Từ ngày 01/08/2020, Thông tư 58/2020/TT-BCA do do Bộ trưởng Bộ Công an phát hành ngày 16/06/2020 chính thức có hiệu lực. Thông tư quy định về quy trình cấp, tịch thu đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

vì vậy, bổ sung thêm 04 trường hợp bị tịch thu Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe:

  • Xe đã đăng ký nhưng không đúng hệ biển quy định tại Thông tư 58/2020/TT-BCA ;
  • Xe thuộc diện sang tên, chuyển quyền sở hữu.
  • Xe quân sự không thể nhu cầu cấp biển số xe dân sự.
  • Xe đã đăng ký nhưng phát hiện hồ sơ xe giả hoặc cấp biển số không đúng quy định.

BỘ CÔNG AN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 58/2020/TT-BCA

TP Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020