Từ ngày 20/11/2020 Thông tư 38/2020/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành ngày 06/10/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về links đào tạo với quốc tế trình độ ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ theo như hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp phối kết hợp trực tuyến.

vì vậy, cơ sở đào tạo Việt Nam và cơ sở giáo dục ĐH quốc tế triển khai chương trình links đào tạo theo như hình thức trực tiếp phối kết hợp trực tuyến bảo đảm thời lượng giảng dạy theo phương thức trực tuyến không quá 30% tổng thời lượng giảng dạy của chương trình. Nội dung chi tiết mời những bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 38/2020/TT-BGDĐT

Thủ Đô Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2020