Ngày 13/10/2020, Bộ Nội vụ phát hành Thông tư 4/2020/TT-BNV về sự việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

vì vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quỹ xã hội, quỹ từ thiện xây dựng pháp nhân thì quỹ gửi hồ sơ thông báo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Hồ sơ gồm có:

  • Quyết định xây dựng pháp nhân (bản chính) và bản sao Giấy phép hoạt động;
  • Bản sao những tài liệu sau: điều lệ hoặc quy chế, quy định về tổ chức, hoạt động của pháp nhân, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu pháp nhân.
BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–
Số: 4/2020/TT-BNV Hà Thành, ngày 13 tháng 10 năm 2020

b) Danh mục mẫu văn bản áp dụng cho cơ quan quản lý nhà nước (Phụ lục II).

2. Thể thức và kỹ thuật trình diễn văn bản theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 02/2013/TT-BNV ngày 10 tháng tư năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng tư năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Điều 6. Trách nhiệm thi hành

1. Trường hợp quỹ xã hội - từ thiện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và công nhận điều lệ trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi hết nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý quỹ theo quy định của điều lệ, quỹ triển khai sửa đổi, bổ sung điều lệ gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận điều lệ quỹ theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP và Thông tư này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và những quỹ có trách nhiệm triển khai Thông tư này.

3. Trong quy trình triển khai nếu có vướng mắc, đề nghị những tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Nội vụ để nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho thích hợp./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, những Phó Thủ tướng Chính phủ;
- những bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân vô thượng;
- Viện kiểm sát nhân dân vô thượng;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của những tổ chức chính trị - xã hội;
- HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, những Thứ trưởng, những đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ;
- Lưu: VT, TCPCP, TT, N.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Trần Anh Tuấn

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *