Từ ngày 20/01/2020, Thông tư 31/2019/TT-BYT do Bộ Y tế đã phát hành ngày 05/12/2019 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định yêu cầu đối với những sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.

do đó, những sản phẩm sữa tươi sử dụng trong Chương trình Sữa học đường gồm có sữa tươi nguyên chất tiệt trùng và sữa tươi tiệt trùng đáp ứng những quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật vương quốc đối với những sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT phát hành kèm theo Thông tư 30/2010/TT-BYT. Nội dung chi tiết mời những bạn tải Thông tư tại đây.

BỘ Y TẾ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 31/2019/TT-BYT

Thành Phố Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2019