nhiệm giải trình, reply những ý kiến thắc mắc (nếu có) của giáo viên, cán bộ, nhân viên, học viên, sinh viên, cha mẹ học viên và nhà tài trợ trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tài trợ.

Điều 13. Trách nhiệm của Ban đại diện cha mẹ học viên

1. Phối hợp với cơ sở giáo dục trong việc tổ chức vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng những khoản tài trợ.

2. Cử đại diện tham gia Tổ tiếp nhận tài trợ của cơ sở giáo dục để phổ biến, thông tin rộng rãi mục đích, ý nghĩa sâu sắc, nguyên tắc và việc quản lý sử dụng tài trợ tới toàn bộ phụ huynh trong trường.

3. Cử đại diện tham gia quy trình tiếp nhận tài trợ, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng những khoản tài trợ bằng hiện vật hoặc phi vật chất.

4. Giám sát việc quản lý và sử dụng tài trợ của cơ sở giáo dục.

………..

Mời những bạn tải Thông tư về để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *