Ngày 28/9/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 90/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Thông tư gồm 2 điều, kèm theo 2 phụ lục, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ, cụ thể như sau:

  • Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 11;
  • Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 11;
  • Thay thế một số mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC.

BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 90/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2018

...........

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *