Ngày 26/8/2020, Bộ GDvàamp;ĐT phát hành Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT về sự việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT.

do đó, Thông tư 26 có nhiều điểm mới về hoạt động kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học viên; đảm bảo hoạt động kiểm tra, đánh giá như một hoạt động học tập, vì hoạt động học tập và sự tiến bộ của học viên. gồm có những điểm mới sau:

  • Thứ nhất là tăng cường đánh giá bằng nhận xét thay cho chỉ đánh giá bằng nhận xét ở một số môn học trước đây như Thể dục, Âm nhạc, Mĩ thuật. Việc đánh giá bằng nhận xét nhằm hiện thực mục tiêu định hướng đánh giá phẩm chất, năng lực người học; hay nói cách khác là đánh giá vì sự tiến bộ của học viên. Như vậy, rất có thể hiểu học viên sẽ được đánh giá nhiều lần, bằng nhiều hình thức không giống nhau và có nhiều thời điểm để thể hiện bản thân. Từ đó, kết quả của hoạt động kiểm tra, đánh giá sẽ sát thực với năng lực của học viên, giúp những em hình thành, phát triển được phẩm chất, năng lực cơ bản thiết yếu trong cuộc sống.
  • Thứ hai là học viên rất có thể kiểm tra đánh giá trên máy tính (rất có thể triển khai trên giấy, hoặc trên máy tính với thời gian từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa là 120 phút). Hoạt động đánh giá qui định tại Thông tư 26 được cụ thể hóa hơn so với Thông tư 58/2011 trước đây. Trong số đó, kiểm tra, đánh giá thường xuyên được triển khai theo như hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trải qua: hỏi – đáp; viết ngắn; thuyết trình; thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập gắn với chủ đề dạy học cụ thể.
  • Thứ ba là thay thế cụm từ “cho điểm” bằng cụm từ “đánh giá”; “số lần” bằng cụm từ “số điểm”; “cho điểm” bằng cụm từ “điểm số”; “của một môn học nào đó” bằng cụm từ “của duy nhất một môn học nào đó”.
  • Thứ tư là đưa thêm môn Ngoại ngữ tham gia vào đánh giá chọn học viên giỏi. Nếu như trước đây chỉ có 1 trong 2 môn Toán và Ngữ văn thì nay là một trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.
  • Thứ năm là không thể kiểm tra 1 tiết. Thông tư 26 qui định số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm như sau:

– trong những học kì, số điểm đánh giá thường xuyên (ĐĐGtx) hệ số 1, điểm đánh giá giữa kỳ (ĐĐGgk) hệ số 2 và điểm đánh giá cuối kỳ (ĐĐGck) hệ số 3 của một học viên đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (gồm có cả chủ đề tự chọn) như sau:

a) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

  • Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx;
  • Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx;
  • Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.

b) Kiểm tra, đánh giá định kì:

trong những học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;

Như vậy, so với quy định tại Thông tư 58/2011, tổng số đầu điểm kiểm tra đánh học viên theo Thông tư 26/2020 đã giảm, môn nhiều nhất cũng chỉ có 6 đầu điểm.

Ngoài ra, Thông tư 26 cũng quy định cụ thể hơn về đánh giá học viên khuyết tật; bổ sung nội dung xét lên lớp đối với học viên khuyết tật. do đó, việc đánh giá kết quả giáo dục của đối tượng học viên này được triển khai theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——-

Số: 26/2020/TT-BGDĐT

TP. Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Chương trình giáo dục phổ thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 6 như sau:

“b) phối kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số đối với những môn học sót lại:

– Đánh giá bằng nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi và kết quả triển khai những nhiệm vụ học tập của học viên trong quy trình học tập môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

– Đánh giá bằng điểm số kết quả triển khai những yêu cầu về chuẩn kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đối với môn học quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Kết quả đánh giá theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 6 như sau:

“a) Đối với những môn học phối kết hợp giữa đánh giá bằng nhận xét và đánh giá bằng điểm số: nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi, kết quả học tập môn học sau mỗi học kì, cả năm học; tính điểm trung bình môn học và tính điểm trung bình những môn học sau mỗi học kì, cả năm học;”.

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

Điều 7. những loại kiểm tra, đánh giá; hệ số điểm kiểm tra, đánh giá

1. những loại kiểm tra, đánh giá

a) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

– Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được triển khai trong quy trình dạy học và giáo dục, nhằm kiểm tra, đánh giá quy trình và kết quả triển khai những nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học viên theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành;

– Kiểm tra, đánh giá thường xuyên được triển khai theo như hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến trải qua: hỏi – đáp, viết, thuyết trình, thực hành, thí nghiệm, sản phẩm học tập;

– Số lần kiểm tra, đánh giá thường xuyên không giới hạn bởi số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư này.

b) Kiểm tra, đánh giá định kì:

– Kiểm tra, đánh giá định kì được triển khai sau mỗi giai đoạn giáo dục nhằm đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học viên theo chương trình môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành;

– Kiểm tra, đánh giá định kì, gồm kiểm tra, đánh giá giữa kì và kiểm tra, đánh giá cuối kì, được triển khai trải qua: bài kiểm tra (trên giấy hoặc trên máy tính), bài thực hành, dự án công trình học tập.

+ Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá định kì bằng bài kiểm tra trên giấy hoặc trên máy tính từ 45 phút đến 90 phút, đối với môn chuyên tối đa 120 phút. Đề kiểm tra được xây dựng dựa trên ma trận, đặc tả của đề, đáp ứng theo mức độ cần đạt của môn học, hoạt động giáo dục quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

+ Đối với bài thực hành, dự án công trình học tập phải có hướng dẫn và tiêu chuẩn đánh giá trước khi triển khai.

2. Hệ số điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kì

a) Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (viết tắt là ĐĐGtx): tính hệ số 1;

b) Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (viết tắt là ĐĐGgk): tính hệ số 2;

c) Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (viết tắt là ĐĐGck): tính hệ số 3.”.

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

Điều 8. Số điểm kiểm tra, đánh giá và cách cho điểm

1. trong những học kì, số ĐĐGtx, ĐĐGgk và ĐĐGck của một học viên đối với từng môn học, hoạt động giáo dục (gồm có cả chủ đề tự chọn) như sau:

a) Kiểm tra, đánh giá thường xuyên:

– Môn học có từ 35 tiết trở xuống/năm học: 2 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 35 tiết đến 70 tiết/năm học: 3 ĐĐGtx;

– Môn học có từ trên 70 tiết/năm học: 4 ĐĐGtx.

b) Kiểm tra, đánh giá định kì:

trong những học kì, một môn học có 01 (một) ĐĐGgk và 01 (một) ĐĐGck;

2. Điểm những bài kiểm tra, đánh giá là số nguyên hoặc số thập phân được lấy đến chữ số thập phân thứ nhất sau khi làm tròn số.

3. Những học viên không đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này nếu có lí do chính đáng thì được kiểm tra, đánh giá bù bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu, với hình thức, mức độ kiến thức và kỹ năng, kĩ năng và thời gian tương đương. Việc kiểm tra, đánh giá bù được hoàn thành trong từng học kì hoặc cuối năm học.

4. Trường hợp học viên không tồn tại đủ số điểm kiểm tra, đánh giá theo quy định tại khoản 1 Điều này mà không tồn tại lí do chính đáng hoặc có lí do chính đáng nhưng không tham gia kiểm tra, đánh giá bù sẽ nhận điểm 0 (không) của bài kiểm tra, đánh giá còn thiếu.”.

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 10 như sau:

“a) Điểm trung bình môn học kì (viết tắt là ĐTBmhk) là trung bình cộng của điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên, điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì và điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì với những hệ số quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này như sau:

ĐTBmhk=frac{TĐĐGtx+2xĐĐGgk+3xĐĐGck}{SốĐĐGtx+5}

TĐĐGtx: Tổng điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên.”.

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 14 như sau:

Điều 14. Đánh giá học viên khuyết tật

1. Việc đánh giá kết quả giáo dục của học viên khuyết tật được triển khai theo nguyên tắc động viên, khuyến khích sự nỗ lực và tiến bộ của người học.

2. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục hòa nhập, kết quả giáo dục môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học viên khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chung được đánh giá như đối với học viên bình thường nhưng có giảm nhẹ yêu cầu về kết quả học tập. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học viên khuyết tật không tồn tại khả năng đáp ứng yêu cầu chung được đánh giá theo kết quả triển khai Kế hoạch giáo dục cá nhân; không đánh giá những nội dung môn học, môn học hoặc nội dung giáo dục được miễn.

3. Đối với học viên khuyết tật học tập theo phương thức giáo dục chuyên biệt, kết quả giáo dục của môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học viên khuyết tật đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định dành riêng cho giáo dục chuyên biệt. Những môn học hoặc hoạt động giáo dục mà học viên khuyết tật không tồn tại khả năng đáp ứng yêu cầu giáo dục chuyên biệt thì đánh giá theo kết quả triển khai Kế hoạch giáo dục cá nhân.”.

7. Bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau:

“3. Xét lên lớp đối với học viên khuyết tật

Hiệu trưởng căn cứ kết quả học tập những môn học, hoạt động giáo dục của học viên khuyết tật để xét lên lớp đối với học viên khuyết tật học theo chương trình giáo dục chung hoặc căn cứ vào kết quả triển khai Kế hoạch giáo dục cá nhân đối với học viên khuyết tật không đáp ứng được chương trình giáo dục chung để xét lên lớp.”.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 18 như sau:

Điều 18. Xét công nhận danh hiệu học viên

1. Công nhận đoạt danh hiệu học viên giỏi học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm loại tốt và học lực loại giỏi.

2. Công nhận đoạt danh hiệu học viên tiên tiến học kì hoặc cả năm học, nếu đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên và học lực từ loại khá trở lên.

3. học viên đạt thành tích nổi trội hoặc có tiến bộ vượt bậc trong học tập, rèn luyện được Hiệu trưởng tặng giấy khen.”.

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 19 như sau:

“1. triển khai kiểm tra, đánh giá thường xuyên; tham gia kiểm tra, đánh giá định kì theo phân công của Hiệu trưởng; trực tiếp ghi điểm hoặc mức nhận xét (đối với những môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học viên. Đối với hình thức kiểm tra, đánh giá bằng hỏi – đáp, giáo viên phải nhận xét, góp ý kết quả reply của học viên trước lớp; nếu quyết định cho điểm hoặc ghi nhận xét (đối với những môn đánh giá bằng nhận xét) vào sổ theo dõi và đánh giá học viên thì phải triển khai ngay sau đó.

2. Tính điểm trung bình môn học (đối với những môn học phối kết hợp đánh giá bằng nhận xét và điểm số), xếp loại nhận xét môn học (đối với những môn học đánh giá bằng nhận xét) theo học kì, cả năm học và trực tiếp vào sổ theo dõi và đánh giá học viên, học bạ.”.

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 21 như sau:

“4. Tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá định kì những môn học theo quy định tại Quy chế này; kiểm tra, đánh giá lại những môn học theo quy định tại Điều 16 Quy chế này; phê duyệt và ra mắt danh sách học viên được lên lớp sau khi có kết quả kiểm tra lại những môn học, kết quả rèn luyện về hạnh kiểm trong kì nghỉ hè.”.

Điều 2. Bãi bỏ một số điểm và thay thế một số từ, cụm từ tại một số Điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên trung học cơ sở và học viên trung học phổ thông phát hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Bãi bỏ điểm c và điểm d khoản 1 Điều 6.

2. Thay thế cụm từ “cho điểm” tại Điều 9 bằng cụm từ “đánh giá”.

3. Thay thế cụm từ “số lần” tại gạch đầu dòng thứ nhất điểm a khoản 2 Điều 10 bằng cụm từ “số điểm”.

4. Thay thế cụm từ “cho điểm” bằng cụm từ “điểm số” tại khoản 1 và khoản 2 Điều 11.

5. Thay thế cụm từ “Quyết định số 69/2007/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2007” tại khoản 5 Điều 12 bằng cụm từ “Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012”.

6. Thay thế cụm từ “của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn” tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 13 bằng cụm từ “của 1 trong 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ”.

7. Thay thế cụm từ “của một môn học nào đó” tại khoản 6 Điều 13 bằng cụm từ “của duy nhất một môn học nào đó”.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2020.

2. Thông tư này triển khai từ năm học 2020 – 2021 đối với học viên trung học cơ sở và trung học phổ thông học theo chương trình giáo dục phổ thông phát hành kèm theo những quyết định tiếp sau này:

a) Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Chương trình giáo dục phổ thông;

b) Quyết định số 01/QĐ-BGDĐT ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp trung học cơ sở;

c) Quyết định số 5209/QĐ-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh thí điểm cấp trung học phổ thông;

d) Quyết định số 2092/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc phát hành Chương trình môn Tiếng Pháp Ngoại ngữ 2;

đ) Quyết định số 3452/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc Phê duyệt Chương trình những môn học trong Chương trình song ngữ Tiếng Pháp (gồm những môn Tiếng Pháp, Toán bằng Tiếng Pháp, Vật lí bằng Tiếng Pháp);

e) Quyết định số 3735/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc Phê duyệt Chương trình giáo dục phổ thông thí điểm môn Tiếng Hàn-Ngoại ngữ 2 cấp trung học;

g) Quyết định số 2744/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sự việc phát hành Chương trình giáo dục phổ thông thí điểm môn Tiếng Nhật-Ngoại ngữ 1 hệ 10 năm cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức triển khai

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, những tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:

– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ban Tuyên giáo trung ương;
– Kiểm toán nhà nước;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– Công báo;
– Bộ trưởng;
– Như Điều 4 (để triển khai);
– Cổng TTĐT Chính phủ;
– Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ PC, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Độ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *