Từ ngày 20/10/2020, Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT do Bộ GDvàamp;ĐT phát hành ngày 04/09 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về đánh giá học viên tiểu học và có rất nhiều điểm mới so với Thông tư 22.

Trong số đó, quy định đề kiểm tra định kỳ của học viên tiểu học được thiết kế thích hợp với yêu cầu cần đạt và những thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học, gồm những câu hỏi, bài tập theo những mức:

  • Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;
  • Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung giống như;
  • Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

2. Đánh giá thường xuyên là hoạt động đánh giá ra mắt trong quy trình tiến hành hoạt động dạy học theo yêu cầu cần đạt và thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và một số thể hiện phẩm chất, năng lực của học viên. Đánh giá thường xuyên cung ứng thông tin phản hồi cho giáo viên và học viên, để kịp thời điều chỉnh quy trình dạy học, hỗ trợ, thúc đẩy sự tiến bộ của học viên theo mục tiêu giáo dục tiểu học.

3. Đánh giá định kỳ là đánh giá kết quả giáo dục học viên sau một giai đoạn học tập, rèn luyện, nhằm xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, rèn luyện của học viên theo yêu cầu cần đạt và thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực học viên.

4. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục là việc tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp và Học bạ vào những thời điểm theo quy định.

Điều 3. Mục đích đánh giá

Mục đích đánh giá là cung ứng thông tin chính xác, kịp thời, xác định được thành tích học tập, rèn luyện theo mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và sự tiến bộ của học viên để hướng dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh những hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, cụ thể như sau:

1. Giúp giáo viên điều chỉnh, đổi mới hình thức tổ chức, phương pháp giáo dục trong quy trình dạy học, giáo dục; kịp thời phát hiện những cố gắng, tiến bộ của học viên nhằm động viên, khích lệ và phát hiện những khó khăn vẫn chưa thể tự vượt qua của học viên để hướng dẫn, giúp đỡ nhằm nâng cao chất lượng, tác dụng hoạt động học tập, rèn luyện của học viên; góp phần tiến hành mục tiêu giáo dục tiểu học.

2. Giúp học viên có khả năng tự nhận xét, tham gia nhận xét; tự học, tự điều chỉnh cách học; giao tiếp, hợp tác; có hứng thú học tập và rèn luyện để tiến bộ.

3. Giúp cha mẹ học viên hoặc người giám hộ (tiếp trong tương lai gọi chung là cha mẹ học viên) tham gia đánh giá quy trình và kết quả học tập, rèn luyện, quy trình hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học viên; tích cực hợp tác với nhà trường trong những hoạt động giáo dục học viên.

4. Giúp cán bộ quản lý giáo dục những cấp kịp thời lãnh đạo những hoạt động giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá nhằm đạt tác dụng giáo dục.

5. Giúp những tổ chức xã hội nắm thông tin chính xác, khách quan, phát huy nguồn lực xã hội tham gia đầu tư phát triển giáo dục.

Điều 4. Yêu cầu đánh giá

1. Đánh giá học viên trải qua đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt và thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục và những thể hiện phẩm chất, năng lực của học viên theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

2. Đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, đánh giá định kỳ bằng điểm số phối kết hợp với nhận xét; phối kết hợp đánh giá của giáo viên, học viên, cha mẹ học viên, Trong số đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

3. Đánh giá sự tiến bộ và vì sự tiến bộ của học viên; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học viên; giúp học viên phát huy nhiều nhất khả năng, năng lực; đảm bảo kịp thời, công minh, khách quan; không so sánh học viên này với học viên khác, không tạo áp lực cho học viên, giáo viên và cha mẹ học viên.

Chương II.

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ

Điều 5. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung đánh giá

a) Đánh giá quy trình học tập, sự tiến bộ và kết quả học tập của học viên đáp ứng yêu cầu cần đạt và thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.

b) Đánh giá sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực của học viên trải qua những phẩm chất chủ yếu và những năng lực cốt lõi như sau:

- Những phẩm chất chủ yếu: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

- Những năng lực cốt lõi:

+) Những năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo;

+) Những năng lực đặc trưng: ngôn ngữ, tính toán, khoa học, công nghệ, tin học, thẩm mĩ, thể chất.

2. Phương pháp đánh giá

Một số phương pháp đánh giá thường được sử dụng trong quy trình đánh giá học viên gồm:

a) Phương pháp quan sát: Giáo viên theo dõi, lắng nghe học viên trong quy trình giảng dạy trên lớp, sử dụng phiếu quan sát, bảng kiểm tra, nhật ký ghi chép lại những thể hiện của học viên để sử dụng làm minh chứng đánh giá quy trình học tập, rèn luyện của học viên.

b) Phương pháp đánh giá qua hồ sơ học tập, những sản phẩm, hoạt động của học viên: Giáo viên đưa ra những nhận xét, đánh giá về những sản phẩm, kết quả hoạt động của học viên, từ đó đánh giá học viên theo từng nội dung đánh giá có liên quan.

c) Phương pháp vấn đáp: Giáo viên trao đổi với học viên trải qua việc hỏi-đáp để thu thập thông tin nhằm đưa ra những nhận xét, biện pháp giúp đỡ kịp thời.

d) Phương pháp kiểm tra viết: Giáo viên sử dụng những bài kiểm tra gồm những câu hỏi, bài tập được thiết kế theo mức độ, yêu cầu cần đạt của chương trình, dưới hình thức trắc nghiệm, tự luận hoặc phối kết hợp trắc nghiệm và tự luận để đánh giá mức đạt được về những nội dung giáo dục cần đánh giá.

Điều 6. Đánh giá thường xuyên

1. Đánh giá thường xuyên về nội dung học tập những môn học, hoạt động giáo dục

a) Giáo viên sử dụng linh hoạt, thích hợp những phương pháp đánh giá, nhưng chủ yếu trải qua lời nói chỉ ra cho học viên biết được chỗ đúng, vẫn chưa đúng và cách sửa chữa; viết nhận xét vào vở hoặc sản phẩm học tập của học viên khi thiết yếu, có biện pháp cụ thể giúp đỡ kịp thời.

b) học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét sản phẩm học tập của bạn, nhóm bạn trong quy trình tiến hành những nhiệm vụ học tập để học và làm tốt hơn.

c) Cha mẹ học viên trao đổi với giáo viên về những nhận xét, đánh giá học viên bằng những hình thức thích hợp và phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học viên học tập, rèn luyện.

2. Đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

a) Giáo viên sử dụng linh hoạt, thích hợp những phương pháp đánh giá; căn cứ vào những thể hiện về nhận thức, hành vi, thái độ của học viên; đối chiếu với yêu cầu cần đạt của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để nhận xét và có biện pháp giúp đỡ kịp thời.

b) học viên được tự nhận xét và được tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn về những thể hiện của từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi để hoàn thiện bản thân.

c) Cha mẹ học viên trao đổi, phối hợp với giáo viên động viên, giúp đỡ học viên rèn luyện và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi.

Điều 7. Đánh giá định kỳ

1. Đánh giá định kỳ về nội dung học tập những môn học, hoạt động giáo dục

a) Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên dạy môn học căn cứ vào quy trình đánh giá thường xuyên và yêu cầu cần đạt, thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của từng môn học, hoạt động giáo dục để đánh giá học viên đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo những mức sau:

- Hoàn thành tốt: tiến hành tốt những yêu cầu học tập và thường xuyên rất có thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

- Hoàn thành: tiến hành được những yêu cầu học tập và rất có thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục;

- vẫn chưa hoàn thành: vẫn chưa tiến hành được một số yêu cầu học tập hoặc vẫn chưa xuất hiện thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học hoặc hoạt động giáo dục.

b) Vào cuối học kỳ I và cuối năm học, đối với những môn học bắt buộc: Tiếng Việt, Toán, Ngoại ngữ 1, Lịch sử và Địa lí, Khoa học, Tin học và Công nghệ có bài kiểm tra định kỳ;

Đối với lớp 4, lớp 5, có thêm bài kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt, môn Toán vào giữa học kỳ I và giữa học kỳ II.

c) Đề kiểm tra định kỳ thích hợp với yêu cầu cần đạt và những thể hiện cụ thể về những thành phần năng lực của môn học, gồm những câu hỏi, bài tập được thiết kế theo những mức như sau:

- Mức 1: Nhận biết, nhắc lại hoặc mô tả được nội dung đã học và áp dụng trực tiếp để giải quyết một số tình huống, vấn đề quen thuộc trong học tập;

- Mức 2: Kết nối, sắp xếp được một số nội dung đã học để giải quyết vấn đề có nội dung giống như;

- Mức 3: Vận dụng những nội dung đã học để giải quyết một số vấn đề mới hoặc đưa ra những phản hồi hợp lý trong học tập và cuộc sống.

d) Bài kiếm tra được giáo viên sửa lỗi, nhận xét, cho điểm theo thang điểm 10, không cho điểm thập phân và được trả lại cho học viên. Điểm của bài kiểm tra định kỳ không dùng để so sánh học viên này với học viên khác. Nếu kết quả bài kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm học bất thường so với đánh giá thường xuyên, giáo viên đề xuất với nhà trường rất có thể cho học viên làm bài kiểm tra khác để đánh giá đúng kết quả học tập của học viên.

2. Đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với những giáo viên dạy cùng lớp, trải qua những nhận xét, những thể hiện trong quy trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên, đánh giá theo những mức sau:

a) Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, thể hiện rõ và thường xuyên.

b) Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, thể hiện nhưng vẫn chưa thường xuyên.

c) Cần cố gắng: vẫn chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, thể hiện vẫn chưa rõ.

Điều 8. Đánh giá học viên ở trường, lớp giành riêng cho người khuyết tật

1. học viên khuyết tật học theo phương thức giáo dục hoà nhập tùy theo dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, được đánh giá như đối với học viên không khuyết tật, có điều chỉnh yêu cầu cho thích hợp với dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

2. học viên khuyết tật học theo phương thức giáo dục chuyên biệt được đánh giá theo quy định giành riêng cho giáo dục chuyên biệt hoặc theo yêu cầu của kế hoạch giáo dục cá nhân.

3. Đối với học viên học ở những lớp giành riêng cho người khuyết tật: giáo viên đánh giá học viên căn cứ vào nhận xét, đánh giá thường xuyên qua những buổi học tại lớp giành riêng cho người khuyết tật và kết quả đánh giá định kỳ môn Toán, môn Tiếng Việt được tiến hành theo quy định tại Điều 7 của Quy định này.

Điều 9. Tổng hợp đánh giá kết quả giáo dục

1. Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học:

a) Giáo viên dạy môn học căn cứ vào quy trình đánh giá thường xuyên và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về môn học, hoạt động giáo dục để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của từng học viên vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

b) Giáo viên chủ nhiệm căn cứ vào kết quả đánh giá thường xuyên và những mức đạt được từ đánh giá định kỳ về từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học viên để tổng hợp và ghi kết quả đánh giá giáo dục của học viên vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

2. Cuối năm học, căn cứ vào quy trình tổng hợp kết quả đánh giá về học tập từng môn học, hoạt động giáo dục và từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi, giáo viên chủ nhiệm tiến hành:

a) Đánh giá kết quả giáo dục học viên theo bốn mức:

- Hoàn thành xuất sắc: Những học viên có kết quả đánh giá những môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; những phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của những môn học đạt 9 điểm trở lên;

- Hoàn thành tốt: Những học viên vẫn chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc, nhưng có kết quả đánh giá những môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt; những phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 7 điểm trở lên;

- Hoàn thành: Những học viên vẫn chưa đạt mức Hoàn thành xuất sắc và Hoàn thành tốt, nhưng có kết quả đánh giá những môn học, hoạt động giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt hoặc Hoàn thành; những phẩm chất, năng lực đạt mức Tốt hoặc Đạt; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học những môn học đạt 5 điểm trở lên;

- vẫn chưa hoàn thành: Những học viên không thuộc những đối tượng trên.

b) Ghi nhận xét, kết quả tổng hợp đánh giá giáo dục và những thành tích của học viên được khen thưởng trong năm học vào Học bạ.

Điều 10. Hồ sơ đánh giá

1. Hồ sơ đánh giá là minh chứng cho quy trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên; là thông tin để tăng cường sự phối hợp giáo dục học viên giữa giáo viên, nhà trường với cha mẹ học viên.

2. Hồ sơ đánh giá từng năm học của mỗi học viên gồm Học bạ (theo Phụ lục 1 được đính kèm) và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (theo Phụ lục 2 được đính kèm).

a) Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của những lớp được lưu trữ tận nơi trường theo quy định.

b) Học bạ được nhà trường lưu trữ trong suốt thời gian học viên học tại trường, được giao cho học viên khi hoàn thành chương trình tiểu học hoặc chuyển trường.

Chương III.

SỬ DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

Điều 11. Xét hoàn thành chương trình lớp học, hoàn thành chương trình tiểu học

1. Xét hoàn thành chương trình lớp học:

a) học viên được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học là những học viên được đánh giá kết quả giáo dục ở một trong ba mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.

b) Đối với học viên vẫn chưa được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, giáo viên lập kế hoạch, hướng dẫn, giúp đỡ; đánh giá bổ sung để xét hoàn thành chương trình lớp học.

c) Đối với học viên đã được hướng dẫn, giúp đỡ mà vẫn vẫn chưa đủ điều kiện hoàn thành chương trình lớp học, tùy theo mức độ vẫn chưa hoàn thành ở những môn học, hoạt động giáo dục, mức độ hình thành và phát triển một số phẩm chất, năng lực, giáo viên lập danh sách báo cáo hiệu trưởng để tổ chức kiểm tra, đánh giá và kiểm tra, quyết định việc được lên lớp hoặc vẫn chưa được lên lớp.

2. Xét hoàn thành chương trình tiểu học:

học viên hoàn thành chương trình lớp 5 được xác nhận và ghi vào Học bạ: Hoàn thành chương trình tiểu học.

Điều 12. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học viên

1. Nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học viên nhằm đảm bảo tính khách quan và trách nhiệm của giáo viên về kết quả đánh giá học viên; giúp giáo viên nhận học viên vào năm học tiếp theo có đủ thông tin thiết yếu để có kế hoạch, biện pháp giáo dục tác dụng.

2. Hiệu trưởng lãnh đạo nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học viên:

a) Đối với học viên lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4: giáo viên chủ nhiệm trao đổi với giáo viên sẽ nhận học viên vào năm học tiếp theo về những nét nổi trội hoặc hạn chế của học viên, bàn giao hồ sơ đánh giá học viên theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Quy định này.

b) Đối với học viên lớp 5: tổ chức coi, chấm bài kiểm tra có sự tham gia của giáo viên trường trung học cơ sở trên cùng địa bàn; giáo viên chủ nhiệm hoàn thiện hồ sơ đánh giá học viên, bàn giao cho nhà trường.

c) những tổ chuyên môn ra đề kiểm tra định kỳ cho những khối lớp.

3. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo những nhà trường trên cùng địa bàn tổ chức nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học viên hoàn thành chương trình tiểu học lên lớp 6 thích hợp với điều kiện của những nhà trường và địa phương.

Điều 13. Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học viên:

a) Khen thưởng cuối năm học:

- Khen thưởng danh hiệu học viên Xuất sac cho những học viên được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;

- Khen thưởng danh hiệu học viên Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học viên được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

b) Khen thưởng đột xuất: học viên có thành tích đột xuất trong năm học.

2. học viên có thành tích đặc biệt được nhà trường kiểm tra, đề nghị cấp trên khen thưởng.

3. Cán bộ quản lý và giáo viên rất có thể gửi thư khen cho những học viên có thành tích, cố gắng trong quy trình học tập, rèn luyện phẩm chất, năng lực hoặc có những việc làm tốt.

Chương IV.

TỔ CHỨC tiến hành

Điều 14. Trách nhiệm của sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Sở Giáo dục và Đào tạo phụ trách:

a) lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tiến hành đánh giá học viên tiểu học trên địa bàn.

b) Hướng dẫn sử dụng hồ sơ đánh giá, Học bạ của học viên trong trường hợp triển khai hồ sơ đánh giá, Học bạ điện tử.

c) Định kỳ mỗi năm một lần, tại thời điểm kết thúc năm học, báo cáo kết quả tổ chức tiến hành đánh giá học viên tiểu học về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo hiệu trưởng tổ chức tiến hành đánh giá, nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học viên tiểu học trên địa bàn; báo cáo kết quả tiến hành về Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách theo dõi, kiểm tra, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quy trình tiến hành Quy định này tại địa phương.

Điều 15. Trách nhiệm của hiệu trưởng

1. phụ trách lãnh đạo tổ chức, tuyên truyền tiến hành đánh giá học viên theo quy định tại Thông tư này; đảm bảo chất lượng đánh giá; báo cáo kết quả tiến hành về Phòng Giáo dục và Đào tạo.

2. Tôn trọng quyền tự chủ của giáo viên trong việc tiến hành quy định đánh giá học viên.

3. lãnh đạo việc ra đề kiểm tra định kỳ; xây dựng và tiến hành kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ học viên; nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học viên; xác nhận kết quả đánh giá học viên cuối năm học; xét lên lớp; quản lý hồ sơ đánh giá học viên.

4. Giải trình, giải quyết thắc mắc, kiến nghị về đánh giá học viên trong phạm vi và quyền hạn của hiệu trưởng.

Điều 16. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giáo viên chủ nhiệm:

a) phụ trách đánh giá, tổng hợp kết quả giáo dục học viên trong lớp; hoàn thành hồ sơ đánh giá học viên theo quy định; nghiệm thu, bàn giao kết quả giáo dục học viên cho lớp học sau.

b) Thông báo riêng cho cha mẹ học viên về kết quả đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và đánh giá kết quả giáo dục của mỗi học viên.

c) Hướng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn. Tuyên truyền cho cha mẹ học viên về nội dung và cách thức đánh giá theo Quy định này; phối hợp và hướng dẫn cha mẹ học viên tham gia vào quy trình đánh giá.

2. Giáo viên giảng dạy môn học:

a) phụ trách đánh giá quy trình học tập, rèn luyện và kết quả học tập của học viên đối với môn học, hoạt động giáo dục theo quy định.

b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, giáo viên cùng lớp, cha mẹ học viên tiến hành việc đánh giá học viên; hoàn thành hồ sơ đánh giá học viên; nghiệm thu kết quả giáo dục học viên.

c) Huớng dẫn học viên tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn.

3. Giáo viên theo dõi sự tiến bộ của học viên, ghi chép những lưu ý với học viên có nội dung vẫn chưa hoàn thành hoặc có tiến bộ trong học tập và rèn luyện.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của học viên

1. Được đưa ra ý kiến và nhận sự hướng dẫn, giải thích của giáo viên, hiệu trưởng về kết quả đánh giá.

2. Tích cực tự nhận xét và tham gia nhận xét bạn, nhóm bạn theo hướng dẫn của giáo viên.

3. tiến hành tốt những nhiệm vụ quy định trong Điều lệ trường tiểu học; chấp hành nội quy, quy chế của nhà trường, tích cực trong học tập và rèn luyện.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Độ

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *