Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT.

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT - Đánh giá học sinh tiểu học

Đây là nội dung mới đáng để ý được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

do đó, được cho phép giáo viên được đánh giá định kì bằng điểm số phối hợp với nhận xét đối với học viên tiểu học; đối với đánh giá thường xuyên thì giáo viên đánh giá bằng nhận xét; đồng thời phối hợp đánh giá của giáo viên, học viên, cha mẹ học viên, Trong số đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất. Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.

Ngoài ra, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT còn sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng khác như:

  • Đánh giá thường xuyên.
  • Đánh giá định kì.
  • Đánh giá học viên khuyết tật và học viên học ở những lớp học linh hoạt.
  • Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá.
  • Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học viên.
  • Khen thưởng.
  • Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo.
  • Trách nhiệm của hiệu trưởng.
  • Trách nhiệm của giáo viên.
  • Quyền và trách nhiệm của học viên.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 22/2016/TT-BGDĐT Thành Phố Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2016

THÔNG TƯ 22/2016/TT-BGDĐT

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ học viên TIỂU HỌC phát hành KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 30/2014/TT-BGDĐT NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2014 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng bốn năm 2012 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ về quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về sự việc sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học viên tiểu học phát hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 4 và khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 4 như sau:

“Điều 4. Yêu cầu đánh giá”

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 4 như sau:

“1. Đánh giá vì sự tiến bộ của học viên; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học viên; giúp học viên phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công minh, khách quan.”

“3. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kì bằng điểm số phối hợp với nhận xét; phối hợp đánh giá của giáo viên, học viên, cha mẹ học viên, Trong số đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

“2. Đánh giá sự hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất của học viên:

a) Năng lực: tự phục vụ, tự quản; hợp tác; tự học và giải quyết vấn đề;

b) Phẩm chất: chăm học, chăm làm; tự tin, trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; đoàn kết, yêu thương.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 như sau:

“Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá thường xuyên là đánh giá trong quy trình học tập, rèn luyện về kỹ năng, kĩ năng, thái độ và một số biểu lộ năng lực, phẩm chất của học viên, được triển khai theo quy trình nội dung của những môn học và những hoạt động giáo dục. Đánh giá thường xuyên cung ứng thông tin phản hồi cho giáo viên và học viên nhằm hỗ trợ, điều chỉnh kịp thời, thúc đẩy sự tiến bộ của học viên theo mục tiêu giáo dục tiểu học.

2. Đánh giá thường xuyên về học tập:

a) Giáo viên dùng lời nói chỉ ra cho học viên biết được chỗ đúng, vẫn chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học viên khi rất cần thiết, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời;

b) học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quy trình triển khai những nhiệm vụ học tập để học và làm tốt hơn;

c) Khuyến khích cha mẹ học viên trao đổi với giáo viên về những nhận xét, đánh giá học viên bằng những hình thức tương thích và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học viên học tập, rèn luyện.

3. Đánh giá thường xuyên về năng lực, phẩm chất:

a) Giáo viên căn cứ vào những biểu lộ về nhận thức, kĩ năng, thái độ của học viên ở từng năng lực, phẩm chất để nhận xét, có biện pháp giúp đỡ kịp thời;

b) học viên được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những biểu lộ của từng năng lực, phẩm chất để hoàn thiện bản thân;

c) Khuyến khích cha mẹ học viên trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học viên rèn luyện và phát triển năng lực, phẩm chất.”

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 như sau:

“Điều 10. Đánh giá định kì

1. Đánh giá định kì là đánh giá kết quả giáo dục của học viên sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viên so với chuẩn kỹ năng, kĩ năng quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất học viên.

2. Đánh giá định kì về học tập

a) Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên căn cứ vào quy trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kỹ năng, kĩ năng để đánh giá học viên đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo những mức sau:

– Hoàn thành tốt: triển khai tốt những yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

– Hoàn thành: triển khai được những yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

– vẫn chưa hoàn thành: vẫn chưa triển khai được một số yêu cầu học tập của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

b) Vào cuối học kì I và cuối năm học, đối với những môn học: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Ngoại ngữ, Tin học, Tiếng dân tộc có bài kiểm tra định kì;

Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kì môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kì I và giữa học kì II;

c) Đề kiểm tra định kì tương thích chuẩn kỹ năng, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực, gồm những câu hỏi, bài tập được thiết kế theo những mức như sau:

– Mức 1: nhận biết, nhắc lại được kỹ năng, kĩ năng đã học;

– Mức 2: hiểu kỹ năng, kĩ năng đã học, trình diễn, giải thích được kỹ năng theo cách hiểu của cá nhân;

– Mức 3: biết vận dụng kỹ năng, kĩ năng đã học để giải quyết những vấn đề quen thuộc, tương tự như trong học tập, cuộc sống;

– Mức 4: vận dụng những kỹ năng, kĩ năng đã học để giải quyết vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập, cuộc sống một cách linh hoạt;

d) Bài kiểm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang 10 điểm, không cho điểm 0, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học viên. Điểm của bài kiểm tra định kì không dùng để so sánh học viên này với học viên khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kì I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường hoàn toàn có thể cho học viên làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học viên.

3. Đánh giá định kì về năng lực, phẩm chất

Vào giữa học kì I, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào những biểu lộ liên quan đến nhận thức, kĩ năng, thái độ trong quy trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng năng lực, phẩm chất của mỗi học viên, tổng hợp theo những mức sau:

a) Tốt: đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu lộ rõ và thường xuyên;

b) Đạt: đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu lộ nhưng vẫn chưa thường xuyên;

c) Cần cố gắng: vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu lộ vẫn chưa rõ.”

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 12 như sau:

“Điều 12. Đánh giá học viên khuyết tật và học viên học ở những lớp học linh hoạt

Đánh giá học viên khuyết tật và học viên học ở những lớp học linh hoạt bảo đảm quyền được chăm sóc và giáo dục.

1. học viên khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập được đánh giá như đối với học viên không khuyết tật có điều chỉnh yêu cầu hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

2. học viên khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định giành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

3. Đối với học viên học ở những lớp học linh hoạt: giáo viên căn cứ vào nhận xét, đánh giá thường xuyên qua những buổi học tại lớp học linh hoạt và kết quả đánh giá định kì môn Toán, môn Tiếng Việt được triển khai theo quy định tại Điều 10 của Quy định này.”

6. Sửa đổi, bổ sung tên Điều 13 và Điều 13 như sau:

a) Sửa đổi, bổ sung tên Điều 13 như sau:

“Điều 13. Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá”

b) Sửa đổi, bổ sung Điều 13 như sau:

“Điều 13. Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá gồm Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

2. Giữa học kì và cuối học kì, giáo viên ghi kết quả đánh giá giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của những lớp được lưu giữ tận nhà trường theo quy định.

3. Cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá giáo dục của học viên vào Học bạ. Học bạ được nhà trường lưu giữ trong suốt thời gian học viên học tại trường, được giao cho học viên khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc đi học trường khác.”

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 14 như sau:

“1. Xét hoàn thành chương trình lớp học:

a) học viên được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học phải đạt những điều kiện sau:

– Đánh giá định kì về học tập cuối năm học của từng môn học và hoạt động giáo dục: Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành;

– Đánh giá định kì về từng năng lực và phẩm chất cuối năm học: Tốt hoặc Đạt;

– Bài kiểm tra định kì cuối năm học của những môn học đạt điểm 5 trở lên;

b) Đối với học viên vẫn chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học;

c) Đối với học viên đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ vẫn chưa hoàn thành ở những môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số năng lực, phẩm chất, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng kiểm tra, quyết định việc lên lớp hoặc ở lại lớp.”

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

……

Tải file để xem thêm nội dung chi tiết!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *