Từ ngày 15/01/2020, Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ngày 26/11/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư bãi bỏ quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chương trình giáo dục thường xuyên.

vì vậy, kể từ ngày 15/01/2020, những quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C tại Quyết định 30 sẽ bị bãi bỏ. Cụ thể, sẽ gồm có một số nội dung Chương 3 Quyết định 30 như:

  • Hồ sơ, thủ tục đăng ký dự kiểm tra đối với thí sinh tự do;
  • Nội dung kiểm tra, thời lượng, yêu cầu của đề kiểm tra;
  • Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ;
  • Xếp loại kết quả kiểm tra;
  • Quy định đối với cán bộ coi kiểm tra, chấm kiểm tra;…