Ngày 24/11/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư 46/2020/TT-BGDĐT về Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Theo quy định, tổng thời lượng thực hành cho cả môn giáo dục quốc phòng là 105 tiết, Trong số đó: Lớp 10 :35 tiết, lớp 11: 35 tiết; lớp 12: 35 tiết. Căn cứ vào chương trình năm học, những trường xây dựng kế hoạch dạy học đảm bảo đủ thời gian. Vậy tiếp sau này là nội dung chi tiết Thông tư mời những bạn cùng theo dõi và tải Thông tư tại đây.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 46/2020/TT-BGDĐT

TP Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2020

THÔNG TƯ 46/2020/TT-BGDĐT

phát hành CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh ngày 19 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư phát hành Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Điều 1. phát hành kèm theo Thông tư này Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông.

Điều 2. Thông tư này áp dụng đối với những trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học Trong số đó có cấp trung học phổ thông (tiếp sau này gọi tắt là trường trung học phổ thông) và tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 01 năm 2021 và thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Thủ trưởng những đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo; Hiệu trưởng những trường trung học phổ thông; tổ chức, cá nhân có liên quan phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận:
– Văn phòng Quốc hội;

– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Văn phòng Chính phủ;
– Ủy ban VHGDTNTNNĐ của Quốc hội;
– Ủy ban vương quốc Giáo dục và Phát triển nhân lực;
– Ban Tuyên giáo Trung ương;
– Hội đồng GDQPvàamp;AN Trung ương;
– những Bộ, cơ quan ngang Bộ;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– Kiểm toán nhà nước;
– Cục KTVBQPPL (Bộ Tư pháp);
– UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– những Sở giáo dục và đào tạo;
– Công báo; Như Điều 4;
– Cổng TTĐT Chính phủ; Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, Vụ GDQP, Vụ GDTrH, Vụ PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Phúc

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

(Cấp Trung học phổ thông)

(phát hành kèm theo Thông tư số: 46/2020/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

MỤC LỤC

I. đặc trưng MÔN HỌC

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1. Nội dung khái quát

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp

2.1. Lớp 10

2.2. Lớp 11

2.3. Lớp 12

VI. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN triển khai CHƯƠNG TRÌNH

I. đặc trưng MÔN HỌC

Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh giữ vai trò chủ chốt trong việc giáo dục ý thức, trách nhiệm của công dân đối với việc triển khai nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục cho học viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng niềm tự hào tự tôn dân tộc. Cùng với những môn học và hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành ở học viên những phẩm chất, năng lực chung được quy định trong chương trình tổng thể, trải qua nội dung môn học hình thành năng lực nhận thức những vấn đề về quốc phòng, an ninh và vận dụng những kiến thức và kỹ năng đã học vào cuộc sống.

Ở cấp tiểu học, trung học cơ sở giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai lồng ghép trải qua nội dung những môn học trong chương trình, phối hợp với hoạt động ngoại khóa tương thích với lứa tuổi, bảo đảm cho học viên hình thành những hiểu biết thuở đầu về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc về lực lượng vũ trang nhân dân và ý thức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Ở cấp trung học phổ thông là môn học chính khóa, bảo đảm cho học viên có những hiểu biết thuở đầu về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; về truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lượng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; có kiến thức và kỹ năng cơ bản, rất cần thiết về phòng thủ dân sự và kĩ năng quân sự; sẵn sàng triển khai nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng trên cơ sở những quan điểm sau:

1. Tính kế thừa và hiện đại

Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được xây dựng trên cơ sở những quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, pháp lý Nhà nước về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Được xây dựng dựa trên nền tảng lí luận và thực tiễn truyền thống kinh nghiệm đánh giặc giữ nước của cha ông, nghệ thuật quân sự Việt Nam và update thành tựu của khoa học quân sự, sư phạm quân sự hiện đại.

2. Phát triển phẩm chất, năng lực chung, năng lực đặc trưng

Chương trình xác định rõ những phẩm chất, năng lực hoàn toàn có thể hình thành và phát triển ở học viên trải qua môn học: một mặt chương trình căn cứ vào yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực làm cơ sở và xuất phát điểm để lựa chọn nội dung giáo dục; mặt khác chương trình hình thành và phát triển những phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi cho học viên trải qua việc hướng dẫn học viên tiếp thu, vận dụng nội dung môn học vào thực tiễn.

3. Tính thực hành, thực tiễn

Chương trình xác định thực hành, luyện tập, vận dụng là nội dung quan trọng, đồng thời là phương thức thiết thực, kết quả để phát triển phẩm chất, năng lực của học viên. Nội dung này chú trọng việc vận dụng kiến thức và kỹ năng quốc phòng, an ninh và kĩ năng vận dụng vào thực tiễn nhằm góp phần phát triển những năng lực đặc trưng môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

4. Tính dân tộc và nhân văn

Giúp học viên nhận thức đúng về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc, nhân văn, sự đoàn kết toàn dân của dân tộc Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước; tinh thần đoàn kết quốc tế; giúp học viên phát triển những giá trị nhân văn, tinh thần xã hội hướng tới những giá trị khoan dung, nhân ái, tôn trọng, hòa bình, hòa hợp, hợp tác và vì sự tiến bộ và phát triển xã hội.

5. Tính mở, liên thông

Trên cơ sở đảm bảo nội dung theo những chủ đề thống nhất trong toàn quốc, chương trình dành thời lượng nhất định để những nhà trường hướng dẫn học viên tìm hiểu những vấn đề về quốc phòng, an ninh, truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương, xây dựng kế hoạch giáo dục tương thích với điều kiện địa phương.

Chương trình môn học, bố trí bài giảng tương thích có tính liên thông hỗ trợ kiến thức và kỹ năng từ lớp 10 đến lớp 12, đáp ứng yêu cầu về dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung học phổ thông, tương thích với nhận thức, phát triển thể lực và đặc trưng môn học.

III. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình môn Giáo dục quốc phòng và an ninh giúp học viên phát triển những phẩm chất: yêu nước, nhân ái, trung thực, trách nhiệm; giáo dục tình yêu quê tổ quốc, tinh thần nhân ái, nhân văn, ý thức trách nhiệm của công dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, an toàn và trật tự xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Góp phần phát triển ở học viên những năng lực chung: năng lực tự chủ, tự học; năng lực hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo trải qua những năng lực chuyên biệt như: năng lực nhận thức về những vấn đề quốc phòng, an ninh; năng lực vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng đã học vào cuộc sống.

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Yêu cầu cần đạt về những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung

Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần hình thành, phát triển ở học viên những phẩm chất chủ yếu và năng lực chung theo những mức độ tương thích với môn học, cấp học đã được quy định trong Chương trình tổng thể phát hành kèm theo Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

2. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc trưng

Môn Giáo dục quốc phòng và an ninh góp phần hình thành, phát triển ở học viên những năng lực chung được quy định trong Chương trình tổng thể trải qua những năng lực đặc trưng của môn học là: năng lực nhận thức những vấn đề quốc phòng, an ninh và năng lực vận dụng những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng quân sự đã học vào cuộc sống. Yêu cầu cần đạt về những năng lực đặc trưng như sau:

Năng lực Yêu cầu cần đạt

Nhận thức những vấn đề về quốc phòng, an ninh

– trình diễn được vai trò, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc qua những giai đoạn lịch sử;

– Nêu được quy định của pháp lý về những nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; trách nhiệm của công dân trong việc triển khai những quy định của pháp lý;

– Phân tích và trình diễn được những vấn đề cơ bản về chủ quyền lãnh thổ, biên giới vương quốc; trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới vương quốc hiện nay;

– Nêu được nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giao thông đường bộ, Luật Bảo vệ môi trường, Luật An ninh mạng…; biết phòng chống những loại tội phạm, những tệ nạn xã hội; quy định của pháp lý về những tệ nạn xã hội và trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, trong và ngoài trường học;

– trình diễn được những kĩ năng cơ bản về điều lệnh đội ngũ; kĩ thuật chiến đấu bộ binh, giải pháp bộ binh; cách sử dụng súng tiểu liên AK, lựu đạn; những công cụ hỗ trợ và cách sử dụng, trường hợp sử dụng công cụ hỗ trợ;

– Nêu được những nội dung phòng không nhân dân, phòng chống bom, mìn, vũ khí hóa học, sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy và nổ…; kĩ năng quan sát, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo; biết tìm và giữ phương hướng, biết lợi dụng địa hình, địa vật và vận dụng được kĩ thuật, giải pháp cá nhân trong thực hành những kĩ năng quân sự.

Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng quân sự đã học vào cuộc sống

– Xác định được vai trò, vị trí, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và trách nhiệm của công dân trong việc triển khai nhiệm vụ quốc phòng, an ninh;

– triển khai được trách nhiệm công dân trong việc bảo vệ và xây dựng Tổ quốc tương thích với lứa tuổi;

– Nhận diện được những thủ đoạn, thủ đoạn của những quyền lực thù địch, tội phạm và biện pháp phòng, chống; tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm;

– Biết phát huy khả năng bản thân, dụng cụ, phương tiện, vật chất sẵn có để vượt qua những thử thách trong cuộc sống, sẵn sàng đối phó với tình huống có bạo loạn, chiến tranh;

– triển khai được những kĩ năng cơ bản về điều lệnh đội ngũ; kĩ thuật chiến đấu bộ binh, giải pháp bộ binh; biết sử dụng súng tiểu liên AK; biết nhìn nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo; biết tìm và giữ phương hướng, biết lợi dụng địa hình, địa vật và vận dụng được kĩ thuật, giải pháp cá nhân trong thực hành những kĩ năng quân sự;

– triển khai được pháp lý về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng và chống ma túy, an ninh mạng, an ninh phi truyền thống; có kĩ năng phòng và chống thiên tai, dịch bệnh cho bản thân và xã hội;

– triển khai được một số kĩ năng cơ bản về phòng không nhân dân;

– triển khai được một số kĩ năng phòng chống bom, mìn, vũ khí hóa học, sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy và nổ…;

– Biết vận dụng kiến thức và kỹ năng về phòng thủ dân sự, kiến thức và kỹ năng phổ thông về phòng không nhân dân trong cuộc sống.

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC

1. Nội dung khái quát

Mạch nội dung môn học được cấu trúc theo 05 chủ đề đó là: một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ; kĩ thuật chiến đấu bộ binh; giải pháp bộ binh; một số hiểu biết về phòng thủ dân sự; kiến thức và kỹ năng phổ thông về phòng không nhân dân.

Chủ đề Nội dung Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

1. Một số hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh

1. Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

*

 

 

2. Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

*

 

 

3. Ma túy, tác hại của ma túy

*

 

 

4. Phòng, chống vi phạm pháp lý về trật tự an toàn giao thông

*

 

 

5. Bảo vệ an ninh vương quốc và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

*

 

 

6. Một số hiểu biết về an ninh mạng

*

 

 

7. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới vương quốc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 

*

 

8. Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

 

*

 

9. Một số vấn đề về vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường

 

*

 

10. pháp lý về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

 

*

 

11. Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học viên

 

*

 

12. Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

 

 

*

13. Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

 

 

*

14. Công tác tuyển sinh, đào tạo trong những trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

 

 

*

15. Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những quyền lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

 

 

*

16. Truyền thống và nghệ thuật danh giặc giữ nước của địa phương

 

 

*

2. Điều lệnh đội ngũ

1. Một số nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân

*

 

 

2. Đội ngũ từng người không tồn tại súng

*

 

 

3. Đội ngũ tiểu đội

*

 

 

3. Kĩ thuật chiến đấu bộ binh

1. Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

 

*

 

2. Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

 

*

 

3. Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

 

 

*

4. Chạy vũ trang

 

 

*

4. giải pháp bộ binh

1. những tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

*

 

 

2. Lợi dụng địa hình, địa vật

 

*

 

3. Nhìn nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

 

*

 

4. Tìm và giữ phương hướng

 

 

*

5. Vận dụng những tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

 

 

*

5. Một số hiểu biết về phòng thủ dân sự, kiến thức và kỹ năng phổ thông về phòng không nhân dân

1. Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy và nổ

*

 

 

2. Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

*

 

 

3. kiến thức và kỹ năng phổ thông về phòng không nhân dân

 

*

 

2. Nội dung cụ thể và yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp

Lớp 10:

Nội dung dạy học Thời gian Yêu cầu cần đạt
Tổng số tiết Lí thuyết Thực hành  

Lịch sử, truyền thống của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam

2

2

 

– Nêu được những nét chính về lịch sử, thực chất, truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam và Dân quân tự vệ;

– Từ những truyền thống anh hùng của lực lượng vũ trang rút ra được nét cơ bản của nghệ thuật quân sự Việt Nam qua mỗi giai đoạn.

Nội dung cơ bản một số luật về quốc phòng và an ninh Việt Nam

2

2

 

– Phân tích và trình diễn được những nội dung cơ bản của Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và Luật Công an nhân dân;

– Tích cực, chủ động triển khai được trách nhiệm của công dân trong việc triển khai quy định của pháp lý về quốc phòng và an ninh.

– Qua nghiên cứu về nội dung luật, có định hướng nghề nghiệp sau khi triển khai nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an phấn đấu được ở lại phục vụ Quân đội, Công an lâu dài cũng như đăng ký thi vào những học viện chuyên nghành, nhà trường Quân đội và Công an.

Ma túy, tác hại của ma túy

2

2

 

– Nêu được quy định của pháp lý về phòng, chống ma túy;

– Phân tích được tác hại của ma túy và những hình thức, con đường gây nghiện;

– Chủ động, tích cực vận động người thân, xã hội trong việc đấu tranh phòng, chống ma túy.

Phòng, chống vi phạm pháp lý về trật tự an toàn giao thông

2

2

 

– trình diễn được một số nội dung cơ bản pháp lý về trật tự an toàn giao thông;

– Tự giác tuân thủ quy định của pháp lý về an toàn giao thông và tham gia giao thông an toàn, biết tuyên truyền vận động mọi người và chấp hành nghiêm pháp lý về trật tự an toàn giao thông.

Bảo vệ an ninh vương quốc và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

2

2

 

– Nêu được tình hình bảo vệ an ninh vương quốc và bảo đảm an toàn xã hội;

– Nêu được nhiệm vụ của công dân trong việc đấu tranh bảo vệ an ninh vương quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

– Trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và những lực lượng vũ trang trong việc bảo vệ an ninh vương quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội;

– Tích cực chủ động triển khai trách nhiệm của công dân trong việc phòng, chống những hành vi vi phạm pháp lý an ninh vương quốc và trật tự an toàn xã hội.

Một số hiểu biết về an ninh mạng

2

2

 

– Nêu được một số khái niệm cơ bản về mạng, an ninh mạng, bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường không gian mạng; nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng;

– Bảo mật được thông tin cá nhân, cảnh giác trước những thủ đoạn xâm nhập, phát tán mã độc, thông tin giả trên mạng…

Thường thức phòng tránh một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy và nổ

3

2

1

– Phân tích được tác hại của bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai và cháy và nổ;

– Nhận diện được một số loại bom, mìn, đạn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, vật liệu nổ; nguy cơ xảy ra mất an toàn do thiên tai, dịch bệnh và cháy và nổ gây ra;

– Biết cách phòng, tránh và hướng dẫn phòng, tránh tác hại của bom, mìn, vũ khí hóa học, vũ khí sinh học, vũ khí công nghệ cao, thiên tai, dịch bệnh và cháy và nổ.

Một số nội dung Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân

2

2

 

– Nêu được một số nội dung chính trong Điều lệnh quản lý bộ đội và Điều lệnh Công an nhân dân;

– Biết vận dụng những kiến thức và kỹ năng được học vào cuộc sống.

Đội ngũ từng người không tồn tại súng

4

 

4

– Nêu được những động tác đội ngũ từng người không tồn tại súng;

– triển khai được một số động tác điều lệnh đội ngũ cá nhân chính xác, nhanh, mạnh, đẹp, thống nhất.

Đội ngũ tiểu đội

3

 

3

– Nêu được thứ tự động tác tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội để vận dụng trong những hoạt động chung của nhà trường;

– Biết cách điều khiển, tập hợp đội hình cơ bản của tiểu đội.

những tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu

3

 

3

– Nêu được ý nghĩa sâu sắc, tác dụng những tư thế, động tác kĩ thuật cơ bản vận động trong chiến đấu của cá nhân.

– Thực hành được những động tác kĩ thuật vận động trong chiến đấu và bước đầu biết vận dụng tương thích với những loại địa hình, địa vật và trong những tình huống cụ thể.

Kĩ thuật cấp cứu và chuyển thương

4

 

4

– Nắm được kiến thức và kỹ năng cơ bản, thuở đầu về những tai nạn thông thường, về những kĩ thuật cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, sơ cứu bỏng, hô hấp nhân tạo, kĩ thuật băng bó vết thương và chuyển thương;

– Biết cách sơ cứu thuở đầu những tai nạn thông thường;

– Làm được những động tác cầm máu tạm thời, cố định xương gãy, hô hấp nhân tạo; biết băng bó vết thương bằng băng cuộn và ứng dụng những phương tiện sẵn có tại chỗ, biết cách chuyển thương.

Kiểm tra

4

2

2

 

Cộng

35

18

17

 

Lớp 11:

Nội dung dạy học

Thời gian

Yêu cầu cần đạt

Tổng số tiết

Lí thuyết

Thực hành

 

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới vương quốc nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2

2

 

– Nêu được những nội dung cơ bản Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới;

– Nêu và phân tích được những nội dung cơ bản về chủ quyền lãnh thổ và biên giới vương quốc; những nội dung cơ bản của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982; Luật biển Việt Nam; những khái niệm về biên giới và đường biên giới đất liền, trên biển, thềm lục địa, trên không, trong lòng đất, đặc biệt là chủ quyền 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam;

– Xác định và triển khai được ý thức trách nhiệm của công dân trong quản lý, xây dựng và bảo vệ biên giới vương quốc.

Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của học viên

2

2

 

– Nêu được những nội dung chính của Luật Nghĩa vụ quân sự; Nghị định của Chính phủ về triển khai nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

– Biết đăng ký và triển khai nghĩa vụ quân sự.

Phòng chống tệ nạn xã hội ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

2

2

 

– Nêu được một số loại hình tội phạm và tệ nạn xã hội; hình thức, cách thức hoạt động của những loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao ở Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế;

– Nêu được quy định của pháp lý về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm công nghệ cao;

– Tích cực, chủ động triển khai trách nhiệm của công dân trong triển khai quy định của pháp lý về phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm công nghệ cao;

– Tuyên truyền những biện pháp phòng, chống không để những đối tượng tội phạm móc nối, lôi kéo bản thân và gia đình vi phạm pháp lý.

Một số vấn đề về vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường

2

2

 

– Nêu được nội dung cơ bản, ý nghĩa sâu sắc của môi trường trong pháp lý bảo vệ môi trường; an ninh môi trường (đất, nước, không khí..), vấn đề biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, thiên tai, dịch bệnh, di cư tự do…;

– Biết cách tuyên truyền, phối hợp ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp lý bảo vệ môi trường.

kiến thức và kỹ năng phổ thông về phòng không nhân dân

3

3

 

– Nêu được những kiến thức và kỹ năng phổ thông về phòng không nhân dân, phương thức tiến công, sự phá hoại của kẻ thù bằng đường không;

– Biết cách phòng, tránh khi bị kẻ thù tiến công minh đường không.

Giới thiệu một số loại súng bộ binh, thuốc nổ, vật cản và vũ khí tự tạo

7

3

4

– Nhận biết, phân loại được một số loại súng bộ binh, một số loại thuốc nổ, vật cản, vũ khí tự tạo;

– Nêu được tính năng, tác dụng của một số loại thuốc nổ thường dùng; kết cấu, tác dụng của những loại đồ dùng gây nổ; tính năng, kết cấu, tác dụng của một số loại vật cản và vũ khí tự tạo;

– Nêu được tính năng, kết cấu, nguyên lý hoạt động và nguyên tắc tháo, lắp súng tiểu liên AK và biết thực hành tháo, lắp súng tiểu liên AK.

pháp lý về quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

2

2

 

– Nêu được những nội dung cơ bản pháp lý về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

– Biết tuyên truyền, vận động người thân không tàng trữ, buôn bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp lý.

Lợi dụng địa hình, địa vật

3

 

3

– Phân tích được khái niệm, ý nghĩa sâu sắc, yêu cầu của những tư thế, động tác lợi dụng địa hình, địa vật;

– Thực hành được những động tác kĩ thuật tương thích với những loại địa hình, địa vật trong những tình huống ra mắt.

Nhìn, nghe, phát hiện địch, chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo

3

 

3

– Nêu được ý nghĩa sâu sắc, yêu cầu, hành động nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo làm cơ sở vận dụng trong chiến đấu và học giải pháp;

– Thực hành được hành động của chiến sĩ nhìn, nghe, phát hiện địch chỉ mục tiêu, truyền tin liên lạc, báo cáo. Vận dụng được những nội dung đã học vào luyện tập những tình huống cụ thể.

Kĩ thuật sử dụng lựu đạn

5

1

4

– Nêu được tính năng, kết cấu và cách sử dụng một số loại lựu đạn thường dùng;

– Thực hành được động tác đứng, quỳ, nằm ném lựu đạn.

Kiểm tra

4

2

2

 

Cộng

35

19

16

 

Lớp 12:

Nội dung dạy học Thời gian Yêu cầu cần đạt
Tổng số tiết Lí thuyết Thực hành  

Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau năm 1975

3

3

 

– Nêu được giá trị lịch sử và nghệ thuật quân sự Việt Nam trong hai trận chiến tranh bảo vệ biên giới tây-nam, biên giới phía Bắc của Tổ quốc và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới;

– Tích cực, chủ động rèn luyện và triển khai ý thức trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

3

3

 

– Nêu được tác dụng, nhiệm vụ của một số tổ chức trong Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam;

– Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, phù hiệu, trang phục những quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam và những lực lượng chuyên môn của Công an nhân dân Việt Nam.

Công tác tuyển sinh, đào tạo trong những trường Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam

3

3

 

– Nêu được hệ thống nhà trường trong Quân đội, Công an và tuyển sinh vào những trường quân đội, công an; định hướng được nghề nghiệp quân sự, công an;

– Tìm hiểu được những lĩnh vực nghề nghiệp theo nhóm ngành; định hướng học tập, nghiên cứu để theo học những ngành, nghề trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Một số hiểu biết về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những quyền lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam

2

2

 

– Nêu được một số nội dung cơ bản về thủ đoạn, thủ đoạn của những quyền lực thù địch trong triển khai chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ đối với cách mạng Việt Nam;

– Biết cách phòng, chống thủ đoạn, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của những quyền lực thù địch tại địa phương, trên những phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là thông tin trên những trang MXH.

Truyền thống và nghệ thuật đánh giặc giữ nước của địa phương

4

4

 

– Nêu được một số nét chính về truyền thống và nghệ thuật quân sự của lực lượng vũ trang địa phương, phát huy truyền thống cha ông, tự giác tu dưỡng, rèn luyện xứng đáng với truyền thống quê;

– Chủ động triển khai được trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng, bảo vệ, gìn giữ phát huy truyền thống quê.

Kĩ thuật bắn súng tiểu liên AK

7

1

6

– Nêu được một số nội dung cơ bản về lí thuyết bắn và động tác, kĩ thuật bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK;

– Biết thực hành bắn trúng mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.

Tìm và giữ phương hướng

2

 

2

– Nêu được kĩ thuật, phương pháp tìm và giữ phương hướng trong hoạt động cá nhân;

– Biết tìm và giữ phương hướng của cá nhân trong những điều kiện không giống nhau.

Vận dụng những tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu

3

 

3

– Nêu được ý nghĩa sâu sắc, yêu cầu, những nguyên tắc vận động vào gần địch trên một số loại địa hình làm cơ sở học kĩ thuật, giải pháp cá nhân và vận dụng trong chiến đấu;

– Biết vận dụng được những nội dung đã học để vận dụng trong những tình huống, địa hình không giống nhau, nhằm tiêu diệt địch, hoàn thành nhiệm vụ.

Chạy vũ trang

4

1

3

– Nêu được kĩ thuật mang, vác trang bị, kĩ thuật thở, vận động trong quy trình chạy vũ trang;

– triển khai được động tác chạy vũ trang và vận dụng được kĩ thuật chạy vũ trang trong thực hành kĩ, giải pháp cá nhân và vận động trong chiến đấu.

Kiểm tra

4

2

2

 

Cộng

35

19

16

 

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

1. Định hướng chung

1.1. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học viên; tránh áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; triệu tập bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học để học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu, mở rộng vốn tri thức, tiếp tục phát triển những phẩm chất, năng lực rất cần thiết sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông; chú trọng rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức và kỹ năng quốc phòng và an ninh để phát hiện và giải quyết những vấn đề trong thực tiễn.

1.2. Vận dụng những phương pháp giáo dục một cách linh hoạt, sáng tạo, tương thích với mục tiêu, nội dung giáo dục, đối tượng học viên và điều kiện cụ thể. Giáo viên hoàn toàn có thể phối hợp nhiều phương pháp dạy học trong một chủ đề. những phương pháp dạy học theo truyền thống (thuyết trình, đàm thoại,…) được sử dụng theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học viên. Tăng cường sử dụng những phương pháp dạy học tiên tiến trên cơ sở khai thác những thành tựu về khoa học và công nghệ trong giảng dạy của giáo viên và học tập của học viên, đặc biệt là áp dụng cuộc cách mạng công nghệ số đang ra mắt, thông tin và truyền thông nhằm tôn vinh vai trò chủ thể học tập của học viên (tranh luận, đóng vai, thực hành,…). những hình thức tổ chức dạy học được triển khai đa dạng và linh hoạt; phối hợp những hình thức học cá nhân và học nhóm, học trong lớp và học ở ngoài lớp học.

Giáo viên dạy học và học viên học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cần phải có kĩ năng khai thác và tìm hiểu thêm những kiến thức và kỹ năng về quốc phòng, an ninh trong nước và trên trái đất trải qua hệ thống những cổng thông tin điện tử chính thức được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép phát hành trên mạng, nhằm củng cố, bổ sung và update kịp thời những kiến thức và kỹ năng mới, phục vụ cho quy trình học tập, nghiên cứu và dạy học.

2. Vận dụng những phương pháp giáo dục cụ thể

2.1. Khi dạy những bài học lí thuyết, giáo viên cần sử dụng phương pháp nêu vấn đề, tạo tình huống có vấn đề, giúp học viên chủ động trong vận dụng những hiểu biết về kiến thức và kỹ năng phổ thông trong những môn học, kinh nghiệm sẵn có để tham gia hình thành kiến thức và kỹ năng mới, phát huy tinh thần ham học, độc lập sáng tạo trong học tập, nghiên cứu.

2.2. Khi dạy những bài thực hành, giáo viên cần vận dụng phương pháp thuyết trình phối hợp với làm động tác mẫu trên vũ khí, trang bị và những giáo cụ trực quan, công nghệ và phương tiện hỗ trợ trong giảng dạy, đặc biệt là công nghệ mô phỏng, phim video v.v… ; tổ chức luyện tập một cách khoa học để tạo điều kiện cho học viên quan sát và thực hành chính xác, kết quả; đặc biệt phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người học và người dạy.

2.3. Cần tận dụng tối đa những phương tiện dạy học hiện đại, công nghệ số ứng dụng trong giảng dạy và hướng dẫn thực hành.

2.4. Cần coi trọng tổ chức hội thi, hội thảo giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm sáng tạo tương thích với yêu cầu giáo dục và điều kiện trong thực tiễn của nhà trường, địa phương, lấy đây là một phương pháp giáo dục đặc trưng của môn học.

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC

Việc đánh giá kết quả môn Giáo dục quốc phòng và an ninh là đánh giá mức độ đạt được của học viên về phẩm chất và năng lực so với những yêu cầu cần đạt của mỗi lớp học nhằm xác định vị trí và ghi nhận sự tiến bộ của mỗi học viên tại thời điểm nhất định trong quy trình phát triển của bản thân; đồng thời cung ứng thông tin để giáo viên điều chỉnh việc dạy học và cơ quan quản lí giáo dục triển khai phát triển chương trình.

Về hình thức đánh giá, cần phối hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kì, giữa đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học viên; phối hợp kiểm tra miệng, kiểm tra viết, thực hành, dự án công trình nghiên cứu; phối hợp đánh giá bằng trắc nghiệm khách quan và tự luận. Việc đánh giá kết quả môn học cần triển khai theo những quy định sau:

1. Đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ

– Đánh giá thường xuyên: gồm có đánh giá chính thức (trải qua những hoạt động nắm kiến thức và kỹ năng trên lớp, thực hành tập luyện, trình diễn, hội thảo…) và đánh giá không chính thức (gồm có quan sát trên lớp, kiểm tra bài cũ, đối thoại, học viên tự đánh giá,…) nhằm thu thập những thông tin về quy trình hình thành phát triển phẩm chất và năng lực của từng học viên.

– Đánh giá định kì: Được tổ chức ở cuối học kì và cuối năm học bằng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận hoặc thực hành; nội dung đánh giá chú trọng đến nhận thức, kĩ năng thực hành; phối hợp với đánh giá thường xuyên cung ứng thông tin để phân loại học viên và điều chỉnh nội dung, phương pháp giáo dục.

2. Việc đánh giá kết quả môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai theo Quy chế đánh giá xếp loại học viên trung học cơ sở và trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

VIII. GIẢI THÍCH VÀ HƯỚNG DẪN triển khai CHƯƠNG TRÌNH

1. Giải thích từ ngữ

1.1. Một số thuật ngữ chuyên môn sử dụng trong chương trình

– Phòng học chuyên dùng: Là phòng học bộ môn, được tích hợp dùng cho cả học lý thuyết và thực hành môn Giáo dục quốc phòng và an ninh, phòng học được thiết kế với những mô – đun: hình ảnh, quy mô, trang thiết bị phục vụ môn học nằm trong danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

– Bãi tập: Bãi rộng (sân trường, sân vận động, khu đất trống…) dùng để học tập và thục luyện những nội dung thực hành.

– Thiết bị dạy học: Là trang thiết bị phục vụ môn học được quy định trong danh mục trang thiết bị tối thiểu phục vụ môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.

1.2. Một số từ ngữ mô tả mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt

Chương trình môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh sử dụng một số động từ để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của người học. Một số động từ được sử dụng ở những mức độ không giống nhau nhưng trong những trường hợp cụ thể thể hiện một hành động có đối tượng và yêu cầu cụ thể.

Trong quy trình dạy học, đặc biệt là đặt câu hỏi tranh luận, ra đề kiểm tra đánh giá, giáo viên hoàn toàn có thể dùng những động từ nêu trên trong bảng tổng hợp hoặc thay thế bằng những động từ có nghĩa tương đương cho tương thích với tình huống sư phạm và nhiệm vụ cụ thể giao cho học viên.

Mức độ Động từ mô tả mức độ

Biết

Nêu được, mô tả được, so sánh được, giới thiệu được, chỉ ra được, đánh giá được, phân biệt được.

Hiểu

triển khai được, hướng dẫn được, rèn luyện được, biểu diễn được, tự làm được, xử lý được, xác định được, lập kế hoạch cho bản thân được.

Vận dụng

Thực hành được, điều chỉnh được, đồng tình, ủng hộ, nhắc nhở, khích lệ, đấu tranh, phản bác, áp dụng được, có khả năng tham gia, đề xuất và triển khai.

2. Thời lượng triển khai chương trình

2.1. Thời lượng triển khai chương trình ở những lớp

Tổng thời lượng cho cả môn học là 105 tiết, Trong số đó: Lớp 10: 35 tiết, lớp 11: 35 tiết, lớp 12: 35 tiết. Căn cứ vào chương trình năm học những cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy học bảo đảm đủ thời gian.

2.2. Thời lượng giành riêng cho những nội dung giáo dục

Thời lượng kiến thức và kỹ năng giành riêng cho từng nội dung giáo dục do tác giả sách giáo khoa và giáo viên chủ động sắp xếp căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi lớp và trong thực tiễn dạy học.

3. Giáo viên

Giáo viên Giáo dục quốc phòng và an ninh được quy định thống nhất theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Nghị định của Chính phủ và Thông tư quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 100% giáo viên có trình độ được đào tạo đạt chuẩn hoặc trên chuẩn; được xếp loại đạt trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; giáo viên được đảm bảo những quyền theo quy định của Điều lệ trường trung học phổ thông và của pháp lý; giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn về dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông và đặc trưng môn học.

4. Thiết bị dạy học

Thiết bị dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh được triển khai theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh và những văn bản pháp lý có liên quan.

5. triển khai chương trình tương thích với điều kiện trong thực tiễn và đối tượng học viên

5.1. Chương trình được xây dựng để bố trí giảng dạy theo phân phối chương trình cả năm học, những bài lý thuyết dạy theo phân phối chương trình, những bài thực hành dạy triệu tập theo lớp, dứt điểm theo bài (không quá 3 tiết /buổi/tuần).

5.2. Chương trình này bố trí nội dung, thời lượng chung. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, những sở giáo dục và đào tạo chỉ huy những trường phân chia thời lượng, lựa chọn địa điểm, hình thức dạy học cho tương thích.

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *