Ngày 25/08/2020, Thông tư 24/2020/TT-BGDĐT do do Bộ trưởng Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 25/08 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về sự việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong những cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vẫn chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo. Nội dung chi tiết, mời những bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 24/2020/TT-BGDĐT

TP. Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ 24/2020/TT-BGDĐT

QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TRONG những CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ vẫn chưa ĐÁP ỨNG TRÌNH ĐỘ CHUẨN ĐƯỢC ĐÀO TẠO