Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp thâm niên nhà giáo là biểu mẫu được cá nhân lập ra và gửi lên cơ quan có thẩm quyền về sự việc giải quyết trợ cấp thâm niên nhà giáo.

Đây là mẫu đơn mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày 24/01/2020 của Chính phủ. Mời những bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI
ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRỢ CẤP THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 14/2020/NĐ-CP

(Đối với nhà giáo đề nghị hưởng trợ cấp theo Nghị định số 14/2020/NĐ-CP)

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………….

Số CMND (hoặc Số thẻ căn cước công dân): …………………………………………………

Hiện cư trú tại (ghi rõ số nhà, xóm, xã, huyện, tỉnh): ………………………………………

Là (1)………………….. của ông/bà …………………………………………….. đã được hưởng chính sách hưu trí từ ngày …. tháng …. năm ….. và từ trần ngày … tháng …. năm …….

Ông/Bà …………………….. trước khi nghỉ hưu làm việc tại: ……………. và trước khi từ trần nhận lương hưu tại: ……………………………………..và có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục tại những cơ sở giáo dục như sau:

Thời gian công tác Thời gian đề nghị tính trợ cấp Chức vụ, Đơn vị công tác Ghichú
Từ tháng/năm Đến tháng/năm Năm Tháng
Cộng:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 14/2020/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu vẫn chưa được hưởng chính sách phụ cấp thâm niên trong lương hưu; đại diện cho gia đình, tôi đề nghị được giải quyết hưởng trợ cấp theo quy định đối với ông/bà ……………….

Tôi xin thay mặt những thân nhân cam kết về nội dung kê khai và không để xảy ra tranh chấp về khoản tiền trợ cấp này, nếu sai tôi xin phụ trách trước pháp lý.

…., ngày … tháng … năm …
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: (1) Quan hệ với nhà giáo đã từ trần (vợ, ông xã, con…)

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *