Từ ngày 15/05/2020, Thông tư 19/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính phát hành ngày 31/03/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn chính sách kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

do đó, quy định thời điểm chốt số liệu báo cáo quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước hàng năm được chia làm 03 giai đoạn thay cho 02 giai đoạn như quy định cũ như sau:

  • Giai đoạn thứ nhất, chốt số liệu hết thời gian chỉnh lý quyết toán: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/01 năm sau. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị Kho bạc Nhà nước nơi lập báo cáo.
  • Giai đoạn thứ hai, chốt số liệu chuyển nguồn: Số liệu được lấy đến hết ngày 31/3 năm sau. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị Kho bạc Nhà nước nơi lập báo cáo.
  • Giai đoạn thứ ba, chốt số liệu quyết toán lần sau cuối: Số liệu được lấy hết ngày 30/11 năm sau. Báo cáo được lưu dưới dạng file và giấy tại đơn vị Kho bạc Nhà nước nơi lập báo cáo. Trường hợp sau ngày 30/11 vẫn tồn tại đấy điều chỉnh số liệu quyết toán năm trước theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thì phải có thuyết minh.