Ngày 01/11/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư 17/2019/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

vì vậy, quy định thời lượng bồi dưỡng thường xuyên của mỗi giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình bồi dưỡng thường xuyên đảm bảo thời lượng cụ thể như sau:

  • Chương trình bồi dưỡng 01: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học, tăng 10 tiết/năm học so với quy định hiện hành);
  • Chương trình bồi dưỡng 02: Khoảng 01 tuần/năm học (khoảng 40 tiết/năm học, tăng 10 tiết/năm học so với quy định hiện hành);
  • Chương trình bồi dưỡng 03: 01 tuần/năm học (40 tiết/năm học, giảm 20 tiết/năm học).

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

Số: 17/2019/TT-BGDĐT

TP Hà Nội ngày 01 tháng 11 năm 2019