Thông tư 50/2020/TT-BTC về quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện Marketing trong an toàn lao động, đã được Bộ Tài chính phát hành vào trong ngày 01/06/2020. Với văn bản pháp lý bày thì hiệu lực sẽ được bắt đầu từ ngày phát hành đến hết ngày 31/12/2020. Dưới đây là nội dung chi tiết của thông tư này, xin mời những bạn cùng xem thêm.

BỘ TÀI CHÍNH
________

Số: 50/2020/TT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______________________

TP. Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2020

THÔNG TƯ 50/2020/TT-BTC

Quy định mức thu, nộp phí thẩm định điều kiện Marketing trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, dọn dẹp lao động