Từ ngày 01/01/2021, Thông tư 18/2020/TT-BYT do Bộ Y tế phát hành ngày 12/11/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện.

Thông tư được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện. Bên cạnh đó Thông tư quy định cụ thể về hoạt động dinh dưỡng trong bệnh viện như sau:

  • Đối với bệnh viện có quy mô từ 100 giường bệnh trở lên phải xây dựng khoa Dinh dưỡng. Mỗi 100 giường bệnh phải có tối thiểu 01 người làm chuyên môn về dinh dưỡng.
  • Đối với bệnh viện có quy mô dưới 100 giường bệnh, nếu không xây dựng được khoa Dinh dưỡng thì phải có bộ phận Dinh dưỡng hoặc có người phụ trách dinh dưỡng làm việc toàn thời gian.