Từ ngày 01/11/2020, do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư 33/2020/TT-BGDĐT ngày 15/09/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về sự việc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương.

do đó, quy định tiêu chuẩn nội dung tài liệu do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức biên soạn như sau:

  • Nội dung tài liệu thể hiện đúng và đầy đủ những vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền thống của địa phương; những vấn đề về địa lý, kinh tế, hướng nghiệp của địa phương;
  • những thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh bảo đảm chính xác, khách quan, nhất quán và tương thích với trình độ học viên; những số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng.
  • những thành tựu khoa học mới liên quan đến nội dung giáo dục địa phương được update và tương thích với mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông.
  • Những nội dung giáo dục về chủ quyền vương quốc, quyền con người, quyền trẻ em, bình đẳng giới, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu được thể hiện hợp lý.