Từ ngày 27/04/2018, Thông tư 23/2018/TT-BQP do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành ngày 08/03/2018 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định chế độ quản lý, lưu trữ, khai thác, sử dụng hồ sơ quản lý tạm giữ, tạm giam trong Quân đội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải Thông tư tại đây.

BỘ QUỐC PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 23/2018/TT-BQP

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, LƯU TRỮ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ QUẢN LÝ TẠM GIỮ, TẠM GIAM TRONG QUÂN ĐỘI

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 121/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu về thi hành tạm giữ, tạm giam;