Thông tư 49/2020/TT-BTC về quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký thanh toán bảo đảm, đã được Bộ Tài chính phát hành vào trong ngày 01/06/2020. Văn bản pháp lý này sẽ được bắt đầu từ ngày phát hành đến hết ngày 31/12/2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư này, xin mời những bạn cùng tìm hiểu thêm.

B TÀI CHÍNH

__________

Số: 49/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ 49/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký thanh toán bảo đảm

_______________

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định tác dụng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;