Ngày 09/10/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư 39/2020/TT-BGDĐT về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ ĐH.

vì vậy, những tiêu chuẩn của tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo được đánh giá theo thang 7 mức, Trong số đó:

  • Mức 01 là hoàn toàn không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, phải có giải pháp khắc phục ngay;
  • Mức 2 là không đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn, cần phải có những giải pháp khắc phục;
  • Mức 3 là vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu của tiêu chuẩn nhưng chỉ việc phải có một số cải tiến nhỏ sẽ đáp ứng được yêu cầu;
  • Mức 4 là đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn;
  • Mức 5: Đáp ứng tốt hơn yêu cầu của tiêu chuẩn;
  • Mức 6: Đáp ứng rất tốt yêu cầu của tiêu chuẩn;
  • Mức 7: Đáp ứng xuất sắc yêu cầu của tiêu chuẩn.